PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Agenda zákona o metrologii

Kód agendy: A1123
Název agendy: Agenda zákona o metrologii
Datum registrace agendy: 21.06.2012
Platnost od: 11.06.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 47609109
Název OVM: Ministerstvo průmyslu a obchodu

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon)      
20 1993 Zákon České národní rady o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví      
21 2001 Vyhláška MPO č. 21/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na průtokoměry pro kapaliny jiné než voda označované značkou EHS a na přídavná zařízení k těmto průtokoměrům      
22 2001 Vyhláška MPO č. 22/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na měřicí systémy pro kapaliny jiné než voda označované značkou EHS      
249 2001 Vyhláška MPO č. 249/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na automatická kontrolní a třídicí vážicí zařízení označovaná značkou EHS      
250 2001 Vyhláška MPO č. 250/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na pásové dopravníkové váhy označované značkou EHS      
262 2000 Vyhláška MPO č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů      
264 2000 Vyhláška MPO č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování      
29 2002 Vyhláška MPO č. 29/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na měřicí přístroje pro měření objemové hmotnosti obilí, označované značkou EHS      
31 2002 Vyhláška MPO č. 31/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na lihoměry a hustoměry na líh, označované značkou EHS      
32 2002 Vyhláška MPO č. 32/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na závaží vyšší než střední třídy přesnosti od 1 mg do 50 kg, označovaná značkou EHS      
328 2000 Vyhláška MPO č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu      
33 2002 Vyhláška MPO č. 33/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na pravoúhlá závaží střední třídy přesnosti od 5 kg do 50 kg a válcová závaží střední třídy přesnosti od 1 g do 10 kg, označovaná značkou EHS      
331 2000 Vyhláška MPO č. 331/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky týkající se lahví používaných jako odměrné obaly pro hotově balené zboží      
332 2000 Vyhláška MPO č. 332/2000 Sb., terou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel      
333 2000 Vyhláška MPO č. 333/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na vodoměry na teplou vodu označované značkou EHS      
334 2000 Vyhláška MPO č. 334/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované značkou EHS      
335 2000 Vyhláška MPO č. 335/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na taxametry označované značkou EHS      
336 2000 Vyhláška MPO č. 336/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na plynoměry označované značkou EHS      
337 2000 Vyhláška MPO č. 337/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na měřidla označovaná značkou EHS používaná pro měření tlaku vzduchu v pneumatikách silničních vozidel      
338 2000 Vyhláška MPO č. 338/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na elektroměry označované značkou EHS      
339 2000 Vyhláška MPO č. 339/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na hmotné délkové měrky označované značkou EHS      
345 2002 Vyhláška MPO č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů      
500 2004 Správní řád      
505 1990 Zákon o metrologii      
552 1991 Zákon o státní kontrole      
634 2004 Zákon o správních poplatcích      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR7124 Příprava a předkládání legislativních úprav zákona o metrologii vládě a koordinace plnění souvisejících legislativních úkolů Zákon č. 2/1969 Sb., § 13-1-e, § 24
CR7125 Příprava a předkládání legislativních úprav prováděcích předpisů k zákonu o metrologii vládě a koordinace plnění souvisejících legislativních úkolů Zákon č. 505/1990 Sb., § 27
CR7126 Stanovení programu státní metrologie a zabezpečování jeho realizace Zákon č. 505/1990 Sb., § 13-a; zákon č. 20/1993 Sb., § 3-a,b
