PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Státní rostlinolékařská správa

Kód agendy: A1094
Název agendy: Státní rostlinolékařská správa
Datum registrace agendy: 19.06.2012
Platnost od: 08.06.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00020478
Název OVM: Ministerstvo zemědělství

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
215 2008 Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů      
326 2004 Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů      
329 2004 Vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin      
334 2004 Vyhláška č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR6754 Posouzení dodatečných informací o účinné látce 326/2004 § 36a
CR6755 Přijetí žádosti o obnovení schválení účinné látky 326/2004 § 36a
CR6756 Přijetí žádosti o povolení nebo změnu povolení přípravku na ochranu rostlin 326/2004 § 31
CR6757 Posouzení žádosti o povolení nebo změnu povolení přípravku na ochranu rostlin a vydání rozhodnutí ve věci 326/2004 § 31
CR6758 Změna a zrušení povolení přípravku na ochranu rostlin 326/2004 § 35-1
CR6759 Vzájemné uznávání povolení 326/2004 § 38
CR6760 Posouzení rovnocennosti podle čl. 29 odst. 1 písm. b) 326/2004 § 36
CR6761 Obnovení povolení přípravku na ochranu rostlin na žádost držitele povolení 326/2004 § 31
CR6762 Odejmutí či změna povolení na žádost držitele povolení 326/2004 § 31
CR6763 Povolování přípravků na ochranu rostlin představujících nízké riziko 326/2004 § 31
CR6764 Povolování rozšířeného použití přípravku na ochranu rostlin 326/2004 § 31, 38b-1
CR6765 Povolování souběžného obchodu přípravku na ochranu rostlin 326/2004 § 31
CR6766 Změny v povolení k souběžnému obchodu 326/2004 § 53-1
CR6767 Udělování povolení pro účely provedení zkoušek 326/2004 § 31
CR6768 Povolování přípravků na ochranu rostlin pro omezené a kontrolované použití 326/2004 § 31
CR6769 Zajištění přístupnosti informací pro veřejnost 326/2004 § 31
CR6770 Povolování adjuvantů, safenerů, synergentů a formulačních přísad 326/2004 § 31, 36a
CR6771 Provádění úředních kontrol dodržování nařízení 1107/2009 326/2004 § 43
CR6772 Posouzení přípravku na ochranu rostlin z hlediska ochrany zdraví Ministerstvem zdravotnictví 326/2004 § 33-2
CR6773 Evidování vyjmenovaných změn ohlášených držitelem povolení 326/2004 § 35-2
CR6774 Vydání nařízení rostlinolékařské správy v případě mimořádných stavů v ochraně rostlin 326/2004 § 37a-1
CR6775 Posouzení vlivů na zdraví lidí ve veřejném zájmu pro účely vydání nařízení rostlinolékařské správy Ministerstvem zdravotnictví a vydání závazného stanoviska 326/2004 § 37a-2,3, 38b-2
CR6776 Převod povolení 326/2004 § 38a-1
CR6777 Informování ostatních členských států EU a Komise 326/2004 § 39-1
CR6778 Zveřejnění seznamu přípravků a dalších prostředků ve Věstníku 326/2004 § 39-2
CR6782 Kontrola přípravků a dalších prostředků 326/2004 § 43-1,2,4,5, 57-1
CR6783 Vydání rozhodnutí fyzické nebo právnické osobě o způsobilosti k provádění pokusů a zkoušek 326/2004 § 45-1
CR6784 Zveřejnění nebo poskytnutí informace o spotřebách účinných látek a přípravků 326/2004 § 49-4, 5
CR6785 Poskytnutí vyjmenovaných údajů ošetřovatelům porostů a chovatelům včel obecním úřadem 326/2004 § 51-6
CR6786 Vyhlášení počátku letecké aplikace přípravku obecním úřadem 326/2004 § 51-7
CR6787 Zápis, změna zápisu a prodloužení zápisu dalšího prostředku do úředního registru 326/2004 § 54-3, 12, 17
CR6788 Kontrola distribuce přípravků a dalších prostředků 326/2004 § 46a-2
CR6789 Evidence přípravků a dalších prostředků uvedených na trh 326/2004 § 60
CR6790 Zveřejňování seznamu menšinových použití Ministerstvem zemědělství 326/2004 § 71-1-c)
CR6791 Kontroly podmíněnosti 326/2004 § 72-14
