PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Správa, evidence a dozor v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření

Kód agendy: A1028
Název agendy: Správa, evidence a dozor v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření
Datum registrace agendy: 16.05.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 48136069
Název OVM: Státní úřad pro jadernou bezpečnost

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
18 1997 Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
null 0 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 3052/95/ES
null 0 Nařízení Rady (Euratom) č. 1493/93 ze dne 8. června 1993 o přepravě radioaktivních látek mezi členskými státy
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR5969 Schvalování vnitřních havarijních plánů a jejich změny 18/1997 3-2-e
CR5970 Stanovení zóny havarijního plánování 18/1997 3-2-g 18/1997 17-2
CR5971 Stanovení požadavků na zajišťování havarijní připravenosti držitelů povolení a kontrola jejich dodržování 18/1997 3-2-h
CR5972 Vydávání, evidence a ověřování osobních radiačních průkazů 18/1997 3-2-j
CR5973 Řízení činnosti celostátní radiační monitorovací sítě 18/1997 3-2-l
CR5974 Zabezpečování mezinárodní výměny dat o radiační situaci 18/1997 3-2-l
CR5975 Zajišťování činnosti krizového koordinačního centra 18/1997 3-2-l
CR5976 Vedení evidence držitelů povolení a ohlašovatelů, zdrojů ionizujícího záření a ozáření osob 18/1997 3-2-o
CR5977 Vedení evidence dovážených a vyvážených vybraných položek 18/1997 3-2-o
CR5978 Zajišťování podkladů pro rozhodování o opatřeních vedoucích ke snížení nebo odvrácení ozáření v případě radiační havárie 18/1997 3-2-p
CR5979 Vedení evidence a kontroly jaderných materiálů a údajů a informací v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána 18/1997 3-2-n
CR5980 Zajišťování mezinárodní spolupráce a spolupráce s EU v oblasti 18/1997 3-2-t
CR5981 Vykonávání funkce úřadu pro mezinárodní ověřování všeobecného zákazu jaderných zkoušek a jeho verifikaci 18/1997 3-2-s
CR5982 Poskytování informací v oblasti 18/1997 3-2-v
CR5983 Kontrola činnosti osob autorizovaných při posuzování shody vybraných zařízení s technickými požadavky 18/1997 3-2-x
CR5984 Uplatňování stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany 18/1997 3-2-y
CR5985 Správa poplatků na odbornou činnost SÚJB 18/1997 3g-3
CR5986 Přijetí oznámení (evidence) nálezu zdroje ionizujícího záření nebo jeho ztráty, odcizení nebo poškození 18/1997 4-14 18/1997 4-15
CR5987 Přijetí oznámení (evidence) nálezu jaderného materiálu a ztráty, odcizení nebo poškození jaderného materiálu nebo jeho obalu 18/1997 14 18/1997 15
CR5988 Přijetí oznámení (evidence) zahájení a rozsahu výroby obalových souborů pro ozářené nebo vyhořelé jaderné palivo nebo výstavby horkých komor nebo provádění výzkumné a vývojové činnosti vztahující se k jadernému palivovému cyklu 18/1997 4-16
CR5989 Přijetí oznámení (evidence) zahájení a rozsahu nakládání s vybranými položkami, o výrobě obalových souborů pro ozářené nebo vyhořelé jaderné palivo nebo výstavbě horkých komor nebo o provádění výzkumné a vývojové činnosti vztahující se k jadernému palivovému cyklu 18/1997 4-16
CR5990 Přijetí evidenčních údajů (evidence) o těžbě a zpracování uranové nebo thoriové rudy na území ČR 18/1997 4-17
CR5991 Plnění úkolů autorizované osoby při posuzování shody vybraných zařízení s technickými požadavky (na jaderných zařízeních) nejsou – li zajišťovány přímo autorizovanou osobou 18/1997 4b-3
CR5992 Evidence skutečností významných z hlediska ozáření z přírodních zdrojů 18/1997 6-3-b 18/1997 6-3-e 18/1997 6-6
CR5993 Přijetí oznámení (evidence) přetrvávajícího ozáření v nemovitosti, které přesahuje stanovené směrné hodnoty 18/1997 6a
CR5994 Výkon státní správy v oblasti radiační ochrany při lékařském ozáření 18/1997 7-2
CR5995 Vydávání souhlasu (závazného stanoviska) k povolení uvádění látek do životního prostředí vydaného ministerstvem nebo jiným správním úřadem podle zvláštních předpisů, je – li jedním z hledisek pro vydání povolení obsah radionuklidů 18/1997 8-2