CR7127 Zastupování ČR v mezinárodních metrologických orgánech a organizacích, zajišťování úkolů vyplývajících z tohoto členství a koordinace účasti orgánů a organizací na plnění těchto úkolů i úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv Zákon č. 505/1990 Sb., § 13-1-b, § 13-2; zákon č. 2/1969 Sb., § 13-1-e, § 20, § 25
CR7128 Zařazení měřidla do kategorie Zákon č. 505/1990 Sb., § 3-6
CR7129 Vyjmutí měřidla specifického určení z působnosti státní metrologické kontroly měřidel na stanovené období Zákon č. 505/1990 Sb., § 4-2
CR7130 Schvalování státních etalonů a stanovení způsobu jejich tvorby, uchovávání a používání Zákon č. 505/1990 Sb., § 5-2
CR7131 Udělování i odebírání autorizace subjektům k výkonům v oblasti státní metrologické kontroly měřidel a úředního měření, pověřování oprávněných subjektů k uchovávání státních etalonů a kontrola plnění stanovených povinností u všech těchto subjektů Zákon č. 505/1990 Sb., §5-2, § 13-1-c, §16, § 21
CR7132 Kontrola činnosti Českého metrologického institutu a kontrola dodržování povinností stanovených tímto zákonem Zákon č. 505/1990 Sb., § 13-1-d,e; zákon č. 552/1991 Sb.
CR7133 Vydávání osvědčení o odborné způsobilosti metrologických zaměstnanců, poskytování metrologických expertiz a stanovení podmínek pro zajištění jednotného postupu subjektů pověřených uchováváním státních etalonů, autorizovaných metrologických středisek a subjektů pověřených výkonem úředního měření Zákon č. 505/1990 Sb., § 13-1-f
CR7134 Zveřejňování ve Věstníku Úřadu údajů o subjektech pověřených k uchovávání státních etalonů, o autorizovaných metrologických střediskách, o subjektech autorizovaných pro úřední měření, o státních etalonech, o certifikovaných referenčních materiálech a schválených typů měřidel Zákon č. 505/1990 Sb., § 13-1-g
CR7135 Oznamování informací o subjektech pověřených ke schvalování typu měřidel a k ověřování měřidel orgánům Evropských společenství nebo příslušným orgánům států, se kterými jsou uzavřeny mezinárodní smlouvy Zákon č. 505/1990 Sb., § 13-2
CR7136 Schvalování typů měřidel a zjišťování u výrobce Zákon č. 505/1990 Sb., § 6, § 7
CR7137 Ověřování a kalibrace měřidel Zákon č. 505/1990 Sb., § 9
CR7138 Provádění metrologického výzkumu a uchovávání státních etalonů včetně přenosu hodnot měřicích jednotek na měřidla nižších přesností Zákon č. 505/1990 Sb., § 5-2,5 § 14-1-a
CR7139 Provádění certifikace referenčních materiálů Zákon č. 505/1990 Sb., § 8, § 14-1-b
CR7140 Výkon státní metrologické kontroly měřidel, provádění metrologické kontroly hotově baleného zboží a lahví Zákon č. 505/1990 Sb., § 14-1-c,g; § 4-1
CR7141 Registrace subjektů, které opravují stanovená měřidla, popřípadě provádějí jejich montáž Zákon č. 505/1990 Sb., § 14-1-d, § 19
CR7142 Výkon státního metrologického dozoru u autorizovaných metrologických středisek, u subjektů autorizovaných pro výkon úředního měření, u subjektů, které vyrábějí nebo opravují stanovená měřidla, popřípadě provádějí jejich montáž a u uživatelů měřidel Zákon č. 505/1990 Sb., § 14-1-e; zákon č. 552/1991 Sb.
CR7143 Posuzování technické způsobilosti měřicích zařízení a technických zařízení pro využití v elektronických komunikacích, výzkum a vývoj i mezinárodní spolupráce v této oblasti Zákon č. 505/1990 Sb., § 14-1-f,i
CR7144 Vydávání opatření obecné povahy v oblasti metrologie Zák.č. 505/1990 Sb., § 14-1-j, §§ 24c,24d
CR7145 Povolování předběžné výroby měřidla před schválením typu měřidla a krátkodobého používání měřidla v době mezi ukončení jeho opravy a ověřením Zákon č. 505/1990 Sb., § 14-2-a,b
CR7146 Prověřování plnění povinností stanovených tímto zákonem u uživatelů měřidel určených nebo používaných pro měření ionizujícího záření a radioaktivních látek Zákon č. 505/1990 Sb., § 14a
CR7147 Vybírání úhrad za výkony poskytnuté v metrologii Zákon č. 505/1990 Sb., § 22; zákon č. 634/2004 Sb
CR7148 Ukládání a vybírání pokut za porušení podmínek tohoto zákona Zákon č. 505/1990 Sb., § 23; zákon č. 552/1991 Sb.


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00177016 Český metrologický institut
47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu
48135267 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
48136069 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
71214011 Generální ředitelství cel[Čas vygenerování tohoto souboru: 25.06.2012 12:01:08.]