PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zákon o potravinách

Kód agendy: A1026
Název agendy: Zákon o potravinách
Datum registrace agendy: 16.05.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00020478
Název OVM: Ministerstvo zemědělství

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
110 1997 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR5946 Zpracovává jednotný víceletý vnitrostátní plán úředních kontrol a roční zprávy o prováděných kontrolách 110/1997 15
CR5947 Ukládá ochranné opatření v rozsahu a za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem EU upravujícím výživová a zdravotní tvrzení při označování potravin 110/1997 15
CR5948 Poskytuje údaje o zboží, které bylo propuštěno do režimu volného oběhu nebo do režimu vývozu, nezbytné pro výkon kontrolní činnosti správních úřadů 110/1997 15
CR5949 Činnosti při dovozu potravin nebo surovin ze třetích zemí 110/1997 15
CR5950 Zajišťuje odběr a přípravu kontrolních vzorků 110/1997 16
CR5951 Vykonává dozor nad plněním povinností vyplývajících pro provozovatele potravinářských podniků z přímo použitelných závazných předpisů EU 110/1997 16
CR5952 Rozhoduje o náhradě nákladů za dodatečnou kontrolu a tuto náhradu vybírá 110/1997 16
CR5953 Rozhoduje o náhradě nákladů na ověření souladu se specifikacemi a tuto náhradu vybírá 110/1997 16
CR5954 Rozhoduje o náhradě nákladů, které vznikly v souvislosti s dovozem potravin a surovin ze třetích zemí a tuto náhradu vybírá 110/1997 16
CR5955 Vydává osvědčení o tom, že vyvážená potravina nebo surovina vyhovuje nejvyšší přípustné úrovni radioaktivní kontaminace 110/1997 16
CR5956 Vydává vývozní certifikát 110/1997 16
CR5957 Správní delikty 110/1997 17 až 17i
CR5927 Státní dozor 110/1997 14 110/1997 16
CR5928 Rozhoduje o dalším nakládání s vyváženými a dováženými potravinami a surovinami, které jsou neznámého původu nebo neodpovídají požadavkům na nejvyšší přípustnou radioaktivní kontaminaci 110/1997 3
CR5929 Vydává osvědčení prokazující znalost hub 110/1997 3
CR5930 Vydává/odnímá souhlas s dovozem, uváděním do oběhu či použitím některých přídatných látek při výrobě potravin, informuje o tom Komisi Evropské unie a ostatní členské státy Evropské unie 110/1997 3a
CR5931 Vyžádává odborné ověření oznámené potraviny pro zvláštní výživu 110/1997 3c
CR5932 Zakazuje nebo omezuje uvádění do oběhu některých potravin pro zvláštní výživu 110/1997 3c
CR5933 Vydává, pozastavuje a ruší rozhodnutí o povolení ozařovny potravin a informuje o tom orgány EU 110/1997 4
CR5934 Povoluje nakládání se zdroji ionizujícího záření, 110/1997 4
CR5935 Vydává osvědčení o odborné způsobilosti 110/1997 4a
CR5936 Vydává vyjádření o nezávadnosti potravin 110/1997 11
CR5937 Vydává/odnímá souhlas s uváděním do oběhu některých doplňků stravy 110/1997 11
CR5938 Oprávnění Ministerstva zdravotnictví vést informační systém 110/1997 11
CR5939 Zveřejňuje seznam složek každého tabákového výrobku 110/1997 12
CR5940 Řídí a kontrolují výkon státní správy a monitorování výskytu toxikologicky významných látek v potravinách a surovinách 110/1997 15
CR5941 Vypracovávají ve vzájemné spolupráci koncepce státního dozoru a monitorování toxikologicky a radiologicky významných látek a sjednocují postupy při výkonu těchto činností 110/1997 15
CR5942 Zajišťuje systém rychlého varování při vzniku rizika ohrožení zdraví z potravin nebo surovin a koordinuje činnost zúčastněných správních úřadů, dozorových orgánů a ostatních zúčastněných organizací 110/1997 15
CR5943 Plní povinnosti národního kontaktního místa systému RASFF 110/1997 15 až 16
CR5944 Shromažďuje/využívá údaje informačního systému ISA 110/1997 15
CR5945 Vydává závazná stanoviska na žádost celních úřadů 110/1997 15


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Celní ředitelství
Krajské hygienické stanice
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00018562 Státní veterinární správa ČR
00020338 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
00020478 Ministerstvo zemědělství
00024341 Ministerstvo zdravotnictví
48136069 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
75010330 Státní zdravotní ústav
75014149 Státní zemědělská a potravinářská inspekce



[Čas vygenerování tohoto souboru: 21.05.2012 17:26:53.]