PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Veterinární zákon

Kód agendy: A1044
Název agendy: Veterinární zákon
Datum registrace agendy: 16.05.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00020478
Název OVM: Ministerstvo zemědělství

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
111 2009 Zákon o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů 27    
111 2009 Zákon o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů      
166 1999 Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR5835 Schválení soukromého veterinárního lékaře pro vydávání pasů zvířat v zájmovém chovu, pozastavení a odejmutí tohoto schválení 166/1999 4-1
CR5836 Stanovení podmínek veterinární péče k provádění pokusů na zvířatech 166/1999 4-3
CR5837 Přijímání oznámení o zahájení a ukončení chovu zvěře ve farmovém chovu 166/1999 5-1
CR5838 Přijímání oznámení o zahájení, změnách a ukončení chovu hospodářských zvířat pro účely podnikání 166/1999 5-2
CR5839 Schválení a registrace, popř. jen registrace produkčního podniku akvakultury nebo rybochovného zařízení, pozastavení a odejmutí tohoto schválení 166/1999 5a
CR5840 Přijímání oznámení o zahájení a změnách chovatelské činnosti související s produkčním podnikem akvakultury nebo rybochovného zařízení 166/1999 5a
CR5841 Vydávání veterinárních osvědčení k přemístění a vnitrostátní přepravě zvířat 166/1999 6
CR5842 Vydávání povolení k přepravě skotu, prasat, ovcí a koz 166/1999 8-1
CR5843 Stanovení veterinárních podmínek pro konání svodu zvířat 166/1999 9-3
CR5844 Registrace cirkusů 166/1999 9-4
CR5845 Vydávání rejstříků zvířat v cirkusu a rejstříků míst konání představení cirkusu a další požadavky vyplývajících z práva EU 166/1999 9-4
CR5846 Potvrzování pasů pro cirkusová zvířata 166/1999 9-5
CR5847 Schválení soukromého veterinárního lékaře pro vydávání pasů cirkusových zvířat, pozastavení a odejmutí tohoto schválení 166/1999 9-5
CR5848 Schválení a registrace shromažďovacího střediska, pozastavení a odejmutí tohoto schválení 166/1999 9a-3
CR5849 Schválení soukromého veterinárního lékaře shromažďovacího střediska, pozastavení a odejmutí tohoto schválení 166/1999 9a-4
CR5850 Schválení, jeho pozastavení či odejmutí, a registrace osoby, která jako podnikatel nakupuje a prodává skot, prasata, ovce nebo kozy a povolování vyjímek 166/1999 9b
CR5851 Registrace budov, popř. jiných zařízení užívaných pro účely nákupu a prodeje skotu, prasat, ovcí nebo koz 166/1999 9b - 1
CR5852 Nákazy a jejich zdolávání 166/1999 10 až 17 166/1999 17b
CR5853 Síť epizootologického sledování 166/1999 17a
CR5854 Základní veterinární požadavky na živočišné produkty 166/1999 18 až 19 166/1999 21a
CR5855 Stanovení podmínek, vydávání a odnímání povolení k domácí porážce skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu v hospodářství chovatele 166/1999 21-3
CR5856 Vydávání, změna a odnímání povolení k porážce zvěře ve farmovém chovu v hospodářství 166/1999 21-4
CR5857 Vydávání a prodloužení doby platnosti povolení k usmrcení velkého farmového zvířete v hospodářství střelnou zbraní, změna a odejmutí tohoto povolení 166/1999 21-5
CR5858 Schválení a registrace, popř. jen registrace podniku, závodu popřípadě jiného zařízení, pozastavení schválení, podmíněné schválení nebo odejmutí tohoto schválení 166/1999 22-1
CR5859 Přijímání oznámení o zahájení činnosti týkající se zacházení se živočišnými produkty 166/1999 22-1
CR5860 Schválení provozního a sanitačního řádu provozovatele potravinářského podniku 166/1999 22 -1
CR5861 Schválení tržního řádu tržnice nebo tržiště 166/1999 25-2
CR5862 Oznámení o zahájení sezónního prodeje živých ryb 166/1999 25-3
CR5863 Registrace dopravce, který jako podnikatel přepravuje živočišné produkty 166/1999 26-3
CR5864 Vydávání veterinárních osvědčení k přepravě živočišných produktů 166/1999 27-1
