PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Silniční doprava

Kód agendy: Kód agendy: A1042
Název agendy: Silniční doprava
Datum registrace agendy: 16.05.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 66003008
Název OVM: Ministerstvo dopravy

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
111 1994 Zákon o silniční dopravě      
388 2000 Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy      
478 2000 Vyhláška, kterou se provádí zákon o silniční dopravě      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
null 0 Nařízení Rady (EHS) 684/92 o společných pravidlech pro mezinárodní přepravu cestujících autokary a autobusy
null 0 Nařízení Rady (EHS) č. 881/92 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských států
null 0 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85
null 0 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č.17/2011 o vyhlášení a přijetí změn a dodatků Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
null 0 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 9/2003 Sb. m. s. Dohoda o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokarem a autobusem (INTERBUS)
null 0 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 62/2010 Sb. m. s. o vyhlášení a přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
null 0 Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě


B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR5776 Dopravní úřad v oblasti silniční nákladní dopravy vydává osvědčení řidiče a jejich ověřené opisy a tyto dokumenty odebírá. 111/1994 33d-2 Nařízení Rady (EHS) č. 881/92 čl. 8, čl. 6 odst. 1
CR5777 Dopravní úřady a celní úřady vykonávají státní odborný dozor v silniční dopravě s výjimkou mezinárodní linkové osobní dopravy. 111/1994 34-1
CR5778 Ministerstvo dopravy vykonává státní odborný dozor v mezinárodní autobusové linkové silniční dopravě osob. 111/1994 34-1
CR5779 Ministerstvo dopravy vykonává vrchní státní dozor ve všech věcech silniční dopravy. 111/1994 34-4
CR5780 Zjištění a odstranění zdroje ohrožení provozu veřejné linkové dopravy 111/1994 34a
CR5781 Vedení registru dopravců 111/1994 34b-2
CR5782 Umožnění nahlížení do registru dopravců Ministerstvu dopravy a kontrolním orgánům 111/1994 34b-4
CR5783 Vydání výpisu z registru dopravců 111/1994 34b-5
CR5784 Vedení centrálního registru dopravců 111/1994 34c-2
CR5785 Vydání výpisu z centrálního registru dopravců 111/1994 34c-3
CR5786 Dopravní úřady při porušení zákona č. 111/1994 Sb., ukládají dopravcům pokuty s výjimkou porušení v oblasti mezinárodní linkové osobní dopravy. 111/1994 35-1, 2, 3, 4, 5
CR5787 Ministerstvo dopravy při porušení zákona č. 111/1994 Sb., v oblasti mezinárodní linkové osobní dopravy ukládá dopravcům pokuty . 111/1994 35-1, 2, 3, 4
CR5788 Dopravní úřad nebo Ministerstvo dopravy zasílá opis pravomocného rozhodnutí, jímž byla uložena pokuta, dopravnímu úřadu, který vydal stanovisko ke koncesi, a dopravnímu úřadu, který vydal licenci pro pravidelnou linkovou dopravu. 111/1994 35-6
CR5789 Dopravní úřad, celní úřad nebo Ministerstvo dopravy podává u příslušného živnostenského úřadu návrh na zrušení živnostenského oprávnění. 111/1994 35a-1, 2
CR5790 Orgány Policie ČR nebo celní úřady jsou oprávněny vybírat kauce. 111/1994 35b-1
CR5791 Orgány Policie ČR nebo celní úřady jsou oprávněny řidiči přikázat jízdu na nejbližší vhodné místo k odstavení vozidla, zadržet doklady k vozidlu a zakázat pokračování v jízdě. 111/1994 35b-2
CR5792 Orgány Policie ČR nebo celní úřady jsou povinny řidiči stvrzenku o převzetí kauce, sepsat ve čtyřech vyhotoveních protokol o zjištěném porušení a poučit řidiče. 111/1994 35b-4
CR5793 Orgány Policie ČR nebo celní orgány kontrolují, zda je vozidlo vybaveno doklady v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb. 111/1994 37-1
CR5794 Orgán inspekce práce kontroluje splnění podmínek stanovených zákonem č. 111/1994 Sb., souvisejí-li s bezpečností práce. 111/1994 37-2
