PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zákon o těžebních odpadech

Kód agendy: A1107
Název agendy: Zákon o těžebních odpadech
Datum registrace agendy: 15.06.2012
Platnost od: 01.07.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00025844
Název OVM: Český báňský úřad v Praze

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
157 2009 Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů 1-29    
157 2009 Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů      
428 2009 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem      
429 2009 Vyhláška o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR6451 Stanovení náležitostí obsahu plánu, druhů příloh žádosti o schválení plánu a požadavky na obsah těchto příloh vyhláškou § 5 - 5 vydání příslušné vyhlášky (Český báňský úřad v dohodě s Ministerstvem životního prostředí)
CR6452 Zařazování úložného místa do kategorie § 4 - 1 zařazení úložného místa do kategorie - rozhodnutí vydává OBÚ
CR6453 Stanovení způsobu hodnocení vlastností těžebního odpadu § 4 -6 Způsob hodnocení očekávaných fyzikálních a chemických vlastností těžebního odpadu, který se bude ukládat, s ohledem na jeho stabilitu za různých atmosférických podmínek, na typ těženého nerostu a vlastnosti skrývky nebo hlušiny, které budou v průběhu těžby přemisťovány, limity pro zařazování úložných míst do kategorií a kritéria pro charakteristiku inertního těžebního odpadu stanoví vyhláškou Český báňský úřad v dohodě s Ministerstvem životního prostředí.
CR6454 Schvalování plánu pro nakládání s těžebními odpady § 5 -1 Provozovatel je povinen vypracovat plán a požádat o jeho schválení obvodní báňský úřad, v případě těžebního odpadu vznikajícího při těžbě, úpravě nebo skladování rašeliny Ministerstvo zemědělství.
CR6455 Přijímání oznámení o událostech a vlivech (pořadí = 5) § 6 -6 OBÚ přijímá oznámení událostí, které by mohly ovlivnit stabilitu úložného místa, a každý jeho nepříznivý vliv na životní prostředí; u odkališť toto přijímá vodoprávní úřad.
CR6456 Ukládání opatření k nápravě nedostatků vyplývajících z oznámení provozovatele úložného místa nebo zjištěných vlastní činností úřadu. § 7 -2 OBÚ může uložit provozovateli opatření k nápravě nedostatků vyplývajících z oznámení provozovatele nebo zjištěných vlastní činností úřadu.
CR6457 Povolení provozu úložného místa a jeho změn. Žádost a postup při řízení specifikují § 8, §9 a § 10 § 8, § 9, § 10 Provoz úložného místa a jeho změny povoluje obvodní báňský úřad.
CR6458 Povolování k ukončení provozu úložného místa § 10 OBÚ vydává povolení k ukončení provozu úložného místa.
CR6459 Přijímání oznámení o událostech a vlivech (pořadí = 9) § 10 -6 OBÚ přijímá oznámení událostí, které by mohly ovlivnit stabilitu úložného místa, a každý jeho nepříznivý vliv na životní prostředí; u odkališť toto přijímá vodoprávní úřad.
CR6460 Přijímání písemných zpráv o výsledcích monitorování a o provozu úložného místa, § 11 -1 Provozovatel je povinen předložit nejméně jednou za 2 roky obvodnímu báňskému úřadu na základě shromážděných údajů písemnou zprávu o výsledcích monitorování a o provozu úložného místa, s výjimkou úložných míst pro ukládání těžebního odpadu, který nebyl klasifikován jako nebezpečný, kde může obvodní báňský úřad určit jiný interval pro předkládání zprávy. Bez ohledu na tuto lhůtu musí předložit zprávu také v případě, že výsledky monitorování ukazují na podstatné zhoršení sledovaných parametrů.
CR6461 Rozhodnutí o uzavření úložného místa § 11 - 3 OBÚ vydá na žádost provozovatele, popřípadě jeho právního nástupce, po ukončení provozu úložného místa rozhodnutí, že toto úložné místo se považuje za uzavřené, a to v případě, že byla dokončena sanace a rekultivace území zasaženého provozem úložného místa a splněna všechna opatření vyplývající z právních předpisů a rozhodnutí orgánů veřejné správy.
CR6462 Stanoví vyhláškou podrobnosti obsahu zprávy o celkovém vyhodnocení úložného místa § 11 - 4 Podrobnosti obsahu zprávy o celkovém vyhodnocení úložného místa podle odstavce 1 a její náležitosti stanoví ČBÚ vyhláškou.