CR5865 Souhlas s prodejem syrového, mlékárensky neošetřeného mléka a syrové smetany 166/1999 27a-1
CR5866 Registrace osoby, která se podílí na obchodování se zvířaty a živočišnými produkty, zrušení této registrace 166/1999 28-4
CR5867 Informovanost o příchodu zvířat nebo živočišných produktů z jiného členského státu 166/1999 30-3
CR5868 Informační povinnost 166/1999 31
CR5869 Uvědomění o příjezdu zásilky zvířat nebo živočišných produktů na území ČR 166/1999 32-7
CR5870 Sdělení dovozních podmínek uplatňovaných na zvířata nebo živočišné produkty 166/1999 32-7
CR5871 Schválení a registrace osob, které dodávají živočišné produkty přímo na plavidla v mezinárodní námořní dopravě 166/1999 37-3
CR5872 Informovanost o tranzitu zvířat nebo živočišných produktů z jiného členského státu, povolení tranzitu 166/1999 38-2, 3
CR5873 Vydávání veterinárních osvědčení vývozu zvířat a živočišných produktů do třetích zemí 166/1999 38b
CR5874 Veterinární asanační činnosti 166/1999 39
CR5875 Vydávání, změna a odnímání povolení k asanačním činnostem uvedeným v § 39 odst. 1 166/1999 51-1
CR5876 Vydávání, změna a odnímání povolení k provozování asanačního podniku 166/1999 48-1
CR5877 Schválení a registrace podniků, závodů, popřípadě jiného zařízení pro zpracování vedlejších živočišných produktů 166/1999 39a-2
CR5878 Souhlas s neškodným odstraněním kadáveru koně na vlastním pozemku chovatele 166/1999 40-4
CR5879 Souhlas se zpracováním vedlejších živočišných produktů ve vlastním zařízení 166/1999 40-5
CR5880 Schválení provozního řádu asanačního podniku 166/1999 41-1
CR5881 Souhlas s opuštěním vedlejších živočišných produktů z prostor asanačního podniku 166/1999 41-2
CR5882 Vyjádření k místu určenému pro neškodné odstraňování vedlejších živočišných produktů zahrabáním nebo k místu určenému pro ukládání nebo spalování kadáverů zvířat v zájmovém chovu 166/1999 41-3
CR5883 Orgány státní správy ve věcech veterinární péče 166/1999 43 a násl.
CR5884 Vedení na internetových stránkách seznamů účastníků sítě sledování, shromažďovacích středisek, karanténních středisek, středisek pro odběr spermatu, zařízení pro chov zvířat, potravinářských podniků, přepravců zvířat nebo živočišných produktů a obchodníků s nimi, veterinárních laboratoří, asanačních podniků a osob, jimž byla povolena asanační činnost, celních skladů 166/1999 48-1
CR5885 Vydávání, změna a odnímání povolení k laboratorní a jiné veterinární diagnostické činnosti, jejíž výsledky slouží pro účely státního veterinárního dozoru 166/1999 50-1
CR5886 Vydávání, změna a odnímání povolení k laboratorní a jiné veterinární diagnostické činnosti za účelem vyšetření zvěře na přítomnost svalovce 166/1999 50-3
CR5887 Schválení referenční laboratoře pro oblast veterinární péče 166/1999 51a
CR5888 Vydávání závazného posudku ve stavebním řízení 166/1999 56-1
CR5889 Odborná veterinární činnost a její výkon 166/1999 58 a násl.
CR5890 Oznámení o zahájení a ukončení činnosti soukromého veterinárního lékaře 166/1999 61-1
CR5891 Vydávání, změna a odnímání rozhodnutí o registraci soukromého veterinárního technika 166/1999 64-1
CR5892 Projednání přestupků a správních deliktů podle veterinárního zákona 166/1999 71 až 74
CR5893 Ukládání povinnosti hradit náklady spojené s výkonem prohlídky jatečných zvířat a masa 166/1999 75 -3
CR5894 Ukládání povinnosti hradit náklady dodatečné kontroly 166/1999 75-4
CR5895 Ukládání povinnosti hradit náklady spojené s prováděním pohraniční veterinární kontroly 166/1999 75-5


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Obce
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra
00018562 Státní veterinární správa ČR
00020478 Ministerstvo zemědělství
44015364 Komora veterinárních lékařů České republiky
60162694 Ministerstvo obrany[Čas vygenerování tohoto souboru: 21.05.2012 17:26:53.]