PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Vydávání dovozních povolení do EU

Kód agendy: A1124
Název agendy: Vydávání dovozních povolení do EU
Datum registrace agendy: 22.06.2012
Platnost od: 29.05.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 47609109
Název OVM: Ministerstvo průmyslu a obchodu

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon)      
228 2005 Zákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů      
38 1994 Zákon č. 38/1994 Sb. o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon      
38 2008 Zákon, o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích      
500 2004 Správní řád      
594 2004 Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
null 0 Nařízení Rady (EHS) 3030/93, o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí (ve znění pozdějších platných pozměňovacích Nařízení ES)
null 0 Nařízení Rady (ES) 517/94, o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Společenství (ve znění pozdějších platných pozměňovacích Nařízení ES)
null 0 Nařízení Rady (ES) č. 3036/94, o zavedení hospodářského režimu pasivního zušlechťovacího styku pro některé textilní a oděvní výrobky dovážené zpět do Společenství po zpracování nebo opracování v některých třetích zemích (ve znění pozdějších platných pozměňovacích Nařízení ES)
null 0 Nařízení Komise (ES) č. 76/2002, o předchozí kontrole Společenství nad dovozy některých výrobků ze železa a oceli spadajících do oblasti působnosti smluv o ESUO a ES a pocházejících z některých třetích zemí (ve znění pozdějších platných pozměňovacích Nařízení ES)
null 0 Nařízení rady (ES) 3285/94, o společných pravidlech dovozu a o zrušení nařízení (ES) č. 518/94 (ve znění pozdějších platných pozměňovacích Nařízení ES)
null 0 Nařízení Rady (ES) č. 625/2009, o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí
null 0 Nařízení Rady (ES) 717/2008, o stanovení postupu Společenství při správě množstevních kvót (kodifikované znění)
null 0 Nařízení Rady (ES) 3017/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3036/94 o zavedení hospodářského režimu pasivního zušlechťovacího styku pro některé textilní a oděvní výrobky dovážené zpět do Společenství po zpracování nebo opracování v některých třetích zemích
null 0 Nařízení Rady (ES) č. 1342/2007, o správě určitých omezení dovozu některých výrobků z oceli z Ruské federace (ve znění pozdějších platných pozměňovacích Nařízení ES)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR7193 Příprava a předkládání legislativních úprav zákonů z oblasti licenčního řízení v zahraničním obchodě a koordinace zabezpečení souvisejících legislativních úkolů Zákon č. 2/1969 Sb., § 13-3-d;zákon č. 38/1994 Sb.;zákon č. 594/2004 Sb.;zákon č. 228/2005 Sb.;zákon č. 38/2008 Sb.
CR7194 Vydávání dokladu o dohledu na dovoz některých výrobků ze železa a oceli pocházejících z některých třetích zemí do EU Nařízení (ES) č. 76/2002, čl. 1,2,4;Nařízení (ES) č. 1342/2007, čl. 2, odst. 2, čl. 4, čl. 13, odst. 2, čl. 20;
CR7195 Vydávání povolení k dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí, jejichž dovoz podléhá systému dvojité kontroly Nařízení Rady (EHS) 3030/93, čl. 2, odst. 2,7, čl. 3, odst. 2, čl. 12, odst. 1,7
CR7196 Vydávání licencí k dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí, jejichž dovoz je množstevně omezen Nařízení Rady (ES) 517/94, čl. 14, odst. 1, písm. a, čl. 17, odst. 5, čl. 19, čl. 24; Nařízení Rady (ES) 717/2008, čl. 8,13,15; Nařízení Rady (ES) 3036/94, čl. 4,9,10,24


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu
71214011 Generální ředitelství cel[Čas vygenerování tohoto souboru: 25.06.2012 12:01:08.]