CR6463 Rozhodnutí, že provozovatel nemusí shromažďovat a upravovat znečištěnou vodu a průsaky, pokud úložné místo nepředstavuje možné nebezpečí pro půdu a nemůže dojít k ohrožení jakosti podzemní nebo povrchové vody § 12 - 2 OBÚ může se souhlasem vodoprávního úřadu rozhodnout, že provozovatel nemusí shromažďovat a upravovat znečištěnou vodu a průsaky podle odstavce 1, pokud úložné místo nepředstavuje možné nebezpečí pro půdu a nemůže dojít k ohrožení jakosti podzemní nebo povrchové vody.
CR6464 Souhlas s úpravou výše rezervy finančních prostředků na činnosti související s nakládáním s těžebním odpadem § 13 - 2 Výši rezervy finančních prostředků provozovatel se souhlasem obvodního báňského úřadu upraví jednou za 5 let tak, aby byla v souladu s potřebou sanačních a rekultivačních prací, které je nutno provést na území zasaženém provozem úložného místa, jak je popsáno v plánu a požadováno v povolení provozu úložného místa.
CR6465 Způsob výpočtu výše rezervy finančních prostředků, časový průběh jejího vytváření a způsob jejího čerpání § 13 - 4 Způsob výpočtu výše rezervy finančních prostředků, časový průběh jejího vytváření a způsob jejího čerpání stanoví Český báňský úřad vyhláškou.
CR6466 Krajský úřad zapracuje do havarijního plánu kraje opatření, která je nutno v případě závažné nehody provést mimo úložné místo kategorie I. § 14 - 4 Krajský úřad zapracuje do havarijního plánu kraje opatření, která je nutno v případě závažné nehody provést mimo úložné místo kategorie I.
CR6467 Krajský úřad zajistí, aby byly veřejnosti k dispozici informace o bezpečnostních opatřeních a úkonech požadovaných v případě závažné nehody § 14 - 5 Krajský úřad zajistí, aby byly veřejnosti k dispozici informace o bezpečnostních opatřeních a úkonech požadovaných v případě závažné nehody.
CR6468 Stanoví vyhláškou náležitosti a obsah havarijního plánu, požadavky na odbornou způsobilost pracovníků pro řízení likvidace závažných nehod a zásady prevence závažných nehod § 14 - 7 Náležitosti a obsah havarijního plánu, požadavky na odbornou způsobilost pracovníků pro řízení likvidace závažných nehod a zásady prevence závažných nehod stanoví ČBÚ vyhláškou.
CR6469 Předá jinému členskému státu Evropské unie informace o úložném místě po zahájení řízení o povolení k jeho provozu a o postupu dle havarijního plánu v případě závažné nehody § 15 - 1 V případě, že by provoz úložného místa kategorie I mohl mít významný nepříznivý vliv na životní prostředí v jiném členském státě Evropské unie (dále jen „členský stát“), nebo představovat významné riziko pro lidské zdraví, nebo pokud o to členský stát, který by mohl být takto postižen, požádá, ČBÚ mu předá informace o úložném místě po zahájení řízení o povolení k jeho provozu a o postupu dle havarijního plánu v případě závažné nehody. Tyto informace poslouží jako podklad pro konzultace v rámci vztahů mezi členskými státy na základě vzájemnosti a rovnoprávnosti a ke zpřístupnění těchto informací veřejnosti členského státu, aby tato veřejnost mohla využít práva sdělit své připomínky ještě před vydáním rozhodnutí.
CR6470 V případě závažné nehody při nakládání s těžebním odpadem v České republice ohrožující i sousední členský stát předá Český báňský úřad bez zbytečného odkladu informace příslušnému orgánu tohoto členského státu § 15 - 2 V případě závažné nehody při nakládání s těžebním odpadem v České republice ohrožující i sousední členský stát předá Český báňský úřad bez zbytečného odkladu informace příslušnému orgánu tohoto členského státu, aby ten mohl přijmout potřebná opatření a tím se přispělo k omezení důsledků závažné nehody pro lidské zdraví a k vyhodnocení a k omezení rozsahu skutečného nebo možného poškození životního prostředí.
