PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zdravotní služby

Kód agendy: A1086
Název agendy: Zdravotní služby
Datum registrace agendy: 15.06.2012
Platnost od: 17.04.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00024341
Název OVM: Ministerstvo zdravotnictví

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
116 2012 Vyhláška č. 116/2012 Sb. o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému      
372 2011 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)      
92 2012 Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče      
99 2012 Vyhláška č. 99/2012 Sb. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR6313 KÚ+MO+MS+MV+ÚZIS - rozhodují (§ 15/1 zákona č. 372/2011 Sb.) posuzování žádostí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb (podmínky, vybavenost, odborná způsobilost, bezúhonnost), vydání rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb (každý dle vlastních podmínek stanovených tímto zákonem), odejmutí, pozastavení a změna oprávnění, zapis, kontrola a aktualizace údajů v rozsahu vymezeném zákonem do Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (jehož správcem je ÚZIS ČR) a prostřednictvím tohoto registru zapíše příslušné referenční údaje nebo změny příslušných referenčních údajů do základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci 18) (dále jen "registr osob")
CR6314 SÚKL - stanovisko (§ 15/2 zákona č. 372/2011 Sb.) oprávnění k poskytování lékárenské péče lze udělit jen na základě souhlasného závazného stanoviska
CR6315 MZ vydává (§ 16/1 zákona č. 372/2011 Sb.) vydává souhlas s poskytováním lázeňské léčebně rehabilitační péče
CR6316 MZ projednává (§47/1 zákona č. 372/2011 Sb.) projedná s fakultními nemocnicemi návrh traumatologického plánu a návrh jeho aktualizace
CR6317 MZ uveřejní (§47/3 zákona č. 372/2011 Sb.) zpracuje a uveřejní minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb
CR6318 ÚZIS - správce (§ 70/3 zákona č. 372/2011 Sb.) je správcem Národního zdravotnického informačního systému MZ, na základě uvedeného paragrafu, pověřilo činností správce NZIS Ústav zdravotnických informací a statistiky
CR6319 MZ předává (§ 70/3 zákona č. 372/2011 Sb.) údaje do Národního registru zdravotnických pracovníků
CR6320 MPSV předává (§ 70/3 zákona č. 372/2011 Sb.) údaje do Národního zdravotnického informačního systému v případě příjemců příspěvku na péči
CR6321 MV+PČR+ÚZIS - součinnost (§ 71/1 zákona č. 372/2011 Sb. poskytují Ministerstvu zdravotnictví údaje pro účely plnění jeho úkolů podle tohoto zákona a pro výkon státní správy v oblasti zajištění Národního zdravotnického informačního systému
CR6322 ČSÚ+ÚZIS - součinnost (§ 71/10 zákona č. 372/2011 Sb.) poskytuje údaje min.nebo jím pověřenému správci Národního registru poskytovatelů pro účely zabezpečení poskytování zdravotních služeb a pro výkon státní správy v oblasti zajištění Národního zdravotnického informačního systému
CR6323 ÚZIS předává (§ 71/7 zákona č. 372/2011 Sb.) předává poskytovateli zdravotních služeb rodné číslo narozeného dítěte za účelem založení zdravotnické dokumentace a předání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
CR6324 ÚZIS předává (§ 71/12 zákona č. 372/2011 Sb.) oprávněnému pracovníkovi poskytovatele přístup k osobním údajům a dalším údajům vedeným ve zdravotnických registrech
CR6325 ÚZIS - poskytuje (§ 76/3 zákona č. 372/2011 Sb. poskytuje: - příslušnému správnímu orgánu na jeho žádost neveřejné údaje vedené v Národním registru zdravotnických pracovníků - Ministerstvu obrany na jeho žádost neveřejné údaje vedené v registru zdravotnických pracovníků
CR6326 MZ -rozhoduje (§ 98/4; §102 zákona č. 372/2011 Sb.) o udělení a odejmutí oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí + uveřejňuje seznam oprávněných osob
CR6327 MZ+KÚ+SÚKL+SÚJB+MO+GŘVS+K kontrola (§ 107 zákona č. 372/2011 Sb.) provádí kontrolu
CR6328 MZ - rozhoduje (§ 112 a 113 zákona č. 372/2011 Sb) o udělení a odejmutí statutu centra vysoce specializované péče
CR6329 MZ+KÚ správní delikty (§ 118/4a,c zákona č. 372/2011 Sb.) vykonávají správní delikty v prvním stupni
CR6330 MZ vydává vyhlášky (na základě celého zákona) legislativní proces
CR6331 MZ § 121 a § 122 - přechodná ustanovení metodická činnost pro KÚ a poskytovatele služeb
CR6332 MZ část třetí §15 - § 27 metodická činnost pro KÚ a poskytovatele služeb
CR6333 MZ zřizuje (§ 111/1 zákona č. 372/2011 Sb.) zřizuje fakultní nemocnice
CR6334 ÚZIS ČR jako pověřený správce NZIS; § 76 - § 77 § 76, odstavec 1 stanovuje údaje poskytované do Národního registru zdravotnických pracovníků § 76, odstavec 2 stanovuje komu jsou data dostupná § 77, odstavec 1 stanovuje kdo data do registru předává (1) Do Národního registru zdravotnických pracovníků předávají údaje podle a) § 76 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), i), l) a m) zdravotnický pracovník, b) § 76 odst. 1 písm. g) vzdělávací zařízení, akreditovaná zařízení nebo pověřené organizace, c) § 76 odst. 1 písm. h), j) a k) ministerstvo nebo pověřené organizace, d) § 76 odst. 1 písm. i), l), m) a n) poskytovatelé, poskytovatelé sociálních služeb nebo komory. agenda Národní registr zdravotnických pracovníků
CR6335 ÚZIS ČR jako pověřený správce NZIS; Lékař provádějící prohlídku těla zemřelého; §86, §92 § 86 povinnosti spojené s prohlídkou a vyplněním Listu o prohlídce zemřelého, včetně jeho distribuce matrice, ÚZIS ČR, ČSÚ a provozovateli pohřební služby § 92 je zmocněním k vydání prováděcí vyhlášky
CR6336 ÚZIS ČR jako pověřený správce NZIS; příloha zákona č. 372/2011 Sb. Národní zdravotní registry viz též § 72, a prováděcí vyhláška (k zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách) č. 116/2012 Sb.o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Policie České republiky
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra
00023817 Státní ústav pro kontrolu léčiv
00023833 ÚZIS - Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
00024341 Ministerstvo zdravotnictví
00025429 Ministerstvo spravedlnosti
00025593 Český statistický úřad
00212423 Vězeňská služba České republiky
00224286 Česká stomatologická komora
40763021 Česká lékárnická komora
43965024 Česká lékařská komora
48136069 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
60162694 Ministerstvo obrany[Čas vygenerování tohoto souboru: 20.06.2012 09:04:58.]