CR5795 Celní úřady kontrolují, zda osádky vozidel překračující hranice mají předepsané doklady. 111/1994 38-1
CR5796 Celní úřad může v odůvodněných případech vydat se souhlasem Ministerstva dopravy zahraničnímu dopravci náhradní vstupní povolení. 111/1994 38-4
CR5797 Ministerstvo dopravy zajišťuje výrobu paměťových kontrolních karet. Ministerstvo dopravy vydává paměťové kontrolní karty příslušným subjektům. 111/1994 38a-1, 2
CR5798 Ministerstvo dopravy kontroluje, vyhodnocuje a sleduje v silniční nákladní dopravě nabídku kapacit, intenzitu dopravy v silniční nákladní dopravě, jakož i finanční způsobilost dopravců v silniční nákladní dopravě. 111/1994 39a-1
CR5799 Dopravní úřad vydává na žádost dopravců nebo jejich odpovědným zástupcům osvědčení o odborné způsobilosti pro provozování dopravy, byla-li u těchto osob odborná způsobilost nahrazena vysvědčením o státní nebo maturitní zkoušce z daného oboru. 130/2008 Sb. čl. VII
CR5800 Uvědomování Komise o počtu dopravců, kteří jsou držiteli licence Společenství Nařízení Rady (EHS) č. 684/92 - čl. 3a bod 9
CR5801 Udělování, prodloužení povolení k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy nebo rozhodování o změnách provozních podmínek Nařízení Rady (EHS) č. 684/92 - čl. 4 bod 4 a čl. 5-8
CR5802 Vydávání stanoviska k žádosti o udělení, prodloužení či změně povolení k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy v případě, že povolujícím orgánem je příslušný orgán zahraničního členského státu Nařízení Rady (EHS) č. 684/92 - čl. 7 bod 1-2
CR5803 Uvědomění příslušných orgánů členských států, kterých se to týká, o pozbytí platnosti povolení Nařízení Rady (EHS) č. 684/92 - čl. 9 bod 3
CR5804 Vydávání (sešitů) jízdních listů pro příležitostnou dopravu a ostatní dopravu nepodléhající povolení Nařízení Rady (EHS) č. 684/92 - čl. 11
CR5805 Vydávání osvědčení pro silniční dopravu pro vlastní potřebu Nařízení Rady (EHS) č. 684/92 - čl. 13
CR5806 Sdělování údajů týkajících se zvláštní linkové dopravy a příležitostné dopravy, které jsou prováděny ve formě kabotáže dopravci rezidenty, a statistického přehledu o počtu povolení vydaných pro kabotážní dopravu prováděnou formou linkové dopravy podle čl. 3 bodu 3 Komisi Nařízení Rady (ES) č. 12/98 – čl. 7
CR5807 Přijímání opatření v případě vážného narušení trhu vnitrostátní dopravy, které bylo způsobeno nebo ztíženo kabotáží Nařízení Rady (ES) č. 12/98 – čl. 9 bod 1, 4 a 5
CR5808 Zajištění vracení jízdních listů použitých dopravci jako kontrolní doklady pro příležitostnou dopravu ve formě kabotáže podle nařízení (ES) č. 12/98 Nařízení Komise (ES) č. 2121/98 – čl. 4
CR5809 Vydání kontrolního dokumentu 9/2003 Sb.m.s. čl. 10
CR5810 Vydání povolení pro neliberalizované přepravy 9/2003 Sb.m.s. čl. 15 - 1
CR5811 Poskytování informací o porušení předpisů dopravcem nerezidentem 9/2003 Sb.m.s. čl. 22 - 1
CR5812 Odepření možnosti přístupu na území ČR 9/2003 Sb. m.s. čl. 22 - 2
CR5813 Přijetí přiměřených opatření při závažném nebo opakovaném porušení předpisů 9/2003 Sb. m.s. čl. 22 - 3
CR5814 Zasílání dostupných informací týkajících se porušování nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 nerezidenty a sankcí uložených za taková porušení, a sankcí uložených rezidentům za porušení spáchaná na území jiných členských států. Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 čl. 19 odst. 3
CR5815 Uvědomí Komisi EU o počtu držitelů povolení Společenství k 31. prosinci předchozího roku a o počtu ověřených opisů. Nařízení Rady (EHS) č. 881/92 čl. 10
CR5816 Každé dva roky oznámí Komisi ES potřebné údaje uvedené v jednotném formuláři stanoveném v rozhodnutí 93/173/EHS Nařízení EP a Rady ES č. 561/2006 čl. 17
CR5817 Pravidelně vyměňuje informace o porušování pravidel stanovených v kapitole II nařízení EP a Rady ES č. 561/2006 a sankcích za ně uložených. Nařízení EP a Rady ES č. 561/2006 čl. 22 odst. 2