CR6471 V případě, že Český báňský úřad obdrží od jiného členského státu informace o úložným místech a závažných nehodách, zveřejní tyto informace tak, aby veřejnost mohla využít práva sdělit své připomínky ještě před vydáním rozhodnutí § 15 - 3 V případě, že Český báňský úřad obdrží od jiného členského státu informace podle odstavce 1, zveřejní tyto informace tak, aby veřejnost mohla využít práva sdělit své připomínky ještě před vydáním rozhodnutí.
CR6472 Každé tři roky předá Evropské komisi zprávu o provádění zákona o těžebních odpadech vypracovanou na základě požadavků Evropské komise. (písm. c) § 17 - 2c) ČBÚ každé tři roky předá Evropské komisi zprávu o provádění tohoto zákona vypracovanou na základě požadavků Evropské komise. Zprávu předá do devíti měsíců od konce tříletého období, kterého se zpráva týká
CR6473 Každý rok předá Evropské komisi informace o událostech oznámených provozovateli a tyto zpřístupní veřejnosti na požádání (písm. d) § 17 - 2d) ČBÚ každý rok předá Evropské komisi informace o událostech oznámených provozovateli podle § 6 odst. 6 a § 10 odst. 6 a tyto zpřístupní veřejnosti na požádání
CR6474 Informuje Evropskou komisi o závažných nehodách (písm. f) § 17 - 2f) ČBÚ informuje Evropskou komisi o závažných nehodách
CR6475 Sleduje vývoj nejlepších dostupných technik v oblasti nakládání s těžebními odpady (písm. g) § 17 - 2g) ČBÚ sleduje vývoj nejlepších dostupných technik v oblasti nakládání s těžebními odpady.
CR6476 Rozhodují o umístění úložného místa v dobývacím prostoru, nejde-li o odkaliště (písm. e) § 17 - 3e) OBÚ rozhodují o umístění úložného místa v dobývacím prostoru, nejde-li o odkaliště.
CR6477 Povolují stavbu úložného místa, nejde-li o odkaliště (písm. f) § 17 - 3f) OBÚ povolují stavbu úložného místa, nejde-li o odkaliště.
CR6478 Povolují čerpání rezervy finančních prostředků (písm. g) § 17 - 3g) OBÚ povolují čerpání rezervy finančních prostředků.
CR6479 Pravidelně posuzují podmínky povolení a podle potřeby uloží provozovateli aktualizaci vydaného povolení (písm. h) § 17 - 3h) OBÚ pravidelně posuzují podmínky povolení a podle potřeby uloží provozovateli aktualizaci vydaného povolení.
CR6480 Vede registr úložných míst a zajišťuje jeho pravidelnou aktualizaci. Vedením registru může pověřit jinou právnickou osobu § 17 - 4 MŽP ve spolupráci s Českým báňským úřadem zjišťuje výskyt uzavřených úložných míst a opuštěných úložných míst, která mají nebo by mohla mít závažný nepříznivý vliv na životní prostředí nebo lidské zdraví, vede registr úložných míst uvedených v písmenu a) a zajišťuje jeho pravidelnou aktualizaci. Vedením registru může pověřit jinou právnickou osobu.
CR6481 Schvaluje v rámci povolování těžby rašeliny plán pro nakládání s těžebními odpady § 17 - 5 MZE schvaluje v rámci povolování těžby rašeliny plán pro nakládání s těžebními odpady.
CR6482 Kontrolní činnost § 18 - 1 OBÚ vykonávají v rozsahu své působnosti též kontrolní činnost. Pokud orgán veřejné správy zjistí naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle tohoto zákona, oznámí to obvodnímu báňskému úřadu, pokud neshledá důvody postoupit věc orgánům činným v trestním řízení.
CR6483 Ukládá pořádkové pokuty § 18 - 5 OBÚ vykonávající kontrolu podle tohoto zákona může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení nebo provedení kontrolní prohlídky.
CR6484 Ukládá pokuty za správní delikty § 21 - 4 Správní delikty podle tohoto zákona (§ 19 a 20) v prvním stupni projednává a pokuty za ně ukládá obvodní báňský úřad.


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Obvodní báňské úřady
Vodoprávní úřady krajských úřadů a stavební úřady obecních úřadů s rozšířenou působností
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00020478 Ministerstvo zemědělství
00025844 Český báňský úřad v Praze
00164801 Ministerstvo životního prostředí[Čas vygenerování tohoto souboru: 20.06.2012 09:04:58.]