PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Podporované zdroje energie

Kód agendy: A1116
Název agendy: Podporované zdroje energie
Datum registrace agendy: 15.06.2012
Platnost od: 12.06.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 47609109
Název OVM: Ministerstvo průmyslu a obchodu

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
140 2009 Vyhláška ERÚ č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění vyhlášky č. 264/2010 Sb. a vyhlášky č. 137/2011 Sb.      
165 2012 Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů      
180 2005 Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů      
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon)      
406 2000 Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií      
458 2000 Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)      
500 2004 Správní řád      
552 1991 Zákon o státní kontrole      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
null 0 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES
null 0 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES ze dne 11. února 2004 o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny
null 0 Rozhodnutí Komise 2009/548/ES ze dne 30. června 2009, kterým se stanoví vzor pro národní akční plány pro energii z obnovitelných zdrojů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR6692 Předkládání legislativních úprav zákona o podporovaných zdrojích energie vládě a zajišťování úkolů souvisejícího legislativního procesu Zákon č. 2/1969 Sb., § 13-1-a, § 24
CR6693 Předkládání legislativních úprav vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu k zákonu o podporovaných zdrojích energie vládě a zajišťování úkolů souvisejícícho legislativního procesu Zákon č. 165/2012 Sb., § 53-1; zákon č. 180/2005 Sb., § 12
CR6694 Vydávání vyhlášek Energetického regulačního úřadu k zákonu o podporovaných zdrojích energie Zákon č. 165/2012 Sb., § 53-2; zákon č. 180/2005 Sb., § 12
CR6695 Zpracování Národního akčního plánu pro energii z obnovitelných zdrojů, jeho aktualizace, průběžné vyhodnocování a předkládání souvisejících dokumentů vládě Zákon č. 165/2012 Sb., § 3; zákon č. 458/2000 Sb., § 16-b,q
CR6696 Stanovení rozsahu a výše podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů a zveřejnění informace o dosažené hodnotě výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v Energetickém regulačním věstníku Zákon č. 165/2012 Sb., § 4-7,8,9
CR6697 Stanovení rozsahu a výše podpory elektřiny z druhotných zdrojů Zákon č. 165/2012 Sb., § 5-7
CR6698 Stanovení rozsahu a výše podpory elektřiny z vysokoúčinné výroby elektřiny a tepla Zákon č. 165/2012 Sb., § 6-5
CR6699 Poskytování informací o výběru povinně vykupujícího způsobem umožňující dálkový přístup Zákon č. 165/2012 Sb., § 10-1
CR6700 Stanovení výše ceny za činnost povinně vykupujícího elektřinu z obnovitelných zdrojů Zákon č. 165/2012 Sb., § 11-12, § 13-3; Vyhláška ERÚ č. 140/2009 Sb.
CR6701 Stanovení výše výkupní ceny a zelených bonusů za elektřinu a poskytování informací o dosahovaných dobách návratnosti investic pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů způsobem umožňujícím dálkový přístup Zákon č. 165/2012 Sb., § 12
CR6702 Zajišťování správy odvodu z elektřiny ze slunečního záření Zákon č. 165/2000 Sb., § 20, § 21-1,2; Zákon č. 180/2005 Sb., § 7h-1,2
CR6703 Stanovení rozsahu a výše provozní podpory tepla pro výrobce tepla z obnovitelných zdrojů energie a zveřejňování informací o dosažené hodnotě výroby tepla z biomasy v Energetickém regulačním věstníku Zákon č. 165/2012 Sb., § 24-2,5,7,8
CR6704 Stanovení výše ročního zeleného bonusu za teplo a provádění ročního vyúčtování zeleného bonusu za teplo podle příslušných výrobců tepla Zákon č. 165/2012 Sb., § 26
CR6705 Financování podpory energie z obnovitelných zdrojů Zákon č. 165/2012 Sb., § 28-3,5; zákon č. 180/2005 Sb., § 6a
CR6706 Poskytování údajů operátorovi trhu o držitelích licencí a údaje z vydaných rozhodnutí o udělení licence v rozsahu nezbytném pro jeho činnost Zákon č. 165/2012 Sb., § 28-7
CR6707 Poskytování údajů operátorovi trhu o držitelích osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v rozsahu nezbytném pro jeho činnost Zákon č. 165/2012 Sb., § 28-7
CR6708 Poskytování dotace na úhradu nákladů spojených s podporou energie vyráběné z obnovitelných zdrojů energie Zákon č. 165/2012 Sb., § 29-1,2; zákon č. 180/2005 Sb., § 6b
CR6709 Zajišťování podpory výroby biometanu Zákon č. 165/2012 Sb., §§ 30-36
CR6710 Stanovení rozsahu a výše podpory decentrální výroby elektřiny Zákon č. 165/2012 Sb., §§ 30-36
CR6711 Oznamování Komisi EU údajů o neuznání záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů včetně odůvodnění Zákon č. 165/2012 Sb., § 45-5
CR6712 Vydávání osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo z druhotných zdrojů a vedení příslušné evidence Zákon č. 165/2012 Sb., § 46, § 47
CR6713 Kontrola dodržování zákona o podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů a řešení správních deliktů s výjimkou správy odvodů Zákon č. 165/2012 Sb., § 48, § 49, § 50; zákon č. 180/2005 Sb., §§ 8,9,10
CR6714 Rozhodování sporů v působnosti zákona o podpoře energií z obnovitelných zdrojů Zákon č. 165/2012 Sb., § 52; zákon č. 458/2000 Sb., § 17-8-c


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Finanční ředitelství
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu
61387584 Státní energetická inspekce
70894451 Energetický regulační úřad[Čas vygenerování tohoto souboru: 20.06.2012 09:04:58.]