CR5729 Vydání potvrzení o finanční způsobilosti 111/1994 4a-4
CR5730 Prověrka dobré pověsti 111/1994 5-5
CR5731 Organizace a provádění zkoušek odborné způsobilosti dopravců, vydání osvědčení 111/1994 6-1,6
CR5732 Vydání povolení k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby, která není živností 111/1994 7-1
CR5733 Vydávání stanoviska k rozhodování o koncesi 111/1994 8-1, 3
CR5734 Vydání osvědčení o oprávnění k podnikání v městské autobusové dopravě 111/1994 9a-1
CR5735 Udělování licencí a povolení k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy 111/1994 10, 12, 13 Nařízení Rady (EHS) č. 684/92 - čl. 7,8
CR5736 Předložení žádosti o udělení licence/povolení Ministerstvem dopravy ke stanovisku dopravním úřadům, jedná-li se o mezinárodní linkovou osobní dopravu. 111/1994 11
CR5737 Vydání stanoviska dopravním úřadem k žádosti o udělení licence/povolení k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy na základě žádosti Ministerstva dopravy 111/1994 11
CR5738 Předložení žádosti o udělení licence/povolení k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy dopravním úřadem k vyjádření dotčeným subjektům 111/1994 11-3
CR5739 Dotčené subjekty se vyjádří k předložené žádosti o udělení licence/povolení k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy 111/1994 11-3
CR5740 Změna licencí a povolení k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy 111/1994 14 Nařízení Rady (EHS) č. 684/92 - čl. 8
CR5741 Odejmutí licencí a povolení k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy 111/1994 15 Nařízení Rady (EHS) č. 684/92 - čl. 16 odst. 2
CR5742 Schválování jízdních řádů a jejich změn, jedná-li se o mezinárodní linkovou osobní dopravu, postoupení jízdních řádů do celostátního informačního systému o jízdních řádech 111/1994 17-1
CR5743 Udělení licence k provozování vnitrostátní linkové dopravy 111/1994 10-2, 11-1, 12, 13
CR5744 Změna licence k provozování vnitrostátní linkové dopravy 111/1994 14
CR5745 Odejmutí licence k provozování vnitrostátní linkové dopravy 111/1994 15
CR5746 Vydání stanoviska k udělení nebo změně licence k provozování vnitrostátní linkové dopravy 111/1994 11-2
CR5747 Podání vyjádření k žádosti o udělení nebo změnu licence k provozování vnitrostátní linkové dopravy 111/1994 11-3
CR5748 Schválení jízdního řádu vnitrostátní linkové dopravy 111/1994 17-1
CR5749 Změna jízdního řádu vnitrostátní linkové dopravy 111/1994 17-4
CR5750 Postoupení jízdního řádu vnitrostátní linkové dopravy do centrálního informačního systému o jízdních řádech 111/1994 17-2 388/2000 7-4
CR5751 Vyhlášení informací o platnosti jízdních řádů a termínů jejich změn 388/2000 6-1
CR5752 Oznámení o ukončení platnosti jízdního řádu vnitrostátní linkové dopravy 388/2000 7-6
CR5753 Oznámení schválení jízdního řádu a ukončení platnosti jízdního řádu v mezinárodní osobní linkové dopravě osobě pověřené vedením systému o jízdních řádech (CHAPSu) 388/2000 7-7
CR5754 Vedení celostatního informačního systému o jízdních řádech 111/1994 17-2
CR5755 Zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby 111/1994 21-1 478/2000 11-2
CR5756 Vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby 111/1994 21-1 478/2000 11-6
CR5757 Vydání dokladu o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby 111/1994 21-1 478/2000 11-2 478/2000 11-3
CR5758 Vyrozumění o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby 111/1994 21-1 478/2000 11-7
CR5759 Vydání průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby 111/1994 21-8
CR5760 Odebrání průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby 111/1994 21-9
CR5761 Zadržení průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby na místě 111/1994 21-13 111/1994 21-14
CR5762 Zaslání osvědčení o zkoušce podle § 21a odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb. dopravnímu úřadu 111/1994 21a-1
