PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Sociální zabezpečení

Kód agendy: A1029
Název agendy: Sociální zabezpečení
Datum registrace agendy: 16.05.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00551023
Název OVM: Ministerstvo práce a sociálních věcí

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
108 2009 Zákon o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů      
155 1995 Zákon o důchodovém pojištění      
172 2002 Zákon o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech      
187 2006 Zákon o nemocenském pojištění      
21 1960 Zákon o Úmluvě mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky      
217 1994 Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce      
261 2001 Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945      
357 2005 Zákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů      
39 2000 Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945      
500 2004 Správní řád      
582 1991 Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení      
589 1992 Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti      
622 2004 Nařízení vlády o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, ve znění pozdějších předpisů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
null 0 Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Kanadou
null 0 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení
null 0 Smlouva mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení
null 0 Smlouva mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o sociálním zabezpečení
null 0 Smlouva mezi Českou republikou a republikou Makedonie o sociálním zabezpečení
null 0 Smlouva mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení
null 0 Smlouva mezi Českou republikou a Litevskou republikou o sociálním zabezpečení
null 0 Smlouva mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení
null 0 Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení
null 0 Smlouva mezi Českou republikou a Chilskou republikou o sociálním zabezpečení
null 0 Smlouva mezi Českou republikou a Rumunskem o sociálním zabezpečení
null 0 Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení
null 0 Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení
null 0 Smlouva mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení
null 0 Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Španělským královstvím
null 0 Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o sociálním zabezpečení
null 0 Smlouva mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení
null 0 Smlouva mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím o exportu dávek sociálního pojištění
null 0 Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení
null 0 Smlouva mezi Českou republikou a státem Izrael o sociálním zabezpečení
null 0 Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou
null 0 Smlouva mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení
null 0 Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými Státy Americkými
null 0 Všeobecná úmluva o sociální bezpečnosti mezi Československem a Francií.
null 0 Úmluva mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění
null 0 Dohoda v oblasti sociálního zabezpečení mezi vládou České republiky a vládou Quebeku
null 0 Dohovor medzi Československou republikou a Poľskou republikou o sociálnom poistení
null 0 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení
null 0 Smlouva mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o sociálním zabezpečení
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR6053 provádění nemocenského pojištění zaměstnanců (s výjimkou příslušníků) a osob samostatně výdělečně činných 187/2006, § 82 bod odst. 1 písm. a), odst. 2, odst. 3, odst. 4, odst. 5; § 84; § 85
CR6054 provádění nemocenského pojištění vojáků z povolání 187/2006, § 82 odst. 1 písm. b), odst. 2, odst. 3; § 86
CR6055 provádění nemocenského pojištění příslušníků Policie České republiky a příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky 187/2006, § 82 odst. 1 písm. c), odst. 2, odst. 3; § 86
CR6056 provádění nemocenského pojištění příslušníků Vězeňské služby České republiky, odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody zařazených do práce, osob ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce a pojištěnců vykonávající pojištěnou činnost ve vazbě 187/2006, § 82 odst. 1 písm. d), odst. 2, odst. 3; § 86
CR6057 provádění nemocenského pojištění příslušníků Celní správy České republiky 187/2006, § 82 odst. 1 písm. e), odst. 2, odst. 3; § 86
CR6058 provádění nemocenského pojištění příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů 187/2006, § 82 odst. 1 písm. f), odst. 2, odst. 3; § 86
CR6059 provádění nemocenského pojištění příslušníků Bezpečnostní informační služby 187/2006, § 82 odst. 1 písm. g), odst. 2, odst. 3; § 86
CR6060 provádění nemocenského pojištění příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace 187/2006, § 82 odst. 1 písm. h), odst. 2, odst. 3; § 86
CR6061 oznamování sdělení osob samostatně výdělečně činných ve věcech rozhodných pro oblast nemocenského pojištění 187/2006, §91a
CR6062 plnění úkolů v oblasti nemocenského pojištění stanovené zákonem 187/2006, §87
CR6063 provádění výběru pojistného od plátců pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně záloh podle zvláštního zákona a vymáhání pohledávek ve věcech pojistného 582/1991, § 6 odst. 4 písm. r)
CR6064 provádění výběru pojistného u vojáků z povolání 589/1992, § 25 odst. 1
CR6065 provádění výběru pojistného příslušníků Policie ČR, příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR 589/1992, § 25 odst. 2
CR6066 provádění výběru pojistného u příslušníků Vězeňské služby České republiky, u odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody zařazených do práce, u osob ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce a u pojištěnců vykonávajících pojištěnou činnost ve vazbě 589/1992, § 25 odst. 2
CR6067 provádění výběru pojistného u příslušníků Celní správy České republiky 589/1992, § 25 odst. 2
CR6068 provádění výběru pojistného u příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů 589/1992, § 25 odst. 2
CR6069 provádění výběru pojistného u příslušníků Bezpečnostní informační služby 589/1992, § 25 odst. 2
CR6070 provádění výběru pojistného u příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace 589/1992, § 25 odst. 2
CR6071 promíjení penále z důvodu odstranění tvrdosti 589/1992, § 104ch odst. 1
CR6043 provádění důchodového pojištění zaměstnanců (s výjimkou příslušníků), osob samostatně výdělečně činných a osob dobrovolně účastných důchodového pojištění 582/1991, § 5; 6; 8
CR6044 provádění důchodového pojištění vojáků z povolání 582/1991, § 9, odst. 1, písm. a
CR6045 provádění důchodového pojištění příslušníků Policie České republiky, příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů, příslušníků Bezpečnostní informační služby, příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace 582/1991, § 9, odst. 1, písm. b
CR6046 provádění důchodového pojištění příslušníků Vězeňské služby České republiky 582/1991, § 9, odst. 1, písm. c
CR6047 plnění úkolů v oblasti sociálního zabezpečení stanovených zákonem 582/1991, § 4; 11 odst. 3
CR6048 vyžadování sdělení potřebných údajů pro provádění sociálního zabezpečení 582/1991, § 11 odst. 1, 4, 5
CR6049 poskytování a sdělování údajů České správě sociálního zabezpeční pro výkon její působnosti 582/1991, § 11a; 11b
CR6050 rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění 582/1991, § 10
CR6051 sdělování údaje o úmrtí občanů 582/1991, § 11 odst. 2
CR6052 oznamování sdělení osob samostatně výdělečně činných ve věcech rozhodných pro oblast sociálního zabezpečení 582/1991, § 10a


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Matriční úřady
Obce
Obecní živnostenské úřady
Zpravodajské služby ČR
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006963 Česká správa sociálního zabezpečení
00007064 Ministerstvo vnitra
00025429 Ministerstvo spravedlnosti
00212423 Vězeňská služba České republiky
00551023 Ministerstvo práce a sociálních věcí
47608676 Bezpečnostní informační služba
60162694 Ministerstvo obrany
71214011 Generální ředitelství cel
72554495 Generální inspekce bezpečnostních sborů[Čas vygenerování tohoto souboru: 21.05.2012 17:26:53.]