PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Občan a podnikatel

Systém základních registrů znamenal zásadní změnu ve fungování celé veřejné správy. Změna se dotkla nejen ústředních správních úřadů, ale i úřadů krajských nebo obecních.

Ocenit fungování základních registrů by však měli především občané a podnikatelé, neboť mohou mnohem rychleji vyřizovat na úřadech své požadavky, nemusí opakovaně vyplňovat své identifikační údaje a zároveň mají přehled o údajích, které o nich vede stát. Tyto údaje jsou v rámci státní správy a samosprávy sdíleny. Data jsou uložena na jednom místě, ze kterého se jakékoliv změny automaticky aktualizují do ostatních systémů. Ačkoliv se komerčním subjektům údaje automaticky neposkytují, občané mají možnost na základě žádosti poskytnout souhlas s poskytováním údajů i jiným fyzickým nebo právnickým osobám. V takovém případě se například změna trvalého bydliště promítne kromě systémů státní správy a samosprávy již druhý den také do informačních systémů komerčních subjektů (banka, spořitelna, dodavatel plynu, elektrické energie, vody atd.), které určil sám občan. Zajímavým přínosem základních registrů je také povinnost státu informovat občana a podnikatele o všech uskutečněných přístupech k jejich údajům v základních registrech.

Fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby mají možnost žádat o výpisy ze základních registrů prostřednictvím datové schránky na Portálu veřejné správy, nebo osobně na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT.

V současné době jsou na výše uvedených místech k dispozici tyto žádosti:

 • Žádost o výpis údajů z registru obyvatel– dle § 58 zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
  • Žádost může podat subjekt (fyzická osoba), o kterém jsou údaje vedeny.
  • Za subjekt údajů podle § 58 odst. 6 zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, může žádat jeho zákonný zástupce.
  • Za subjekt údajů může žádat zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
 • Žádost o veřejný výpis údajů z registru osob – dle § 61 zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

  • Žádost může podat jakákoliv osoba (nemusí být subjektem údajů).
  • Žádat lze o poskytnutí údajů o podnikající fyzické osobě a právnické osobě.
  • Veřejný výpis údajů o právnické osobě obsahuje všechny referenční údaje, neboť údaje těchto subjektů jsou dle zákona o základních registrech veřejné. Z tohoto důvodu se nevydává speciálně neveřejný výpis právnické osoby.
  • Veřejný výpis údajů o podnikající fyzické osobě neobsahuje oproti neveřejnému výpisu údaje o jméně a příjmení fyzické osoby - podnikatele a jeho adrese místa pobytu.
 • Žádost o neveřejný výpis údajů podnikající fyzické osoby z registru osob – dle § 61 zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

  • Žádost může podat pouze subjekt údajů - podnikající fyzická osoba, o které jsou údaje vedeny v registru osob.
  • Neveřejný výpis podnikající fyzické osoby obsahuje oproti veřejnému výpisu navíc údaje o jménu a příjmení fyzické osoby - podnikatele a jeho adrese místa pobytu.

  • V případě právnických osob se neveřejný výpis nevydává, protože všechny údaje v registru osob o právnických osobách jsou veřejné. 

 • Žádost o výpis o využívání údajů v registru obyvatel– dle § 14 zák. č.111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

