PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Agenda zákona o pohonných hmotách

Kód agendy: A1104
Název agendy: Agenda zákona o pohonných hmotách
Datum registrace agendy: 15.06.2012
Platnost od: 29.05.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 47609109
Název OVM: Ministerstvo průmyslu a obchodu

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
183 2006 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)      
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon)      
311 2006 Zákon č. 311/2006 Sb.,o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů      
500 2004 Správní řád      
64 1986 Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
null 0 Směrnice EP a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS
null 0 Čl. 8 odst. 3 směrnice EP a Rady č. 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady č. 93/12/EHS, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/17/ES, a Rozhodnutí Komise č. 2002/159/ES ze dne 18. února 2002 o jednotném formuláři pro předkládání souhrnných údajů o jakosti paliv v jednotlivých státech
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR6290 Vedení a zveřejňování evidence čerpacích stanic pohonných hmot a zpřístupnění údajů z této evidence ostatním správním orgánům Zákon č. 311/2006 Sb., § 6, § 7-1-a
CR6291 Předkládání Komisi Evropských společenství každoroční zprávy o jakosti motorového benzinu a motorové nafty na území České republiky za předchozí kalendářní rok a zprávu o celkovém množství motorového benzinu a motorové nafty uvedených na trh na území České republiky Zákon č. 311/2006 Sb., § 7-1-b
CR6292 Výkon dozoru České obchodní inspekce nad čerpacími stanicemi a pohonnými hmotami Zákon č. 311/2006 Sb., § 7-2
CR6293 Kontrolní činnost celních úřadů Zákon č. 311/2006 Sb., § 7-3
CR6294 Zveřejňování pravomocných rozhodnutí České obchodní inspekce týkající se čerpacích stanic pohonných hmot, provozovatelů čerpacích stanic, dopravců a distributorů pohonných hmot, u nichž kontrolou zjistila, že jakost nebo složení prodávaných, vydávaných nebo přepravovaných pohonných hmot není v souladu s tímto zákonem způsobem umožňujícím dálkový přístup Zákon č. 311/2006 Sb., § 7-4
CR6295 Předávání zprávy o výsledcích sledování složení a jakosti pohonných hmot za předchozí kalendářní měsíc ministerstvu Zákon č. 311/2006 Sb., § 7-5
CR6296 Předávání Souhrnné zprávy o výsledcích sledování složení a jakosti pohonných hmot za předchozí kalendářní rok ministerstvu Zákon č. 311/2006 Sb., § 7-5
CR6297 Vydávání rozhodnutí o udělení povolení provozu čerpací stanice a o jeho zrušení Zákon č. 311/2006 Sb., § 5-2,3, § 7-6
CR6298 Vybírání pokut v rámci řešení správních deliktů Zákon č. 311/2006 Sb., § 10-6
CR6299 Projednávání správních deliktů v prvním stupni Zákon č. 311/2006 Sb., § 10-4
CR6300 Příprava a předkládání legislativních úprav zákona o pohonných hmotách vládě a koordinace souvisejícího legislativního procesu Zákon č. 2/1969 Sb., § 13-1-a,b
CR6301 Příprava a předkládání vyhlášek k provedení zákona o pohonných hmotách vládě Zákon č. 311/2006 Sb., § 11-1,2


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Stavební úřady
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006947 Ministerstvo financí
00020869 Česká obchodní inspekce
47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu
71214011 Generální ředitelství cel[Čas vygenerování tohoto souboru: 20.06.2012 09:04:58.]