CR5763 Vydává osvědčení o školení řidičů pro přepravu nebezpečných věcí 111/1994 22-5, Dohoda ADR
CR5764 Dohled nad činnostmi dle dohody ADR pověřenými osobami 111/1994 22-5, Dohoda ADR 478/2000 16-3
CR5765 Odebírá pověření, pokud nejsou dodržovány podmínky stanovené v pověření nebo v dohodě ADR 111/1994 22-5, Dohoda ADR 478/2000 16-4
CR5766 Organizace a provádění zkoušek bezpečnostních poradců,jmenování zkušebních komisí a schvalování zkušebního řádu 111/1994 22-5, Dohoda ADR 478/2000 17b
CR5767 Vydávání osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce 111/1994 22-5, Dohoda ADR 478/2000 17c
CR5768 Pověřování stanic technické kontroly a kontrolní techniky prováděním technických kontrol vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí podle dohody ADR 111/1994 22-5, Dohoda ADR 478/2000 18
CR5769 Pravidelně zasílá informace týkající se porušování dohody AETR řidiči čl. 12 dohody AETR
CR5770 Přidělování zahraničních vstupních povolení tuzemským dopravcům 111/1994 30-1 478/2000 19
CR5771 Přidělování vstupních povolení České republiky 111/1994 31-1
CR5772 Rozhodování o povoleních k provozování vnitrostátní dopravy dopravcem nerezidentem na základě žádostí zahraničních dopravců 111/1994 32-1
CR5773 Ministerstvo dopravy může zahraničnímu dopravci zakázat provozování dopravy na území České republiky. 111/1994 33-1
CR5774 Dopravní úřad vydává a odebírá podnikateli v silniční dopravě licence Evropského společenství (eurolicence) a jejich ověřené opisy. 111/1994 33b-2, 3 Nařízení Rady (EHS) č. 684/92 - čl. 3a bod 1-8 Nařízení Rady (EHS) č. 881/92 čl. 5 odst. 1, čl. 8
CR5775 Dopravní úřady poskytují Ministerstvu dopravy údaje o počtu držitelů eurolicencí 111/1994 33c


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Celní úřady
Kraje
Obce
Obce s rozšířenou působností
Policie České republiky
Správce pozemní komunikace
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
66003008 Ministerstvo dopravy
75046962 Státní úřad inspekce práce[Čas vygenerování tohoto souboru: 21.05.2012 17:26:53.]
Název agendy: Silniční doprava
Datum registrace agendy: 16.05.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 66003008
Název OVM: Ministerstvo dopravy

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
111 1994 Zákon o silniční dopravě      
388 2000 Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy      
478 2000 Vyhláška, kterou se provádí zákon o silniční dopravě      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
null 0 Nařízení Rady (EHS) 684/92 o společných pravidlech pro mezinárodní přepravu cestujících autokary a autobusy
null 0 Nařízení Rady (EHS) č. 881/92 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských států
null 0 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85
null 0 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č.17/2011 o vyhlášení a přijetí změn a dodatků Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
null 0 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 9/2003 Sb. m. s. Dohoda o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokarem a autobusem (INTERBUS)
null 0 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 62/2010 Sb. m. s. o vyhlášení a přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
null 0 Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR5776 Dopravní úřad v oblasti silniční nákladní dopravy vydává osvědčení řidiče a jejich ověřené opisy a tyto dokumenty odebírá. 111/1994 33d-2 Nařízení Rady (EHS) č. 881/92 čl. 8, čl. 6 odst. 1
CR5777 Dopravní úřady a celní úřady vykonávají státní odborný dozor v silniční dopravě s výjimkou mezinárodní linkové osobní dopravy. 111/1994 34-1
CR5778 Ministerstvo dopravy vykonává státní odborný dozor v mezinárodní autobusové linkové silniční dopravě osob. 111/1994 34-1
CR5779 Ministerstvo dopravy vykonává vrchní státní dozor ve všech věcech silniční dopravy. 111/1994 34-4
