PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Lidské tkáně

Kód agendy: A1088
Název agendy: Lidské tkáně
Datum registrace agendy: 15.06.2012
Platnost od: 17.04.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00024341
Název OVM: Ministerstvo zdravotnictví

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
296 2008 Zákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u a o změně souvisejících zákonů 15    
296 2008 Zákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u a o změně souvisejících zákonů      
296 2008 Zákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u a o změně souvisejících zákonů 26    
296 2008 Zákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u a o změně souvisejících zákonů 14    
422 2008 Vyhláška č. 422/2008 Sb. o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka      
422 2008 Vyhláška č. 422/2008 Sb. o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka 1    
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
null 0 Směrnice EP a Rady 2004/23/ES o stanovení jakostních a bezpečnostních norem pro darování, odběr, vyšetřování, zpracování, konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a buněk - článek 9
null 0 Směrnice EU 2006/17/ES, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokud jde o určité technické požadavky na darování, opatřování a vyšetřování lidských tkání a buněk
null 0 Směrnice Komise 2006/86/ES, kterou se provádí smernice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokud jde o požadavky na sledovatelnost, oznamování závažných nežádoucích reakcí a úcinku a nekteré technické požadavky na kódování, zpracování, konzervaci, skladování a dostribuci lidských tkání a bunek - cl. 5, 6, 7, 8, 11
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR6349 MZ - vydává vyhlášky (na základě celého zákona) legislativní proces
CR6350 MZ - podporuje (§ 14/a zákona č. 296/2008 Sb.) podporuje opatřování tkání a buněk neziskovým způsobem a opatření za účelem zajištění dostupnosti a soběstačnosti v oblasti jejich použití
CR6351 MZ - rozhoduje (§ 14/b zákona č. 296/2008 Sb.) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím Ústavu vydaných podle tohoto zákona
CR6352 MZ - informuje (§ 14/b zákona č. 296/2008 Sb.) informuje Komisi o - opatřeních přijatých k rozvoji dobrovolného neplaceného dárcovství tkání a buněk - právních předpisech přijímaných v oblasti působnosti předpisů Společenství
CR6353 MZ- projednává (§ 26 zákona č. 296/2008 Sb.) správní delikty spáchané zajištěním dovozu, vývozu nebo distribuce tkání a buněk v rozporu s tímto zákonem a pokud tkáňové zařízení nesplní oznamovací povinnost
CR6354 SÚKL - vydává (§ 15/1a zákona č. 296/2008 Sb.) vydává rozhodnutí podle tohoto zákona
CR6355 SÚKL - kontrola (§ 15/1b zákona č. 296/2008 Sb.) provádí kontrolu dodržování tohoto zákona
CR6356 SÚKL - sleduje (§ 15/1c zákona č. 296/2008 Sb.) sleduje výskyt, řešení a hodnocení závažných nežádoucích reakcí, závažných nežádoucích událostí nebo podezření na ně
CR6357 SÚKL - rozhoduje (§ 15/1d zákona č. 296/2008 Sb.) rozhoduje v případech pochybností, zda jde o tkáně a buňky, na jejichž zpracování, skladování a distribuci se vztahují ustanovení tohoto zákona
CR6358 SÚKL - zajišťuje (§ 15/2 zákona č. 296/2008 Sb.) zajišťuje spolupráci s příslušnými orgány členských států a orgánů EU
CR6359 SÚKL - projednává(§ 26 zákona č. 296/2008 Sb.) správní delikty v prvním stupni podle tohoto zákona


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00023817 Státní ústav pro kontrolu léčiv
00024341 Ministerstvo zdravotnictví[Čas vygenerování tohoto souboru: 20.06.2012 09:04:58.]