PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)

Kód agendy: A1098
Název agendy: Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)
Datum registrace agendy: 19.06.2012
Platnost od: 22.06.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
131 2000 Zákon o hlavním městě Praze      
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon)      
326 2000 Vyhláška o způsobu označování ulic a ostaních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel      
37 2003 Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR6934 Zajištění finanční kontroly HMP (2/4) Zajištění finanční kontroly HMP (2/4)
CR6935 Zajištění finanční kontroly MČ (3/4) Zajištění finanční kontroly MČ (3/4)
CR6936 Vyjadřování k návrhům opatření státních orgánů (5/2) Vyjadřování k návrhům opatření státních orgánů (5/2)
CR6925 Projednání opatření státních orgánů (5/2) Projednání opatření státních orgánů (5/2)
CR6937 Vydávání potvrzení (5a) Vydávání potvrzení (5a)
CR6979 Dozor nad nařízeními HMP (108) Dozor nad nařízeními HMP (108)
CR6985 Dozor nad usneseními HMP v PP (110) Dozor nad usneseními HMP v PP (110)
CR6986 Dozor nad usneseními MČ v SP (110) Dozor nad usneseními MČ v SP (110)
CR6987 Dozor nad usneseními MČ v PP (111) Dozor nad usneseními MČ v PP (111)
CR6980 Kontrola SP HMP (113, 114, 116) Kontrola SP HMP (113, 114, 116)
CR6981 Kontrola PP HMP (113, 115, 116) Kontrola PP HMP (113, 115, 116)
CR6988 Kontrola SP MČ (114/9, 116) Kontrola SP MČ (114/9, 116)
CR6989 Kontrola PP MČ (115/5, 116) Kontrola PP MČ (115/5, 116)
CR6990 Koordinace výkonu PP (118/1) Koordinace výkonu PP (118/1)
CR6991 Řízení výkonu PP (118/2 a 3) Řízení výkonu PP (118/2 a 3)
CR6992 Vyloučení zaměstnance (119a) Vyloučení zaměstnance (119a)
CR6993 Vydání nařízení (120/1) Vydání nařízení (120/1)
CR6982 vydání vyhlášky (120/2) vydání vyhlášky (120/2)
CR6953 Výkon přenesené působnosti HMP a MČ (31 a 32) Výkon přenesené působnosti HMP a MČ (31 a 32)
CR6926 Realizace práv občanů HMP (7) Realizace práv občanů HMP (7)
CR6927 Realizace práv občanů MČ (8) Realizace práv občanů MČ (8)
CR6928 Udílení čestného občanství a cen (10) Udílení čestného občanství a cen (10)
CR6938 Změny území MČ (11/3) Změny území MČ (11/3)
CR6939 Slučování a připojování MČ (11/4 až 9) Slučování a připojování MČ (11/4 až 9)
CR6940 Připojení obce k HMP, oddělení městské části nebo změny hranic HMP (12) Připojení obce k HMP, oddělení městské části nebo změny hranic HMP (12)
CR6929 Rozhodování o místních názvech (13) Rozhodování o místních názvech (13)
CR6941 Označování budov (14, 14a) Označování budov (14, 14a)
CR6944 Hospodaření HMP a MČ (34 a n.) Hospodaření HMP a MČ (34 a n.)
CR6945 Stanovení podmínek pro nakládání s majetkem a ukládání pokut (37) Stanovení podmínek pro nakládání s majetkem a ukládání pokut (37)
CR6946 Přezkoumání hospodaření HMP a MČ (38) Přezkoumání hospodaření HMP a MČ (38)
CR6954 Kontrola hospodaření MČ (38/3) Kontrola hospodaření MČ (38/3)
CR6955 Závěrečný účet HMP a MČ (39) Závěrečný účet HMP a MČ (39)
CR6947 Kontrola hospodaření s dotacemi (40) Kontrola hospodaření s dotacemi (40)
CR6956 Doložka právního úkonu (43) Doložka právního úkonu (43)
CR6948 Právní předpisy HMP (44 až 46) Právní předpisy HMP (44 až 46)
CR6967 Činnost ZHMP (48 až 67) Činnost ZHMP (48 až 67)
CR6957 Stanovení počtu členů ZHMP (48) Stanovení počtu členů ZHMP (48)
CR6958 Realizace práv členů ZHMP (51 odst. 3) Realizace práv členů ZHMP (51 odst. 3)
CR6959 Svolání ustavujícího zasedání MV (61/2) Svolání ustavujícího zasedání MV (61/2)
CR6968 Přijímání oznámení (67/1) Přijímání oznámení (67/1)
CR6969 Rozpuštění ZHMP (67/2 a 3) Rozpuštění ZHMP (67/2 a 3)
CR6960 Činnost RHMP (68 a násl.) Činnost RHMP (68 a násl.)