CR5780 Zjištění a odstranění zdroje ohrožení provozu veřejné linkové dopravy 111/1994 34a
CR5781 Vedení registru dopravců 111/1994 34b-2
CR5782 Umožnění nahlížení do registru dopravců Ministerstvu dopravy a kontrolním orgánům 111/1994 34b-4
CR5783 Vydání výpisu z registru dopravců 111/1994 34b-5
CR5784 Vedení centrálního registru dopravců 111/1994 34c-2
CR5785 Vydání výpisu z centrálního registru dopravců 111/1994 34c-3
CR5786 Dopravní úřady při porušení zákona č. 111/1994 Sb., ukládají dopravcům pokuty s výjimkou porušení v oblasti mezinárodní linkové osobní dopravy. 111/1994 35-1, 2, 3, 4, 5
CR5787 Ministerstvo dopravy při porušení zákona č. 111/1994 Sb., v oblasti mezinárodní linkové osobní dopravy ukládá dopravcům pokuty . 111/1994 35-1, 2, 3, 4
CR5788 Dopravní úřad nebo Ministerstvo dopravy zasílá opis pravomocného rozhodnutí, jímž byla uložena pokuta, dopravnímu úřadu, který vydal stanovisko ke koncesi, a dopravnímu úřadu, který vydal licenci pro pravidelnou linkovou dopravu. 111/1994 35-6
CR5789 Dopravní úřad, celní úřad nebo Ministerstvo dopravy podává u příslušného živnostenského úřadu návrh na zrušení živnostenského oprávnění. 111/1994 35a-1, 2
CR5790 Orgány Policie ČR nebo celní úřady jsou oprávněny vybírat kauce. 111/1994 35b-1
CR5791 Orgány Policie ČR nebo celní úřady jsou oprávněny řidiči přikázat jízdu na nejbližší vhodné místo k odstavení vozidla, zadržet doklady k vozidlu a zakázat pokračování v jízdě. 111/1994 35b-2
CR5792 Orgány Policie ČR nebo celní úřady jsou povinny řidiči stvrzenku o převzetí kauce, sepsat ve čtyřech vyhotoveních protokol o zjištěném porušení a poučit řidiče. 111/1994 35b-4
CR5793 Orgány Policie ČR nebo celní orgány kontrolují, zda je vozidlo vybaveno doklady v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb. 111/1994 37-1
CR5794 Orgán inspekce práce kontroluje splnění podmínek stanovených zákonem č. 111/1994 Sb., souvisejí-li s bezpečností práce. 111/1994 37-2
CR5795 Celní úřady kontrolují, zda osádky vozidel překračující hranice mají předepsané doklady. 111/1994 38-1
CR5796 Celní úřad může v odůvodněných případech vydat se souhlasem Ministerstva dopravy zahraničnímu dopravci náhradní vstupní povolení. 111/1994 38-4
CR5797 Ministerstvo dopravy zajišťuje výrobu paměťových kontrolních karet. Ministerstvo dopravy vydává paměťové kontrolní karty příslušným subjektům. 111/1994 38a-1, 2
CR5798 Ministerstvo dopravy kontroluje, vyhodnocuje a sleduje v silniční nákladní dopravě nabídku kapacit, intenzitu dopravy v silniční nákladní dopravě, jakož i finanční způsobilost dopravců v silniční nákladní dopravě. 111/1994 39a-1
CR5799 Dopravní úřad vydává na žádost dopravců nebo jejich odpovědným zástupcům osvědčení o odborné způsobilosti pro provozování dopravy, byla-li u těchto osob odborná způsobilost nahrazena vysvědčením o státní nebo maturitní zkoušce z daného oboru. 130/2008 Sb. čl. VII
CR5800 Uvědomování Komise o počtu dopravců, kteří jsou držiteli licence Společenství Nařízení Rady (EHS) č. 684/92 - čl. 3a bod 9
CR5801 Udělování, prodloužení povolení k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy nebo rozhodování o změnách provozních podmínek Nařízení Rady (EHS) č. 684/92 - čl. 4 bod 4 a čl. 5-8
CR5802 Vydávání stanoviska k žádosti o udělení, prodloužení či změně povolení k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy v případě, že povolujícím orgánem je příslušný orgán zahraničního členského státu Nařízení Rady (EHS) č. 684/92 - čl. 7 bod 1-2
CR5803 Uvědomění příslušných orgánů členských států, kterých se to týká, o pozbytí platnosti povolení Nařízení Rady (EHS) č. 684/92 - čl. 9 bod 3
CR5804 Vydávání (sešitů) jízdních listů pro příležitostnou dopravu a ostatní dopravu nepodléhající povolení Nařízení Rady (EHS) č. 684/92 - čl. 11
CR5805 Vydávání osvědčení pro silniční dopravu pro vlastní potřebu Nařízení Rady (EHS) č. 684/92 - čl. 13