  • Žádost může podat subjekt (fyzická osoba), o kterém jsou údaje vedeny v registru obyvatel.
  • V žádosti subjekt uvede období, za které má být záznam poskytnut.
  • Každá fyzická osoba, která má zřízenu datovou schránku, obdrží vždy za uplynulý kalendářní rok bezplatně Záznam o využívání údajů v registru obyvatel automaticky do datové schránky, v souladu s § 14 odst. 4 zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
  • Informace, jak číst záznam o využívání údajů naleznete v praktické příručce: Jak číst záznam o využívání údajů v ROB v 1.8. Jak číst záznam o využívání údajů v ROB v 1.8. (1,00 MB, 17. 3. 2014).
 • Žádost o záznam o využívání údajů v registru osob– dle § 14 zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
  • Žádost může podat subjekt (podnikající fyzická osoba nebo statutární orgán právnické osoby), o kterém jsou údaje vedeny.
  • V žádosti subjekt uvede období, za které má být záznam poskytnut.
  • Každá podnikající fyzická a právnická osoba, která má zřízenu datovou schránku, obdrží vždy za uplynulý kalendářní rok bezplatně Záznam o využívání údajů v registru osob automaticky do datové schránky, v souladu s § 14 odst. 4 zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Žádost o změnu údajů při zjištění nesouladu v registru obyvatel– dle § 14 zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
  • O změnu údajů při zjištění nesouladu v registru obyvatel může žádat subjekt údajů (fyzická osoba).
  • Na základě žádosti dojde k podání návrhu na změnu referenčních údajů vedených o subjektu údajů v registru obyvatel.
  • Dojde-li ke změně referenčního údaje, obdrží fyzická osoba, která má zřízenu datovou schránku, bezplatně Výpis referenčních údajů automaticky do datové schránky, v souladu s § 14 odst. 5 zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Žádost o změnu údajů při zjištění nesouladu v registru osob– dle § 14 zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
  • O změnu údajů při zjištění nesouladu v registru osob může žádat subjekt údajů (podnikající fyzická osoba nebo statutární orgán právnické osoby).
  • Na základě žádosti podává žadatel návrh na změnu referenčních údajů vedených o osobě v registru osob.
  • O změnu údajů při zjištění nesouladu v registru osob může žádat podnikající fyzická osoba nebo statutární orgán právnické osoby.
  • Dojde-li ke změně referenčního údaje, obdrží každá podnikající fyzická nebo právnická osoba, která má zřízenu datovou schránku, bezplatně Výpis referenčních údajů automaticky do datové schránky, v souladu s § 14 odst. 5 zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Žádost o poskytnutí údajů z registru obyvatel třetí osobě– dle § 58a zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
  • Na základě žádosti poskytne subjekt údajů (fyzická osoba) své údaje jiné fyzické nebo právnické osobě.
  • Těmto je možné poskytnout všechny nebo vybrané údaje vedené k Vaší osobě v registru obyvatel.
  • Orgánu veřejné moci není nutné poskytnout Vaše údaje tímto způsobem, neboť tento má povinnost si referenční údaje zjistit.
 • Žádost o odvolání poskytnutí údajů z registru obyvatel třetí osobě– dle § 58a zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
  • Na základě žádosti přestanou být poskytovány Vaše údaje jiné fyzické nebo právnické osobě. Dojde k odvolání Vámi vybraných předchozích souhlasů s poskytnutím údajů třetí osobě učiněných žádostí výše.

Poplatky:

 • Portál veřejné správy – Podání žádostí datovou schránkou využitím formulářů uveřejněných na Portálu veřejné správy a vydání výpisů je BEZPLATNÉ.
 • Czech POINT – Žádosti podané prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT jsou zpoplatněny částkou 100,-Kč za první a 50,-Kč za každou další stranu výpisu, avšak podání žádostí o změnu referenčních údajů a poskytnutí/odvolání poskytnutí referenčních údajů třetí osobě jsou bezplatné.

Přehled využití jednotlivých výpisů za rok 2016:

Typ výpisu

CzP

DS

CzP@Office

Výpis údajů z ROB

5 534

786

170 771

Záznam o využívání údajů v ROB

305 1 109

0

Udělení/odvolání souhlasu poskytnutí údajů jiným osobám

126

66

0

Reklamace (návrh na změnu) údajů v ROB

110

59

253

Výpis údajů z ROS veřejný

4 103

908

0

Výpis údajů z ROS neveřejný

130

83

17 713

Záznam o využívání údajů v ROS

32

230

0

Reklamace (návrh na změnu) údajů v ROS

45 37 82

Pozn.:

CzP – žádosti podané na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT.

DS – žádosti podané prostřednictvím datové schránky.

CzP@Office – žádosti podané prostřednictvím rozhraní CzechPOINT@office, které využívá při své činnosti orgán veřejné moci.

Další informace k problematice základních registrů a eGovernmentu obecně naleznete v podobě videopříspěvků (záznamy přednášek a prezentací) na kanále serveru Youtube věnovaném základním registrům.

Komunikace veřejnosti se základnimi registry přes Czech POINT či datové schránky Komunikace veřejnosti se základnimi registry přes Czech POINT či datové schránky (394,38 KB, 15. 11. 2013)

Seznam subjektů, jež nejsou evidovány v registru osob.pdf Seznam subjektů, jež nejsou evidovány v registru osob.pdf (363,34 KB, 5. 8. 2013)

Seznam osob a editorů ROS 2014 Seznam osob a editorů ROS 2014 (15,81 KB, 5. 2. 2014)


Jednání k poskytování referenčních údajů jiným osobám.

V pátek 15. března 2013 se uskutečnilo jednání mezi zástupci SZR a jinými osobami na téma "Poskytování referenčních údajů z registru obyvatel jiným osobám".

Hlavními body jednání byla prezentace principů fungování základních registrů, proces poskytování referenčních údajů jiným osobám a ukázka návrhů nových formulářů k poskytnutí údajů jiné osobě.

Z jednání vyplynuly cenné podněty na lepší využitelnost služby poskytování údajů jiným osobám. Správa základních registrů se se zástupci jiných osob dohodla na doplnění nereferenčních údajů, pomocí kterých bude možno identifikovat osobu/klienta jednoznačně.

Níže naleznete příručku "Poskytování referenčních údajů z registru obyvatel jiným osobám" a zápis z jednání.

Poskytování referenčních údajů z registru obyvatel jiným osobám (1,30 MB, 15. 3. 2013)
Záznam z jednání k poskytování referenčních údajů jiným osobám (211,07 KB, 15. 3. 2013)