PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Povinnosti při nakládání s obaly a odpady z obalů

Kód agendy: A1120
Název agendy: Povinnosti při nakládání s obaly a odpady z obalů
Datum registrace agendy: 19.06.2012
Platnost od: 30.06.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00164801
Název OVM: Ministerstvo životního prostředí

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
25 2008 Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů 20    
25 2008 Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů      
477 2001 Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů(zákon o obalech) 32   a
477 2001 Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů(zákon o obalech)      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
null 0 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR6844 Vedení Seznamu osob 477/2001 14
CR6845 Rozhodnutí o autorizaci 477/2001 17-1 477/2001 17-7
CR6846 Zpracování a vedení souhrnné evidence 477/2001 15-2 477/2001 23-2
CR6847 Dohled nad činností autorizované společnosti 477/2001 24
CR6848 Rozhodnutí co je či není obal 477/2001 32m
CR6849 vedení seznamu vydaných rozhodnutí o autorizaci 477/2001 29
CR6850 rozhoduje o změně rozhodnutí o autorizaci 477/2001 24-2c 477/2001 25
CR6851 rozhoduje o zrušení rozhodnutí o autorizaci 477/2001 24-2c 477/2001 26
CR6852 rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí ČIŽP 477/2001 32n
CR6853 podává podnět ČOI ke kontrole v oblasti nakládání s obaly 477/2001 32s
CR6854 kontrola plnění povinností 477/2001 36a
CR6855 kontrola zajištění zpětného odběru 477/2001 36b
CR6856 kontrola prodeje nápojů ve vratných zálohovaných obalech 477/2001 36c
CR6857 kontrola povinností 477/2001 37
CR6858 kontrola plnění povinností v případě humánních léčiv 477/2001 38
CR6859 kontrola plnění povinností v případě veterinárních léčiv 477/2001 39
CR6860 kontrola plnění povinností zpětného odběru 477/2001 40
CR6861 kontrola obalů dovážených do ČR nebo přepravované z členských státu EU 477/2001 41
CR6862 označuje ve výpisu emise akcionáře, kterým byla pozastavena akcionářská práva 477/2001 20-5
CR6863 zrušení AOS v době platnosti rozhodnutí o autorizaci, fúze AOS s jinou PO, schválení projektu AOS, změna předmětu podnikání 477/2001 20-10
CR6864 podává navrh soudu o neplatnosti valné hromady AOS 477/2001 20-11
CR6865 ukládá AOS opatření ke zjednání nápravy 477/2001 24-2a
CR6866 podání podnětu na ČIŽP k zahájení řízení o uložení pokuty 477/2001 24-2b
CR6867 poskytování údajů EK o nakládání s obaly a odpady z obalů v ČR 477/2001 32o
CR6868 zajištění souladu s mezinárodními závazky 477/2001 32p
CR6871 jmenování zástupce ČR do výborů, komisí, odborných a pracovních skupin 477/2001 32q
CR6870 zajištění informování veřejnosti o úloze spotřebitelů 477/2001 32r
CR6869 Kontrola týkající se prevence uvádění obalů na trh nebo do běhu 477/2001 35


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Celní úřady
Krajské hygienické stanice
Ministerstva a další ústřední správní úřady
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00019453 Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
00020478 Ministerstvo zemědělství
00020869 Česká obchodní inspekce
00023817 Státní ústav pro kontrolu léčiv
00164801 Ministerstvo životního prostředí
41693205 Česká inspekce životního prostředí
47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu
75014149 Státní zemědělská a potravinářská inspekce[Čas vygenerování tohoto souboru: 20.06.2012 09:04:58.]