CR6792 Rostlinolékařský dozor 326/2004 § 74-1-f), g), i)
CR6793 Vydání úředního opatření 326/2004 § 75-1
CR6794 Vydání MRO 326/2004 § 76-2-d),e)- 1.,2.,3.
CR6795 Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky a jejich evidence 326/2004 § 86-5
CR6796 Přijetí žádosti o zápis mechanizačního prostředku do úředního registru a o prodloužení zápisu do úředního registru 326/2004 § 63-2,10
CR6797 Posouzení žádosti o zápis mechanizačního prostředku do úředního registru a o prodloužení zápisu do úředního registru 326/2004 § 63-3, 10
CR6798 Vydání rozhodnutí o zápisu mechanizačního prostředku do úředního registru a o prodloužení zápisu do úředního registru 326/2004 § 63-3,5,8,10
CR6799 Přijetí oznámení o změně úředního povolení k uvádění na trh, změně v provedení nebo konstrukci mechanizačního prostředku a nebo zjištěných nedostatcích mechanizačního prostředku 326/2004 § 64
CR6800 Kontrola, zda mechanizační prostředek odpovídá požadavkům 326/2004 § 65
CR6801 Souhlas s vydáním živnostenského oprávnění k provozování koncesované živnosti – kontrolní testování mechanizačních prostředků 326/2004 § 66-3
CR6802 Kontrola a dozor nad provozovnami kontrolního testování mechanizačních prostředků 326/2004 § 74-1-h)
CR6803 Vedení evidence otestovaných strojů 326/2004 § 67-2
CR6804 Správa informačního systému dovozců rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů 326/2004 §12 , §10
CR6805 Zápis a změna údajů v registru 326/2004 §12, §10
CR6806 Rušení registrace 326/2004 §12, §10
CR6807 Zápis,načtení údajů, změna údajů v IS MON 326/2004 §12, § 10
CR6808 Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o registraci a o zrušení registrace 326/2004 §12, § 10
CR6809 Soustavná rostlinolékařská kontrola 326/2004 § 15, § 10
CR6810 Dozor a kontrola 326/2004 § 74, § 10
CR6811 Monitoring 326/2004 § 10, § 10
CR6812 Ukládání pokut za přestupky a správní delikty 326/2004 § 79a-79i,
CR6813 Přijetí žádosti, posouzení žádosti o uznání způsobilosti technického zařízení a nebo způsobilosti k označování dřevěného obalového materiálu 326/2004 § 68 odst. 2 326/2004 § 69 odst. 1
CR6814 Přijetí žádosti o prodloužení a nebo obnovení způsobilosti technického zařízení a nebo způsobilosti k označování dřevěného obalového materiálu 326/2004 § 68 odst. 4, písm. c) 326/2004 § 69 odst. 3, písm. c)
CR6815 Vydání rozhodnutí o uznání způsobilosti technického zařízení a nebo označování dřevěného obalového materiálu 326/2004 § 68 odst. 3 326/2004 § 69 odst. 2
CR6816 Zapsání zařízení do rejstříku provozovatelů technického zařízení a nebo do rejstříku výrobců ošetřeného dřevěného obalového materiálu 326/2004 § 68 odst. 3 326/2004 § 69 odst. 2
CR6817 Přijetí žádosti o změnu uznaného technického zařízení nebo jeho provozovatele nebo o změnu výrobce dřevěného obalového materiálu a nebo postupu v označování dřevěného obalového materiálu 326/2004 § 68 odst. 4 písm. c) 326/2004 § 69 odst. 3 písm. c)
CR6818 Zrušení uznání způsobilosti technického zařízení a nebo způsobilosti k označování dřevěného obalového materiálu 326/2004 § 68 odst. 4 písm. c) 326/2004 § 69 odst. 3 písm. c)
CR6781 Přijetí žádosti o schválení účinné látky 326/2004 § 36a
CR6780 Posouzení přijatelnosti žádosti o schválení účinné látky 326/2004 § 36a
CR6779 Vypracování návrhu zprávy o posouzení účinné látky 326/2004 § 36a


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Obce
Obce s rozšířenou působností, městské části v hlavním městě Praze
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00020478 Ministerstvo zemědělství
00024341 Ministerstvo zdravotnictví
65349563 Státní rostlinolékařská správa[Čas vygenerování tohoto souboru: 20.06.2012 09:04:58.]