CR5806 Sdělování údajů týkajících se zvláštní linkové dopravy a příležitostné dopravy, které jsou prováděny ve formě kabotáže dopravci rezidenty, a statistického přehledu o počtu povolení vydaných pro kabotážní dopravu prováděnou formou linkové dopravy podle čl. 3 bodu 3 Komisi Nařízení Rady (ES) č. 12/98 – čl. 7
CR5807 Přijímání opatření v případě vážného narušení trhu vnitrostátní dopravy, které bylo způsobeno nebo ztíženo kabotáží Nařízení Rady (ES) č. 12/98 – čl. 9 bod 1, 4 a 5
CR5808 Zajištění vracení jízdních listů použitých dopravci jako kontrolní doklady pro příležitostnou dopravu ve formě kabotáže podle nařízení (ES) č. 12/98 Nařízení Komise (ES) č. 2121/98 – čl. 4
CR5809 Vydání kontrolního dokumentu 9/2003 Sb.m.s. čl. 10
CR5810 Vydání povolení pro neliberalizované přepravy 9/2003 Sb.m.s. čl. 15 - 1
CR5811 Poskytování informací o porušení předpisů dopravcem nerezidentem 9/2003 Sb.m.s. čl. 22 - 1
CR5812 Odepření možnosti přístupu na území ČR 9/2003 Sb. m.s. čl. 22 - 2
CR5813 Přijetí přiměřených opatření při závažném nebo opakovaném porušení předpisů 9/2003 Sb. m.s. čl. 22 - 3
CR5814 Zasílání dostupných informací týkajících se porušování nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 nerezidenty a sankcí uložených za taková porušení, a sankcí uložených rezidentům za porušení spáchaná na území jiných členských států. Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 čl. 19 odst. 3
CR5815 Uvědomí Komisi EU o počtu držitelů povolení Společenství k 31. prosinci předchozího roku a o počtu ověřených opisů. Nařízení Rady (EHS) č. 881/92 čl. 10
CR5816 Každé dva roky oznámí Komisi ES potřebné údaje uvedené v jednotném formuláři stanoveném v rozhodnutí 93/173/EHS Nařízení EP a Rady ES č. 561/2006 čl. 17
CR5817 Pravidelně vyměňuje informace o porušování pravidel stanovených v kapitole II nařízení EP a Rady ES č. 561/2006 a sankcích za ně uložených. Nařízení EP a Rady ES č. 561/2006 čl. 22 odst. 2
CR5729 Vydání potvrzení o finanční způsobilosti 111/1994 4a-4
CR5730 Prověrka dobré pověsti 111/1994 5-5
CR5731 Organizace a provádění zkoušek odborné způsobilosti dopravců, vydání osvědčení 111/1994 6-1,6
CR5732 Vydání povolení k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby, která není živností 111/1994 7-1
CR5733 Vydávání stanoviska k rozhodování o koncesi 111/1994 8-1, 3
CR5734 Vydání osvědčení o oprávnění k podnikání v městské autobusové dopravě 111/1994 9a-1
CR5735 Udělování licencí a povolení k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy 111/1994 10, 12, 13 Nařízení Rady (EHS) č. 684/92 - čl. 7,8
CR5736 Předložení žádosti o udělení licence/povolení Ministerstvem dopravy ke stanovisku dopravním úřadům, jedná-li se o mezinárodní linkovou osobní dopravu. 111/1994 11
CR5737 Vydání stanoviska dopravním úřadem k žádosti o udělení licence/povolení k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy na základě žádosti Ministerstva dopravy 111/1994 11
CR5738 Předložení žádosti o udělení licence/povolení k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy dopravním úřadem k vyjádření dotčeným subjektům 111/1994 11-3
CR5739 Dotčené subjekty se vyjádří k předložené žádosti o udělení licence/povolení k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy 111/1994 11-3
CR5740 Změna licencí a povolení k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy 111/1994 14 Nařízení Rady (EHS) č. 684/92 - čl. 8
CR5741 Odejmutí licencí a povolení k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy 111/1994 15 Nařízení Rady (EHS) č. 684/92 - čl. 16 odst. 2
CR5742 Schválování jízdních řádů a jejich změn, jedná-li se o mezinárodní linkovou osobní dopravu, postoupení jízdních řádů do celostátního informačního systému o jízdních řádech 111/1994 17-1
CR5743 Udělení licence k provozování vnitrostátní linkové dopravy 111/1994 10-2, 11-1, 12, 13
CR5744 Změna licence k provozování vnitrostátní linkové dopravy 111/1994 14
