PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Agenda zákona o technických požadavcích na výrobky

Kód agendy: A1111
Název agendy: Agenda zákona o technických požadavcích na výrobky
Datum registrace agendy: 15.06.2012
Platnost od: 31.05.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 47609109
Název OVM: Ministerstvo průmyslu a obchodu

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
163 2002 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky      
17 2003 Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí      
173 1997 Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody      
176 2008 Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení      
179 2001 Nařízení vlády č. 179/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení      
190 2002 Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE      
194 2001 Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače      
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon)      
20 2003 Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby      
21 2003 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky      
22 2003 Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv      
22 1997 Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů      
23 2003 Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu      
25 2003 Nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva      
26 2003 Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení      
27 2003 Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy      
326 2002 Nařízení vlády č. 326/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností      
339 2002 Nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem      
358 2001 Nařízení vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh      
464 2005 Nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla      
486 2008 Vyhláška MPO č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činností související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování      
500 2004 Správní řád      
552 1991 Zákon o státní kontrole      
616 2006 Nařízení vlády č. 616/2006 Sb., technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility      
86 2011 Nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
null 0 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93
null 0 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR6620 Kontrola plnění požadavků pro vydání osvědčení a vydávání rozhodnutí o pozastavení nebo zrušení osvědčení o akreditaci Zákon č. 22/1997 Sb., § 16-6
CR6621 Zveřejňování oznámení o vydaných osvědčeních o akreditaci ve Věstníku Úřadu a způsobem umožňujícím dálkový přístup Zákon č. 22/1997 Sb., § 16-5
CR6622 Vydávání rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí akreditačního orgánu o zamítnutí žádosti o vydání osvědčení, o pozastavení účinnosti osvědčení nebo o zrušení osvědčení Zákon č. 22/1997 Sb., § 16-7
CR6623 Vyřizování stížností na činnost akreditovaných subjektů Zákon č. 22/1997 Sb., § 16-8
CR6624 Výkon dozoru nad tím, zda stanovené výrobky jsou uváděny a dodávány na trh nebo do provozu v souladu s požadavky stanovenými tímto zákonem a zda výrobky nejsou neoprávněně opatřovány označením CE podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství, nebo jiným stanoveným označením podle tohoto zákona Zákonč. 22/1997 Sb., § 18
CR6625 Provádění ochranných opatření u výrobků, které nesplňují požadavky tohoto zákona Zákon č. 22/1997 Sb., § 18a
CR6626 Zabezpečování oznamovací povinnosti u výrobků, které nesplňují požadavky tohoto zákona Zákon č. 22/1997 Sb., § 18b
CR6627 Řešení správních deliktů u výrobků, které nesplňují požadavky tohoto zákona Zákon č. 22/1997 Sb., § 19, § 19a, §19b
CR6604 Pověření právnické osoby tvrobou a vydáváním českých technických norem a zveřejnění rozhodnutí ve Sbírce zákonů Zákon č. 22/1997 Sb., § 5-1, 2, 3, 5
CR6605 Zrušení pověření tvorbou a vydáváním českých technických norem a zveřejnění rozhodnutí ve Sbírce zákonů Zákon č. 22/1997 Sb., § 5-4, 5
CR6606 Zabezpečování tvorby a vydávání českých technických norem, jejich změn a zrušení, pokud nejsou zabezpečovány pověřenou právnickou osobou Zákon č. 22/1997 Sb., § 5-6
CR6607 Oznamování harmonizovaných českých technických norem, určených norem a jejich změn nebo zrušení včetně uvedení technického předpisu, k němuž se tyto normy vztahují Zákon č. 22/1997 Sb., § 4a-2
CR6608 Určování určených norem a rušení jejich určení Zákon č. 22/1997 Sb., § 4a-1, 3
CR6609 Zabezpečování informační povinnosti ze zákona o technických požadavcích na výrobky Zákon č. 22/1997 Sb., § 7
CR6610 Příprava a předkládání legislativních úprav zákona o technických požadavcích na výrobky vládě a koordinace zabezpečování souvisejících legislativních úkolů Zákon č. 2/1969 Sb., § 13-1-e
CR6611 Příprava a předkládání prováděcích předpisů k zákonu o technických požadavcích na výrobky vládě a koordinace zabezpečování souvisejících legislativních úkolů Zákon č. 22/1997 Sb., § 2-b,c,d § 5-6, § 7-2,6, § 11-1,2,9 § 11a-2-c § 12-1,3,6, § 13-1,2,6,7,8,9,10,11,12,13, § 22
CR6612 Udělování autorizace právnické osobě k činnostem při posuzování shody výrobků zahrnujícím i posuzování činností souvisejících s jejich výrobou, popřípadě s jejich opakovaným použitím, a vymezených v technických předpisech včetně provádění související notifikace Zákon č. 22/1997 Sb., § 11-1,2
CR6613 Dozor nad autorizovanými osobami Zákon č. 22/1997 Sb., § 11-4
CR6614 Vydávání rozhodnutí o pozastavení, změně nebo zrušení udělené autorizace Zákon č. 22/1997 Sb., § 11-5,6
CR6615 Zveřejňování údajů o udělených autorizacích, jejich rozsahu a změnách Zákon č. 22/1997 Sb., § 11-8
CR6616 Zajišťování a provádění výkonu působnosti akreditace, který vyplývá pro ČR z předpisů Evropských společenství Zákon č. 22/1997 Sb., § 14
CR6617 Vydávání rozhodnutí o pověření právnické osoby výkonem akreditačního orgánu a jeho zveřejnění ve Sbírce zákonů Zákon č. 22/1997 Sb., § 15-1,2,4
CR6618 Vydávání rozhodnutí o změně nebo zrušení pověření právnické osoby výkonem akreditačního orgánu a jeho zveřejnění ve Sbírce zákonů Zákon č. 22/1997 Sb., § 15-3,4
CR6619 Vydávání rozhodnutí a udělení osvědčení o akreditaci subjektu posuzování shody Zákon č. 22/1997 Sb., § 16-1,3,4,5


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006599 Úřad vlády České republiky
00006947 Ministerstvo financí
00007064 Ministerstvo vnitra
00020478 Ministerstvo zemědělství
00020869 Česká obchodní inspekce
00022985 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
00023671 Ministerstvo kultury
00024341 Ministerstvo zdravotnictví
00025429 Ministerstvo spravedlnosti
00025593 Český statistický úřad
00025712 Český úřad zeměměřický a katastrální
00025844 Český báňský úřad v Praze
00164801 Ministerstvo životního prostředí
00551023 Ministerstvo práce a sociálních věcí
25677675 Český institut pro akreditaci, o.p.s.
45769851 Ministerstvo zahraničních věcí
47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu
48133990 Správa státních hmotných rezerv
48135097 Úřad průmyslového vlastnictví
48135267 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
48136069 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
48136450 Česká národní banka
60162694 Ministerstvo obrany
61379425 Drážní úřad
65349423 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
66002222 Ministerstvo pro místní rozvoj
66003008 Ministerstvo dopravy
68403569 Národní bezpečnostní úřad
70106975 Český telekomunikační úřad[Čas vygenerování tohoto souboru: 20.06.2012 09:04:58.]