CR5996 Vydávání, změna nebo zrušení povolení k jednotlivým činnostem při využívání jaderné energie nebo ionizujícího záření nebo s nimi souvisejících (včetně souvisejících správních úkonů) 18/1997 9-1 18/1997 10-3 18/1997 17-1-j 18/1997 11-2 18/1997 12-2 18/1997 15-1-c 18/1997 16-3 18/1997 16-5
CR5997 Spolurozhodování o změnách zařízení nebo jiných technických nebo organizačních změnách ovlivňujících vnější havarijní plán 18/1997 16-1
CR5998 Spolurozhodování o změnách povolení ovlivňujících vnější havarijní plán 18/1997 16-3
CR5999 Omezení nebo pozastavení výkonu povolené činnosti 18/1997 16-4
CR6000 Schválení vnitřního havarijního plánu 18/1997 13-7
CR6001 Udělení souhlasu se smluvním zajištěním právního nástupce nebo výkonu bezpečného ukončení činností držitelem povolení při ukončení existence držitele povolení 18/1997 16-7
CR6002 Přijetí oznámení (evidence) informací držitele povolení o důležitých skutečnostech při výkonu povolené činnosti 18/1997 17-1-c 18/1997 17-1-j 18/1997 17-1-l
CR6003 Schvalování dokumentace stanovené zákonem a jejích změn (žadateli o povolení, resp. držiteli povolení) 18/1997 17-2
CR6004 Projednání vazeb vnitřního havarijního plánu a jeho změny na vnější havarijní plán 18/1997 3-2-e
CR6005 Evidence oznámení držitele povolení o zdrojích ionizujícího záření, objektech, materiálech, činnostech, veličinách a parametrech a dalších skutečnostech důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti, fyzické ochrany, radiační ochrany a havarijní připravenosti 18/1997 18-1
CR6006 Posuzování ozáření pracovníků kategorie A pro účely preventivních lékařských prohlídek a vydávání doporučení 18/1997 18-1-j
CR6007 Posuzování zvláštní odborné způsobilosti pro výkon činností, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost jaderných zařízení a činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany a udělování oprávnění k jejich výkonu 18/1997 18-2 18/1997 18-3 18/1997 18-4 18/1997 18-7
CR6008 Přijetí a evidence informací držitele povolení o skutečnostech souvisejících s radiační havárií nebo radiační nehodou, v rozsahu a způsobem stanoveným vnitřním havarijním plánem 18/1997 19-2-a 18/1997 19-2-e
CR6009 Přijetí a evidence informací držitele povolení k přepravám podle § 9 odst. 1 písm. m) o vzniku nebo podezření na vznik radiační havárie a o skutečnostech souvisejících, v rozsahu a způsobem stanoveným havarijním řádem 18/1997 19-2-a 18/1997 19-2-c
CR6010 Účast na zajištění havarijní připravenosti zóny havarijního plánování (včetně přijímání a zpracování podkladů od držitele povolení) 18/1997 19-3
CR6011 Evidence informací přepravce, držitele povolení a celních úřadů týkajících se přepravovaných radioaktivních odpadů, radioaktivních látek nebo jaderných položek 18/1997 20
CR6012 Přijetí a evidence ohlášení používání typově schváleného drobného zdroje a změn v ohlášení 18/1997 21-2 18/1997 22-b
CR6013 Typové schvalování výrobků významných z hlediska využívání jaderné energie a ionizujícího záření uváděných na trh ČR a činnosti související 18/1997 23-1 18/1997 23-3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 9. července 2008
CR6014 Prohlášení vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva za radioaktivní odpad 18/1997 24-3
CR6015 Zřízení Správy úložišť radioaktivních odpadů a náhradní výkon jejích činností (Správy radioaktivních odpadů) 18/1997 26-1
CR6016 Správa jaderného účtu 18/1997 26-2
CR6017 Schválení plánu činnosti a rozpočtu Správy úložišť radioaktivních odpadů 18/1997 26-4
CR6018 Správa prostředků jaderného účtu a dohled nad ním 18/1997 26-4 18/1997 27-4
CR6019 Rozhodnutí o převzetí radioaktivních odpadů nebo nakládání s radioaktivními odpady, s nimiž je nakládáno v rozporu s právními předpisy, nebo kde není odstraňován vzniklý stav, Správou úložišť radioaktivních odpadů 18/1997 31-4
CR6020 Rozhodnutí o nakládání s jadernými položkami, s nimiž je nakládáno v rozporu s právními předpisy, nebo kde není odstraňován vzniklý stav 18/1997 31-4
CR6021 Rozhodnutí o nakládání se zdroji ionizujícího záření, s nimiž je nakládáno v rozporu s právními předpisy, nebo kde není odstraňován vzniklý stav 18/1997 31-4