CR5745 Odejmutí licence k provozování vnitrostátní linkové dopravy 111/1994 15
CR5746 Vydání stanoviska k udělení nebo změně licence k provozování vnitrostátní linkové dopravy 111/1994 11-2
CR5747 Podání vyjádření k žádosti o udělení nebo změnu licence k provozování vnitrostátní linkové dopravy 111/1994 11-3
CR5748 Schválení jízdního řádu vnitrostátní linkové dopravy 111/1994 17-1
CR5749 Změna jízdního řádu vnitrostátní linkové dopravy 111/1994 17-4
CR5750 Postoupení jízdního řádu vnitrostátní linkové dopravy do centrálního informačního systému o jízdních řádech 111/1994 17-2 388/2000 7-4
CR5751 Vyhlášení informací o platnosti jízdních řádů a termínů jejich změn 388/2000 6-1
CR5752 Oznámení o ukončení platnosti jízdního řádu vnitrostátní linkové dopravy 388/2000 7-6
CR5753 Oznámení schválení jízdního řádu a ukončení platnosti jízdního řádu v mezinárodní osobní linkové dopravě osobě pověřené vedením systému o jízdních řádech (CHAPSu) 388/2000 7-7
CR5754 Vedení celostatního informačního systému o jízdních řádech 111/1994 17-2
CR5755 Zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby 111/1994 21-1 478/2000 11-2
CR5756 Vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby 111/1994 21-1 478/2000 11-6
CR5757 Vydání dokladu o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby 111/1994 21-1 478/2000 11-2 478/2000 11-3
CR5758 Vyrozumění o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby 111/1994 21-1 478/2000 11-7
CR5759 Vydání průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby 111/1994 21-8
CR5760 Odebrání průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby 111/1994 21-9
CR5761 Zadržení průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby na místě 111/1994 21-13 111/1994 21-14
CR5762 Zaslání osvědčení o zkoušce podle § 21a odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb. dopravnímu úřadu 111/1994 21a-1
CR5763 Vydává osvědčení o školení řidičů pro přepravu nebezpečných věcí 111/1994 22-5, Dohoda ADR
CR5764 Dohled nad činnostmi dle dohody ADR pověřenými osobami 111/1994 22-5, Dohoda ADR 478/2000 16-3
CR5765 Odebírá pověření, pokud nejsou dodržovány podmínky stanovené v pověření nebo v dohodě ADR 111/1994 22-5, Dohoda ADR 478/2000 16-4
CR5766 Organizace a provádění zkoušek bezpečnostních poradců,jmenování zkušebních komisí a schvalování zkušebního řádu 111/1994 22-5, Dohoda ADR 478/2000 17b
CR5767 Vydávání osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce 111/1994 22-5, Dohoda ADR 478/2000 17c
CR5768 Pověřování stanic technické kontroly a kontrolní techniky prováděním technických kontrol vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí podle dohody ADR 111/1994 22-5, Dohoda ADR 478/2000 18
CR5769 Pravidelně zasílá informace týkající se porušování dohody AETR řidiči čl. 12 dohody AETR
CR5770 Přidělování zahraničních vstupních povolení tuzemským dopravcům 111/1994 30-1 478/2000 19
CR5771 Přidělování vstupních povolení České republiky 111/1994 31-1
CR5772 Rozhodování o povoleních k provozování vnitrostátní dopravy dopravcem nerezidentem na základě žádostí zahraničních dopravců 111/1994 32-1
CR5773 Ministerstvo dopravy může zahraničnímu dopravci zakázat provozování dopravy na území České republiky. 111/1994 33-1
CR5774 Dopravní úřad vydává a odebírá podnikateli v silniční dopravě licence Evropského společenství (eurolicence) a jejich ověřené opisy. 111/1994 33b-2, 3 Nařízení Rady (EHS) č. 684/92 - čl. 3a bod 1-8 Nařízení Rady (EHS) č. 881/92 čl. 5 odst. 1, čl. 8
CR5775 Dopravní úřady poskytují Ministerstvu dopravy údaje o počtu držitelů eurolicencí 111/1994 33c


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Celní úřady
Kraje
Obce
Obce s rozšířenou působností
Policie České republiky
Správce pozemní komunikace
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
66003008 Ministerstvo dopravy
75046962 Státní úřad inspekce práce[Čas vygenerování tohoto souboru: 21.05.2012 17:26:53.]