PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Agenda zákona o podpoře malého a středního podnikání

Kód agendy: A1112
Název agendy: Agenda zákona o podpoře malého a středního podnikání
Datum registrace agendy: 15.06.2012
Platnost od: 31.05.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 47609109
Název OVM: Ministerstvo průmyslu a obchodu

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon)      
47 2002 Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání      
500 2004 Správní řád      
552 1991 Zákon o státní kontrole      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
null 0 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení č. 1260/1999 (obecné nařízení)
null 0 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a zrušení nařízení ES č. 1783/1999
null 0 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 (implementační nařízení), kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a Nařízení Komise (ES) č. 846/2009 kterým se Nařízení č.1828/2006
null 0 Usnesení vlády ČR č. 175 ze dne 22. února 2006 k Návrhu Národního rozvojového plánu České republiky na léta 2007 až 2013, bod II-3
null 0 Usnesení vlády ČR č. 1397 ze dne 6. prosince 2006 k Monitorovacímu systému strukturálních fondů pro programové období let 2007 až 2013 v České republice, bod II-1-b
null 0 Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis
null 0 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR6628 Příprava legislativních úprav zákona o podpoře malého a středního podnikání, jejich předkládání vládě, koordinace zabezpečení souvisejících legislativních úkolů Zákon č. 2/1969 Sb., § 13-1-d
CR6629 Poskytování podpory malého a středního podnikání na základě vládou schválených národních programů Zákon č. 47/2002 Sb., §§ 1, 2, 3, 4, 5
CR6630 Příprava národních programů podpory malého a středního podnikání a jejich předkládání vládě ke schválení Zákon č. 47/2002 Sb., § 6
CR6631 Příprava roční zprávy o vývoji podpory malého a středního podnikání, její předložení do vlády a následně do Poslanecké sněmovny Zákon č. 47/2002 Sb., § 9
CR6632 Příprava programů podpory malého a středního podnikání spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU a jejich předkládání vládě ke schválení Zákon č. 47/2002 Sb., § 6
CR6633 Poskytování podpory malého a středního podnikání spolufinancované ze strukturálních fondů EU Zákon č. 47/2002 Sb., §§ 1, 2, 3, 4, 5
CR6634 Provádění kontroly dodržování podmínek pro čerpání podpory malého a středního podnikání ze státního rozpočtu i ze strukturálních fondů Zákon č. 47/2002 Sb., § 8


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu[Čas vygenerování tohoto souboru: 20.06.2012 09:04:58.]