PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Dohled nad finančním trhem

Kód agendy: A11
Název agendy: Dohled nad finančním trhem
Datum registrace agendy: 16.11.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 48136450
Název OVM: Česká národní banka

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
104 2008 Zákon o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí)      
111 2009 Zákon o základních registrech      
136 2011 Zákon o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů      
140 2011 Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování      
141 2011 Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu      
145 2010 Zákon o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů      
15 1998 Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů      
189 2004 Zákon o kolektivním investování      
190 2004 Zákon o dluhopisech      
21 1992 Zákon o bankách      
219 1995 Devizový zákon      
233 2009 Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky      
253 2008 Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu      
256 2004 Zákon o podnikání na kapitálovém trhu      
277 2009 Zákon o pojišťovnictví      
284 2009 Zákon o platebním styku      
340 2006 Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie nebo jiných států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.      
377 2005 Zákon o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)      
38 2004 Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona      
42 1994 Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením      
434 2009 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví      
6 1993 Zákon o České národní bance      
634 1992 Zákon o ochraně spotřebitele      
87 1995 Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů      
96 1993 Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR170 Licenční činnost (rozhodování o žádostech o udělení licencí, povolení, registrací a předchozích souhlasů podle zvláštních právních předpisů 6/1993 44-2-a 21/1992 4, 5, 12b, 20 87/1995 2a, 2b, 7 256/2004 6, 10, 10b, 28, 30, 32c, 36c, 38, 43, 47, 90a , 103, 104a, 104b, 155a, 198 189/2004 39, 58, 60, 64, 64a, 71, 71a, 72 38/2004 13, 15 277/2009 13, 15, 19, 24, 32, 36, 41, 42, 47, 49, 80, 92, 100, 124 284/2009 9, 23, 29, 37, 47, 52b, 52h, 52m, 54, 71 219/1995 3 136/2011 16, 33 42/1994 5, 7
CR171 Sankční činnost (ukládání opatření k nápravě a sankcí, vedení správních řízení o deliktech a přestupcích) 6/1993 26, 44-2-e, f , 44a, 46a, 46b, 46c, 46d 377/2005 27, 30 190/2004 38,39 189/2004 103, 104, 105, 106, 107, 108, 113, 114, 115, 116, 116a, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 284/2009 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135d, 135f 42/1994 8, 43, 43a, 43b 340/2006 8, 8a, 9 219/1995 22, 24, 25, 26, 27, 31a 104/2008 7, 12, 23, 44, 53, 60, 61, 62 634/1992 23a, 24 500/2004 53, 61, 62, 79, 119, 129, 137, 147 200/1990 13, 14, 15, 18, 21, 60, 15/1998 7a, 9, 9a, 9b, 9c, 11 256/2004 70, 129a, 136, 137, 138, 144, 145, 145a, 146, 147, 148, 149a, 149b, 149c, 152b, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 163a, 164, 165, 166, 167 552/1991 11, 19 277/2009 23, 40, 49, 66, 69, 76, 79, 80, 86, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120 38/2004 17, 22a, 23, 25, 26 21/1992 3, 5a, 20a, 26, 26a, 26bb, 26g, 26h, 26k, 27, 28, 29b, 29c, 34, 41d 87/1995 2c, 25f, 25k, 27a, 27b, 27c, 28, 28g 136/2011 19, 25, 27, 28, 29, 30, 31 145/2010 20 96/1993 18 253/2008 21
CR172 Výkon dohledu nad regulovanými subjekty FT (kontrola dodržování podmínek stanovených udělenými licencemi a povoleními, kontrola dodržování právních předpisů, získávání informací potřebných pro výkon dohledu podle zvláštních právních předpisů a jejich vymáhání, ověřování jejich pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti, výkon dohledu na konsolidovaném základě nebo ve skupině a doplňkový dohled nad osobami ve finančních konglomerátech) a nad některými subjekty neoprávněně podnikajícími na FT 6/1993, 44-2-b-c-d 21/1992, 25-1,2 26c 96/1993, 2-2 87/1995, 22-1, 22-2, 22-7 25d 377/2005, 2-k, 10, 11, 12 284/2009, 135a 253/2008, 35-1, 35-2 15/1998, 3, 7, 7a, 8-5, 8-6 256/2004, 75-1, 135-1, 135-2, 146, 147, 148, 149, 149a, 149b, 149c, 152 189/2004, 102, 116, 116a, 117, 118 190/2004, 8, 37 104/2008, 57 42/1994, 42-1, 42-2 277/2009, 84-1, 84-2, 85-1, 86, 87-1, 87-2, 89-1, 89-2 38/2004, 22-1 219/1995, 2-3, 20-1 136/2011, 24-1, 24-3 634/1992, 23-9 145/2010, 19 340/2006, 3-1, 8-1 168/1999, 25 nařízení 2006/2004 4-3, 6-2
CR173 Vedení seznamů regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu 21/1992 7, 12b 6/1993 31-2, 38-4 42/1994 42-7 219/1995 3d-3 15/1998 13 38/2004 12-1, 18-3 256/2004 32c-1, 94-9, 127, 198 284/2009 136-1 277/2009 80, 100-1, 123-2, 124 136/2011 12-5, 20, 33
CR174 Editace údajů v základních registrech 111/2009 27


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
48136450 Česká národní banka[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]