PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Generální inspekce bezpečnostních sborů

Kód agendy: A1109
Název agendy: Generální inspekce bezpečnostních sborů
Datum registrace agendy: 15.06.2012
Platnost od: 05.06.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
273 2008 Zákon o Policii České republiky      
341 2011 Zákon č. 341/2011 Sb. o Generální inspekci bezpečnostních sborů      
361 2003 Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů      
407 2011 Nařízení vlády České republiky č. 407/2011 Sb., k provedení zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
null 0 Nařízení Rady (ES) č. 871/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zavedení některých nových funkcí Schengenského informačního systému, včetně boje proti terorismu
null 0 Rozhodnutí Rady 2005/211/SVV ze dne 24. února 2005 o zavedení nekterých nových funkcí v Schengenském informacním systému, vcetne boje proti terorismu
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR6502 V čele inspekce stojí ředitel inspekce. 341/2011 1-2
CR6503 Ředitele jmenuje a odvolává na návrh vlády a po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny příslušném ve věcech bezpečnosti předseda vlády, jemuž je ředitel z výkonu své funkce odpovědný. 341/2011 1-2
CR6504 Inspekce je organizační složkou státu a účetní jednotkou. Její příjmy a výdaje tvoří samostatnou kapitolu státního rozpočtu. Ředitel plní funkci vedoucího organizační složky státu. 341/2011 1-4
CR6505 Úkolem inspekce je vyhledávat, odhalovat a prověřovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem je příslušník Policie České republiky, celník, příslušník Vězeňské služby České republiky anebo příslušník inspekce, nebo zaměstnanec České republiky zařazený k výkonu práce v Policii České republiky nebo v inspekci, nebo zaměstnanec České republiky zařazený k výkonu práce v Celní správě České republiky anebo Vězeňské službě České republiky, pokud trestný čin byl spáchán v souvislosti s plněním jeho pracovních úkolů. 341/2011 2-1
CR6506 Úkolem inspekce je vyšetřovat trestný čin příslušníka Policie České republiky, celníka, příslušníka Vězeňské služby České republiky nebo zaměstnance České republiky zařazeného k výkonu práce v Policii České republiky a zaměstnance České republiky zařazeného k výkonu práce v Celní správě České republiky nebo Vězeňské službě České republiky, pokud trestný čin byl spáchán v souvislosti s plněním jeho pracovních úkolů. 341/2011 2-2
CR6507 Úkolem inspekce dále je u příslušníků Policie České republiky, celníků, příslušníků Vězeňské služby České republiky anebo příslušníků inspekce, nebo zaměstnaneců České republiky zařazených k výkonu práce v Policii České republiky nebo v inspekci, nebo zaměstnanců České republiky zařazených k výkonu práce v Celní správě České republiky anebo Vězeňské službě České republiky v provádět zkoušku spolehlivosti. 341/2011 2-3
CR6508 Úkolem inspekce je sledování a vyhodnocování informací o protiprávní činnosti příslušníků Policie České republiky, příslušníků Vězeňské služby České republiky a příslušníků Celní správy České republiky. Inspekce navrhuje opatření pro předcházení této protiprávní činnosti. 341/2011 2-4
CR6509 Úkolem inspekce je vydávat metodická doporučení pro činnost jednotlivých bezpečnostních sborů. 341/2011 2-5
CR6510 Základní povinnosti. 341/2011 3, 4, 5
CR6511 Prokazování příslušnosti, poučování. 341/2011 6, 7 407/2011
CR6512 Spolupráce a další vztahy inspekce. 341/2011 8, 9
CR6513 Krátkodobá ochrana osoby. 341/2011 18, 19
CR6514 Práce s informacemi. Inspekce zpracovává informace včetně osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění svých úkolů. 341/2011 29
CR6515 Požadování vysvětlení. 341/2011 30
CR6516 Pořizování záznamů. 341/2011 31
CR6517 Prokazování totožnosti a předvedení osoby. 341/2011 32, 33
CR6518 Získávání osobních údajů pro účely budoucí identifikace. 341/2011 34
CR6519 Získávání informací z evidencí. 341/2011 35
CR6520 Pátrání po hledaných osobách a věcech. 341/2011 36
CR6521 Předávání informací. 341/2011 37
CR6522 Získávání poznatků o trestné činnosti a zájmové prostředí. 341/2011 38, 39, 40
CR6523 Provádění zkoušky spolehlivosti. 341/2011 41
CR6524 Podpůrné operativně pátrací prostředky. 341/2011 42-1
CR6525 Inspekce může požádat Policii České republiky nebo Ministerstvo vnitra o součinnost při opatření nebo vydání krycího dokladu. 341/2011 42-2
CR6526 Zpracovávání osobních údajů při plnění úkolů inspekce. 341/2011 43, 44, 45, 46, 51
CR6527 Předávání nebo zpřístupňování osobních údajů. 341/2011 47
CR6528 Zpracování osobních údajů předávaných v rámci Evropské unie. 341/2011 48
CR6529 Přístup k údajům Schengenského informačníhío systému a vkládání údajů do tohoto systému. 341/2011 49
CR6530 Zveřejňování osobních údajů. 341/2011 50
CR6531 Informování o osobních údajích a oprava nepravdivých nebo nepřesných osobních údajů. 341/2011 52, 53
CR6532 Mezinárodní spolupráce. 341/2011 54
CR6533 Náhrada škody a náhrada za poskytnutí věcné pomoci. 341/2011 55
CR6534 Kontrola inspekce. 341/2011 57
CR6535 Projednávání správních deliktů. 341/2011 58, 59
CR6536 Dokumentace úkonů inspekce. 341/2011 61


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Obce s rozšířenou působností
Policie České republiky
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006572 Kancelář Poslanecké sněmovny
00006599 Úřad vlády České republiky
00007064 Ministerstvo vnitra
72554495 Generální inspekce bezpečnostních sborů[Čas vygenerování tohoto souboru: 20.06.2012 09:04:58.]