PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Daně spravované celními orgány

Kód agendy: A1021
Název agendy: Daně spravované celními orgány
Datum registrace agendy: 16.05.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00006947
Název OVM: Ministerstvo financí

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
13 1993 Celní zákon      
133 2000 Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů      
133 2000 Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů 5 2  
185 2004 Zákon o Celní správě České republiky      
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon)      
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon) 4 1  
280 2009 Daňový řád      
353 2003 Zákon o spotřebních daních      
500 2004 Správní řád      
531 1960 Zákon České národní rady o územních finančních orgánech 2 1 i
531 1960 Zákon České národní rady o územních finančních orgánech      
676 2004 Zákon o povinném značení lihu      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR5667 Správa daní v rozsahu a způsobem stanoveným právním předpisem upravujícím správu daní 185/2004 3-5-c 185/2004 4-5-g 185/2004 5-3g Generální ředitelství cel dále spravuje daně v rozsahu a způsobem stanoveným právním předpisem upravujícím správu daní; Celní ředitelství dále spravuje daně v rozsahu a způsobem stanoveným právním předpisem upravujícím správu daní; Celní úřad spravuje daně v rozsahu a způsobem stanoveným právním předpisem upravujícím správu daní; 280/2009 - Správce daně: §39-51 v rámci daňového řízení doručuje; §80-84 provádí místní šetření; § 85-88 provádí daňovou kontrolu; § 101 -107 v rámci daňového řízení vydává rozhodnutí;§ 108-124 vede opravná řízení; § 125- 131 vede registrační řízení;§ 132-133 vede řízení o závazném posouzení; § 134 vede daňové řízení; § 135-148 vede nalézací řízení;§ 149 - 153 vede evidenci daní; § 163-166 vybírá daně; § 167- 174 zajišťuje daně; § 175-232 vymáhá daně; § 247-251 ukládá pokuty a penále
CR5668 Řízení o přestupcích a jiných správních deliktech v oboru působnosti 353/2003 135l-4 185/2004 5-4-o 185/2004 4-6 Správní delikty podle a) § 135, § 135a odst. 1 písm. b), § 135b odst. 1 písm. a) až e), g) až i), § 135b odst. 2 a § 135c projednávají orgány uvedené v § 115 odst. 1 písm. c) a d) a v prvním stupni též orgány uvedené v § 115 odst. 1 písm. a), b) a e); b) § 135e odst. 1 a § 135f odst. 1 projednávají orgány uvedené v § 134k odst. 1 písm. c) a v prvním stupni též orgány uvedené v § 134k odst. 1 písm. a) a b); c) § 135g odst. 1 a § 135h odst. 1 a 2 projednávají orgány uvedené v § 134v odst. 1 písm. c) a v prvním stupni též orgány uvedené v § 134v odst. 1 písm. a) a b); d) § 135a odst. 1 písm. a) a c) až l), § 135b odst. 1 písm. f), § 135j odst. 1 a § 135k odst. 1 projednávají pouze celní úřady nebo celní ředitelství; Celní úřad dále plní další úkoly, stanoví-li tak zvláštní právní předpisy; Celní ředitelství dále plní další úkoly, stanoví-li tak zvláštní právní předpisy
CR5669 Zabezpečení sběru a zpracování údajů o vybraných výrobcích, u kterých vznikla daňová povinnost ke spotřební dani 185/2004 3-4-f Generální reditelství cel zabezpecuje sber a zpracování údaju o zboží, kterému bylo prideleno celne schválené urcení,14) o vybraných výrobcích, u kterých vznikla danová povinnost ke spotrební dani, a o obchodu uvnitr Spolecenství
CR5670 Přezkum rozhodnutí vydaných podřízeným orgánem podle daňového řádu 185/2004 3-5-e 185/2004 4-5-i 185/2004 3-7 Generální ředitelství cel dále přezkoumává podle zvláštních právních předpisů21) rozhodnutí vydaná celními ředitelstvími; Celní ředitelství dále přezkoumává podle zvláštních právních předpisu21) rozhodnutí vydaná celními úřady ve svém územním obvodu; Rozhodnutí, které vydalo Generální ředitelství cel ve správním řízení, přezkoumává podle zvláštních právních předpisů21) Ministerstvo financí.
CR5671 Vymáhání uložených pokut 185/2004 5-3-r Celní úřad vymáhá pokuty, které uložil, a predepsané náklady rízení, které nebyly zaplaceny ve lhute splatnosti
CR5672 Vedení evidencí a statistik a správa dalších informačních systémů nezbytných pro plnění úkolů 185/2004 3-4-g 185/2004 4-4-f 185/2004 5-4-h Generální reditelství cel vede centrální evidenci o kontrolovaném zboží,15) nestanoví-li zvláštní právní predpis jinak,16) další evidence a statistiky nezbytné pro plnení úkolu celní správy, včetně evidencí a statistik potrebných pro zajištení prevodu cla a daní, a spravuje další informacní systémy nezbytné pro plnení svých úkolu; Celní reditelství vede evidence a statistiky a spravuje další informacní systémy nezbytné pro plnení svých úkolu; Celní úřad dále vede evidenci o kontrolovaném zboží15) a vede další evidence a statistiky a spravuje informacní systémy nezbytné pro plnení svých úkolu