CR6970 Činnost primátora HMP (72 a násl.) Činnost primátora HMP (72 a násl.)
CR6961 Souhlas se jmenováním ředitele MHMP (72/3/b) Souhlas se jmenováním ředitele MHMP (72/3/b)
CR6971 Spolupráce Policie (72/5) Spolupráce Policie (72/5)
CR6962 Činnost výborů a komisi (74 a n.) Činnost výborů a komisi (74 a n.)
CR6972 Činnost MHMP (81 a n.) Činnost MHMP (81 a n.)
CR6963 Činnost ZMČ (87 a n.) Činnost ZMČ (87 a n.)
CR6949 Využívání údajů z ROB, ISEO, ISC (§ 119b) Využívání údajů z ROB, ISEO, ISC (§ 119b)
CR6930 Užívání znaku a vlajky (15) Užívání znaku a vlajky (15)
CR6931 Výkon samostatné působnosti HMP, včetně vydávání statutu (16 a 17) Výkon samostatné působnosti HMP, včetně vydávání statutu (16 a 17)
CR6942 Výkon samostatné působnosti MČ (18 až 19) Výkon samostatné působnosti MČ (18 až 19)
CR6932 Spolupráce HMP a MČ s obcemi a kraji (20 a násl.) Spolupráce HMP a MČ s obcemi a kraji (20 a násl.)
CR6933 Spolupráce s obcemi jiných států (27) Spolupráce s obcemi jiných států (27)
CR6952 Spolupráce s jinými subjekty (28) Spolupráce s jinými subjekty (28)
CR6943 Ukládání pokut (29) Ukládání pokut (29)
CR6964 Stanovení počtu členů ZMČ (88) Stanovení počtu členů ZMČ (88)
CR6973 Svolání ustavujícího zasedání ZMČ (92) Svolání ustavujícího zasedání ZMČ (92)
CR6965 Rozpouštění ZMČ (92/3 a 4) Rozpouštění ZMČ (92/3 a 4)
CR6974 Jmenování správce MČ a výkon správy MČ (93) Jmenování správce MČ a výkon správy MČ (93)
CR6966 Činnost RMČ (94 a n.) Činnost RMČ (94 a n.)
CR6975 Činnost starosty MČ (97 a n.) Činnost starosty MČ (97 a n.)
CR6976 Jmenování tajemníka ÚMČ (97/2) Jmenování tajemníka ÚMČ (97/2)
CR6983 Součinnost s Policí ČR (98) Součinnost s Policí ČR (98)
CR6977 Činnost výborů a komisí MČ (100 a n.) Činnost výborů a komisí MČ (100 a n.)
CR6984 Dozor nad OZV HMP (106) Dozor nad OZV HMP (106)
CR6978 Dozor nad usneseními HMP v SP (107) Dozor nad usneseními HMP v SP (107)
CR6951 metodická pomoc (2/1969 Sb.) metodická pomoc (2/1969 Sb.)
CR6950 legislativní úkoly k zákonu o HMP (2/1969 Sb.) legislativní úkoly k zákonu o HMP (2/1969 Sb.)
CR6994 Poskytování informací hl. m. Prahou a MČ (5/3) Poskytování informací hl. m. Prahou a MČ (5/3)
CR6997 Poskytování informací hl. m. Praze a MČ (5/3) Poskytování informací hl. m. Praze a MČ (5/3)
CR6995 Změny území MČ – projednání a KÚ (11/3) Změny území MČ – projednání a KÚ (11/3)
CR6998 Připojení obce k HMP, oddělení městské části nebo změny hranic HMP - projednání s KÚ(12) Připojení obce k HMP, oddělení městské části nebo změny hranic HMP - projednání s KÚ(12)
CR6996 Udělení znaku a vlajky (15) Udělení znaku a vlajky (15)


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Ministerstva a další ústřední správní úřady
Městské části hlavního města Prahy
Obce
Všechny státní orgány
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006572 Kancelář Poslanecké sněmovny
00006947 Ministerstvo financí
00007064 Ministerstvo vnitra
00064581 Hlavní město Praha
00213683 Katastrální úřad pro Středočeský kraj
45769851 Ministerstvo zahraničních věcí
71185224 Katastrální úřad pro hlavní město Prahu
75151472 Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy[Čas vygenerování tohoto souboru: 20.06.2012 09:04:58.]