PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Vnitrozemská plavba

Kód agendy: A1041
Název agendy: Vnitrozemská plavba
Datum registrace agendy: 16.05.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 66003008
Název OVM: Ministerstvo dopravy

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
114 1995 Zákon o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů      
174 2005 Nařízení vlády č. 174/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů      
222 1995 Vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů      
223 1995 Vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů      
224 1994 Vyhláška č. 224/1995., o způsobilosti osob k obsluze a vedení plavidel, ve znění pozdějších předpisů      
241 2002 Vyhláška č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, ve znění pozdějších předpisů      
254 2001 Zákon o vodách a o změně některých zákonů(vodní zákon)      
344 1991 Vyhláška č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů      
356 2009 Vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR5679 Pověřování právnických osob prováděním technických prohlídek plavidel 114/1995 10-4
CR5680 Schvalování typu výrobku určeného pro použití v systému RIS 114/1995 32d
CR5681 Vydávání stanoviska pro rozhodování o koncesi k provozování vodní dopravy 114/1995 34
CR5682 Rozhodování o udělení povolení pro provozování mezinárodní vodní dopravy 114/1995 37-2
CR5683 Odvolací řízení 114/1995 41e
CR5684 Výkon státní správy 114/1995 39, 40-1
CR5685 Výkon státního dozoru 114/1995 42-1, 2, 3
CR5686 Vydávání stanoviska k politice územního rozvoje a k územně plánovací dokumentaci 114/1995 4
CR5687 Souhlas se zřízením stavby na vodní cestě 114/1995 5-3
CR5688 Souhlas se zřízením a provozováním přístavu 114/1995 6-2
CR5689 Posuzování (kontrola) technické způsobilosti plavidla v provozu 114/1995 9-2-c 114/1995 13-1, 2
CR5690 Schvalování technické způsobilosti plavidla podléhající evidenci 114/1995 10-2-a, b
CR5691 Provádění technické prohlídky plavidla 114/1995 10-3, 4, 5
CR5692 Vydání osvědčení plavidla (lodního osvědčení nebo osvědčení plovoucího zařízení) podléhajícího evidenci 114/1995 10-6
CR5693 Vyznačení vzniku zástavního práva v osvědčení plavidla 114/1995 10-7
CR5694 Prodlužování platnosti osvědčení plavidla 114/1995 10-8
CR5695 Schvalování technické způsobilosti po přestavbě nebo opravě zasahující do konstrukce plavidla 114/1995 10-9
CR5696 Vydání nového osvědčení plavidla náhradou za ztracené, odcizené, poškozené nebo zničené 114/1995 11-1
CR5697 Vydání prozatímního osvědčení plavidla náhradou za ztracené, odcizené, poškozené nebo zničené 114/1995 11-2
CR5698 Zapisování změn údajů zaznamenávaných v osvědčení plavidla 114/1995 11-3
CR5699 Schvalování dokumentace individuálně stavěného malého plavidla a povolení jeho stavby 223/1995 příloha 2
CR5700 Schvalování typu sériově vyráběného malého plavidla a vydání průkazu způsobilosti typu 114/1995 12-1
CR5701 Kontrola sériově vyráběných plavidel 114/1995 12-3
CR5702 Vydání prozatímního osvědčení pro provedení určité plavby 114/1995 13-4
CR5703 Zápis plavidla do plavebního rejstříku, evidence plavidel 114/1995 14-1, 2, 3, 4, 5
CR5704 Výmaz z plavebního rejstříku 114/1995 15
CR5705 Cejchování, vydání cejchovního průkazu 114/1995 17-1, 2, 3
CR5706 Schvalování způsobilosti určených technických zařízení 114/1995 20-1, 2, 3
CR5707 Vydání oprávnění pro provádění technických prohlídek a zkoušek určeného technického zařízení, průkaz inspektora UTZ 114/1995 21
CR5708 Úprava provozu na vodní cestě 114/1995 22-1, 2
CR5709 Vydání povolení pro umístění plavidla na vodní cestě 114/1995 23-2
CR5710 Stanovení minimálního počtu členů posádky plavidla 114/1995 24-3
CR5711 Vydání průkazu způsobilosti k vedení a obsluze plavidla 114/1995 25-1, 2, 3, 6, 7
CR5712 Zaznamenání změny údajů v průkazu způsobilosti, evidence průkazů 114/1995 25-4
CR5713 Přezkoušení odborné nebo zdravotní způsobilosti vůdce plavidla 114/1995 26-1, 2
CR5714 Souhlas s umístěním, odstraněním nebo přemístěním plavebního znaku 114/1995 28-2
CR5715 Povolení k provozu zahraničního plavidla na vodních cestách ČR 114/1995 30-1, 2
CR5716 Rozhodnutí o vymezení plochy pro provoz vodních skútrů 114/1995 30a-1 – 6, 8, 10
CR5717 Šetření plavební nehody 114/1995 31-2
CR5718 Správa systému Říční informační služby (RIS) 114/1995 32a – 32c 114/1995 40-2
CR5719 Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro provozování vodní dopravy pro cizí potřeby 114/1995 33a-1, 2, 3
CR5720 Vydání povolení pro přepravu nebezpečných věcí 114/1995 36-2, 3
CR5721 Vydání osvědčení odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí 114/1995 36a-4, 8
CR5722 Vydání oprávnění k zajišťování školení a zkoušek žadatelů o vydání osvědčení odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí 114/1995 36a-6, 7
CR5723 Vedení evidence žadatelů a držitelů osvědčení odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí 114/1995 36a-5
CR5724 Projednání správních deliktů v odvolacím řízení 114/1995 45-4
CR5725 Vyjádření k požadavkům na výjimku ze zákazu a omezení plavby plavidla se spalovacím motorem 254/2001 7-7
CR5726 Kontrola dodržování zákazu plavby plavidel se spalovacím motorem a kontrola užívání povrchových vod k plavbě s ohledem na stanovený rozsah a podmínky jejich užívání 254/2001 7-8
CR5727 Projednání správních deliktů 254/2001 125l-7
CR5728 Působnost ústředního vodoprávního úřadu 254/2001 108-4


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00003352 Státní plavební správa
66003008 Ministerstvo dopravy[Čas vygenerování tohoto souboru: 21.05.2012 17:26:53.]