CR5673 Zabezpečení laboratorního zkoumání a analýzy vzorku zboží pro celní a daňové účely 185/2004 3-4-j 185/2004 4-4-e Generální ředitelství cel zabezpečuje laboratorní zkoumání a analýzu vzorku zboží pro celní a daňové účely; Celní ředitelství zabezpečuje ve své územní působnosti laboratorní zkoumání a analýzu vzorku zboží pro celní a daňové účely
CR5674 Rozhodování o povolení být ručitelem pro zajištění celního a daňového dluhu soubornou jistotou, o udělení povolení nezajišťovat celní a daňový dluh v režimu tranzitu a o odnětí a prodloužení platnosti těchto povolení 185/2004 4-5-c Celní ředitelství dále rozhoduje o povolení být ručitelem pro zajištění celního a daňového dluhu soubornou jistotou, o udělení povolení nezajišťovat celní a daňový dluh v režimu tranzitu a o odnětí a prodloužení platnosti těchto povolení
CR5675 Povolování jednotného zápisu cla a daní 185/2004 5-4-b Celní úřad dále povoluje jednotný zápis37) cla a daní
CR5676 Zajištění placení peněžitých plnění podle § 2 písm. d) zákona č. 185/2004 Sb., nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak 185/2004 5-4-m 185/2004 2-d Celní úřad dále zajištuje placení penežitých plnení podle § 2 písm. d), nestanoví-li zvláštní právní predpis jinak; Pro úcely tohoto zákona se rozumí placením penežitých plnení vybírání a vymáhání penežitých plnení, která vznikla bez vydání správního aktu ze zákona, nebo která byla uložena jinými správními úřady v rízení podle správního rádu, a která jsou príjmem státního rozpoctu, státních fondu nebo rozpoctu územních samosprávných celku
CR5677 Výkon specifických kontrolních činností v oblasti spotřebních daní 185/2004 4-6-g 185/2004 5-4-o 353/2003 115-1-a,b 353/2003 134-1 353/2003 134k-1-a,b 531/1990 2-1-i Celní ředitelství dále plní další úkoly, stanoví-li tak zvláštní právní předpisy; Celní úřad dále plní další úkoly, stanoví-li tak zvláštní právní předpisy.40); Ke kontrole značení tabákových výrobků skladovaných nebo prodávaných jsou oprávněny tyto orgány: a) celní úřady a celní ředitelství, b) územní finanční orgány, c) Česká obchodní inspekce, d) Státní zemědělská a potravinářská inspekce a e) obecní živnostenské úřady62b), (dále jen "kontrolní orgány"), které jsou v případe zjištění neznačených tabákových výrobků povinný neprodleně informovat příslušný celní úřad a obecní živnostenský úřad; Kontrolu dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle § 133 jsou oprávněny provádět kontrolní orgány uvedené v § 115 odst. 1, a to obdobným postupem jako ostatní kontrolní činnost vykonávanou podle zvláštních právních předpisů, které stanoví jejich působnost. Kontrolní nález obsažený ve zprávě o kontrole se považuje pro potřeby tohoto zákona za důkaz pro řízení o přestupku nebo o jiném správním deliktu; Ke kontrole dodržování povinností a zákazu při značkování a barvení minerálních olejů uvedených v § 134b jsou oprávněny tyto orgány: a) celní úřady a celní ředitelství, b) územní finanční orgány a c) Česká obchodní inspekce; Územní finanční orgány vykonávají kontrolu 1. dodržování povinností a zákazu při značkování a barvení vybraných minerálních olejů a pri značkování některých dalších minerálních olejů, 2. značení tabákových výrobků, 3. dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků
CR5678 Výkon státní správy v oblasti povinného značení lihu 185/2004 4-6-g 185/2004 5-4-o 676/2004 7-2 676/2004 11-1 676/2004 16-1 676/2004 24-4 Celní ředitelství dále plní další úkoly, stanoví-li tak zvláštní právní předpisy; Celní úřad dále plní další úkoly, stanoví-li tak zvláštní právní předpisy.40); Návrh na registraci podává osoba uvedená v odstavci 1 písemně nebo elektronicky celnímu ředitelství příslušnému podle sídla právnické osoby nebo místa pobytu podnikající fyzické osoby, která podává návrh na registraci; Žádost o přidělení kontrolních pásek registrovaná osoba podá celnímu úřadu příslušnému podle místa, kde má být značení lihu provedeno; Kontrolu podle tohoto zákona vykonávají celní ředitelství a celní úřady; Správní delikty podle tohoto zákona projednává celní úřad, v jehož územním obvodu vyšel správní delikt najevo. Tento celní úřad může postoupit věc k projednání celnímu úřadu příslušnému podle zvláštního právního předpisu


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Celní úřady
Celní ředitelství
Finanční úřady
Obce s rozšířenou působností
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006947 Ministerstvo financí
00020869 Česká obchodní inspekce
71214011 Generální ředitelství cel
75014149 Státní zemědělská a potravinářská inspekce[Čas vygenerování tohoto souboru: 21.05.2012 17:26:53.]