PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zákon o SZPI

Kód agendy: A1108
Název agendy: Zákon o SZPI
Datum registrace agendy: 15.06.2012
Platnost od: 10.06.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00020478
Název OVM: Ministerstvo zemědělství

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
146 2002 Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR6485 Provádí úřední kontroly za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se potravin, zemědělských a tabákových výrobků; dodržování podmínek stanovených jinými právními předpisy nebo mezinárodními smlouvami při výrobě nebo uvádění do oběhu zemědělských výrobků, potravin nebo surovin anebo tabákových výrobků a jejich příčin, rozhoduje o nákladech dodatečné kontroly 146/2002 3
CR6486 Ukládání opatření k odstranění zjištěných nedostatků 146/2002 3,6
CR6487 Ukládá kontrolovaným osobám pokuty 146/2002 3
CR6488 Provádí nebo zajišťuje provedení laboratorních rozborů zemědělských výrobků, potravin nebo surovin anebo tabákových výrobků, odebírá vzorky 146/2002 3,4
CR6489 Vybírá náklady laboratorních rozborů 146/2002 3
CR6490 Vydává, pozastavuje a ruší rozhodnutí o povolení ozařovny potravin a informuje o tom orgány EU 146/2002 3
CR6491 Provádí zatřiďování vín podle zvláštního právního předpisu 146/2002 3
CR6492 Rozhoduje o sestupnění jakostních vín stanovených oblastí za podmínek stanovených přímo použitelnými předpisy EU 146/2002 3 146/2002 6
CR6493 Provádí kontrolní a dozorové činnosti podle zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu 146/2002 3
CR6494 Provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství v souladu s přímo použitelným předpisem EU upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém 146/2002 3
CR6495 Vydává posudky, doklady, závazná stanoviska a osvědčení; vybírá správní poplatky s tím související 146/2002 3,4 146/2002 7
CR6496 Rozhoduje o zničení zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků 146/2002 6
CR6497 Schvaluje po projednání s dotčenými správními úřady postup a způsob ozařování potravin a surovin ionizujícím zářením podle zvláštního právního předpisu 146/2002 3 146/2002 6
CR6498 Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob 146/2002 11
CR6499 Propadnutí a zabrání zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků 146/2002 11a,11b
CR6500 Stanoví sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi inspekce 146/2002 14
CR6501 Rozhoduje o způsobu zpracování vinných hroznů sklizených na vinici vysazené v rozporu s přímo použitelnými předpisy EU nebo zvláštním právním předpisem, nebo produktů vyrobených z těchto vinných hroznů 146/2002 3, 6


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00020478 Ministerstvo zemědělství
75014149 Státní zemědělská a potravinářská inspekce[Čas vygenerování tohoto souboru: 20.06.2012 09:04:58.]