CR6022 Rozhodnutí o výjimce (jiném finančním zajištění) z povinného pojištění odpovědnosti za jadernou škodu a stanovení jejích bližších podmínek 18/1997 36-2 18/1997 37-5
CR6023 Kontrola v oblasti využívání jaderné energie a ionizujícího záření 18/1997 39-1
CR6024 Ukládání opatření k nápravě a vydání předběžného opatření v případě nebezpečí z prodlení nebo při vzniku nežádoucích skutečností 18/1997 40
CR6025 Ukládání pokut za porušení právní povinnosti stanovené tímto zákonem a vybírání uložených pokut 18/1997 41
CR6026 Zajištění provozu určených částí měřicích míst na hraničních přechodech a zajištění mobilních skupin pro potřeby radiační monitorovací sítě 18/1997 46-1-a
CR6027 Zajištění sítě včasného zjišťování radiační situace, měřicích míst na uzávěrách a na hraničních přechodech, mobilních skupin a letecké skupiny a zajištění leteckých prostředků průzkumu 18/1997 46-1-b
CR6028 Zajištění mobilních skupin 18/1997 46-1-c
CR6029 Zajištění měřicích míst kontaminace vod a měřících míst kontaminace potravin 18/1997 46-1-d
CR6030 Zajištění meteorologické služby, sítě včasného zjišťování radiační situace, měřicích míst kontaminace ovzduší a měřicích míst kontaminace vody 18/1997 46-1-e
CR6031 Poskytnutí systému vyrozumění a varování při zajišťování havarijní připravenosti a při jejím ověřování 18/1997 46-2
CR6032 Vytváření systému poskytování speciální lékařské pomoci vybranými klinickými pracovišti osobám ozářeným při radiačních nehodách 18/1997 46-3
CR6033 Distribuce a sběr detektorů určených k vyhledávání staveb s vyšší úrovní ozáření z přírodních radionuklidů v jejich vnitřním ovzduší 18/1997 46a-1-a
CR6034 Předávání výsledků měření majitelům staveb a jejich informování o podmínkách získání dotace na snížení ozáření z radionuklidů ve vnitřním prostředí staveb 18/1997 46a-1-b
CR6035 Přijímání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na zjištění rizika vyplývajícího z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb, na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejné zásobování 18/1997 46a-1-c
CR6036 Kotrola účinnosti prováděných opatření na ochranu zdraví obyvatelstva před ozářením z přírodních radionuklidů 18/1997 46a-1-d
CR6037 Pokytování dotací ze státního rozpočtu na zjištění rizika vyplývajícího z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb, na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejné zásobování 18/1997 46a-2
CR6038 Kordinace a metodické řízení distribuce a sběru detektorů určených k vyhledávání staveb s vyšší úrovní ozáření z přírodních radionuklidů v jejich vnitřním ovzduší 18/1997 46a-3-a
CR6039 Vedení evidence vyhledaných objektů splňujících podmínky pro poskytnutí dotace na odstranění starých zátěží (§ 28 odst. 2 písm. e) ) 18/1997 46a-3-b
CR6040 Vydávání stanoviska k žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na odstranění starých zátěží (§ 28 odst. 2 písm. e) ) a stanoviska k posouzení účinnosti protiradonového opatření 18/1997 46a-3-c
CR6041 Přijímání opatření k odstranění zjištěných nedostatků a poskytování SÚJB informace důležité z hlediska radiační ochrany v rámci své působnosti vykonávat státní dozor nad radiační ochranou ve vojenských objektech 18/1997 47-11
CR6042 Potvrzení a registrace prohlášení k přepravě radioaktivních látek mezi členskými státy EU a příjem hlášení o provedených přepravách Nařízení Rady (Euratom) č. 1493/93 ze dne 8. června 1993 o přepravě radioaktivních látek mezi členskými státy


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Obce s rozšířenou působností
Všechna OVM vedená v RPP
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006599 Úřad vlády České republiky
00006947 Ministerstvo financí
00007064 Ministerstvo vnitra
00020478 Ministerstvo zemědělství
00024341 Ministerstvo zdravotnictví
00164801 Ministerstvo životního prostředí
47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu
48136069 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
60162694 Ministerstvo obrany[Čas vygenerování tohoto souboru: 21.05.2012 17:26:53.]