PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Prostřednictvím vašeho IS

Správa základních registrů (SZR) umožňuje úřadům připojit svůj AIS do testovacího (pilotního) nebo do ostrého (produkčního) prostředí.

Každý AIS, který je připojen k základním registrům, je jednoznačně identifikován následujícími údaji:

 • IČ úřadu - IČ správce AIS,
 • AIS_ID - identifikátor AIS z informačního systému o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS),
 • SN - číslo certifikátu (SerialNumber),
 • Seznam agend - seznam agend v AIS obsažených

Základní podmínky připojení do ostrého prostředí:

 1. AIS musí být zaregistrován v informačním systému o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS).
 2. Úřad musí mít oznámenou působnost ve všech (zaregistrovaných) agendách, které AIS obsahuje.
 3. Úřad se musí seznámit s dokumentem „Certifikační politika SZR“ a zavázat certifikační politiku SZR dodržovat.
 4. AIS musí splňovat podmínky dokumentu „Bezpečnostní požadavky na AIS pro připojení k produkčnímu prostředí Základních registrů“ (pozn. součástí požadavků je úspěšné otestování AIS v testovacím prostředí).
 5. Úřad musí přijmout svou odpovědnost za jednoznačnou autentizaci a autorizaci všech osob, které budou při výkonu působnosti v zaregistrované agendě prostřednictvím AIS přistupovat ke službám vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů, a že tyto osoby budou k dané činnosti oprávněny.

Před podáním žádosti o certifikát si úřad připraví

 1. Identifikátor AIS_ID (identifikátor podle IS o OSVS.)
 2. Seznam agend obsažených AIS.
 3. Pevnou veřejnou IP adresu, ze které bude AIS přistupovat; je-li úřad subjektem KIVS uvede adresu přidělenou v rámci KIVS.
 4. Asymetrický klíčový pár (úřad přitom postupuje podle návodu uveřejněného na www.szrcr.cz v sekci Správci a vývojáři).

Podání žádosti o certifikát

 1. Úřad vyplní formulář, který je dostupný zde. Jedná se o stávající formulář pro registraci AIS do JIP rozšířený o funkcionalitu potřebnou pro registraci AIS do základních registrů; při vyplňování formuláře úřad využije připravené údaje a připojí k němu veřejnou část asymetrického klíčového páru.
 2. V žádosti úřad uvede kontaktní údaje na osobu pro IT záležitosti a komunikační heslo. Tyto údaje slouží pro případnou telefonickou nebo e-mailovou komunikaci mezi SZR a úřadem.
 3. Úřad odešle vyplněný formulář do datové schránky SZR.
  Pro odeslání úřad vybere jednu ze 2 nabídnutých možnosti  - „Automaticky odeslat do datové schránky“ nebo „Uložit pro odeslání spisovou službou“; 

POZOR – v případě, že úřad vybere druhou možnost, musí zajistit, aby na obálce datové zprávy v položce „Sp. zn. odesílatele“ byl vždy uveden text „Seznam OVM – 206“ - pokud toto úřad nedodrží, zpráva nebude u SZR přijata do automatického zpracování a dojde k prodloužení doby pro vygenerování certifikátu.

Vygenerování certifikátu (týká se SZR)

SZR zajistí:     

 • vygenerování certifikátu, 
 • zřízení služby připojení (prostup z IP adresy úřadu k vnějšímu rozhraní ISZR), 
 • zavedení certifikátu do systému ISZR a ORG,     
 • odeslání certifikátů do DS úřadu. 

Instalace certifikátu

Proces zpřístupnění AIS k základním registrům úřad dokončí instalací certifikátu na svém serveru. Při instalaci certifikátu postupuje podle návodu „Postup pro generování asymetrického klíčového páru“, který je uveřejněn na internetových stránkách Správy základních registrů www.szrcr.cz v sekci pro vývojáře.

Změny certifikátu

Certifikát v testovacím prostředí je vydáván s dobou platnosti 12 měsíců.

Certifikát v produkčním prostředí je vydáván s dobou platnosti 36 měsíců.

Nastanou-li v průběhu doby platnosti v certifikátu změny údajů, úřad požádá o jejich zavedení. Změny platného certifikátu se mohou týkat:

 • údajů o kontaktní osobě pro IT záležitosti,
 • změna IP adresy, ze které AIS přistupuje k základním registrům,
 • změna seznamu agend v AIS obsažených.

V případě ztráty certifikátu, ztráty důvěryhodnosti certifikátu, zániku AIS,… úřad žádá o zneplatnění dosavadního certifikátu a následně o případné vydání nového certifikátu.

Dočasné tiskopisy žádosti o zneplatnění certifikátu nebo o změnu certifikátu jsou uveřejněny na www.szrcr.cz v sekci Správci a vývojáři --> Pro správce AIS. Přidání agendy k AIS s certifikátem se dělá stejným formulářem, jakým se žádá o certifikát.

SZR vydává certifikáty úřadům bezplatně.