PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Ochrana ovzduší

Kód agendy: A1126
Název agendy: Ochrana ovzduší
Datum registrace agendy: 22.06.2012
Platnost od: 28.06.2012
Platnost do: 31.08.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00164801
Název OVM: Ministerstvo životního prostředí

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
205 2009 Vyhláška č. 205/2009 Sb. o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší      
25 2008 Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů      
597 2006 Nařízení č. 597/2006 Sb. o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší      
86 2002 Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
null 0 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech
null 0 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR7226 Vydávání rozhodnutí o autorizacích Vydávání, prodlužování a rušení autorizací k měření imisí znečišťujících látek a ke zpracování rozptylových studií, průběžná kontrola činnosti autorizovaných osob. Autorizace k ověřování zprávy o emisích skleníkových plynů a certifikaci systémů kvality u osob tvořících článek řetězce výroby biopaliv nebo biokapalin a vedení seznamu certifikovaných osob.
CR7227 Závazná stanoviska a povolení OOO Povolení staveb zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů a k jejich změnám; povolení k uvedení zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů do zkušebního i trvalého provozu; k záměrům na zavedení nových výrob s dopadem na ovzduší u zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů; k záměrům na zavedení nových technologií s dopadem na ovzduší u zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů; ke spalování nebo spoluspalování odpadu, včetně odpadních olejů podle § 18 odst. 1 nebo 2; k výrobě zařízení, materiálů a výrobků, které znečišťují nebo mohou znečišťovat ovzduší, s výjimkou výrobků stanovených k posuzování shody podle zvláštního právního předpisu; k výrobě nových technologií, výrobků a zařízení sloužících k ochraně ovzduší včetně technických podmínek provozu a návrhů provozních předpisů výrobce, s výjimkou výrobků stanovených k posuzování shody podle zvláštního právního předpisu; ke změnám používaných paliv, surovin nebo druhů odpadů a ke změnám využívání technologických zařízení zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů; v rámci povolení k uvedeným změnám může krajský úřad stanovit s ohledem na charakter změny i takové emisní limity, které nejsou obsaženy pro daný stacionární zdroj v prováděcím právním předpisu, případně zpřísnit stanovené emisní limity pro tento zdroj; k vydání a změnám provozního řádu podle § 11 odst. 2; ke zvýšení obsahu síry v kapalných palivech pro stacionární zdroje; k pokračování provozu stacionárního zdroje po uplynutí lhůty platnosti stávajícího povolení.
CR7228 Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO) Dohled nad sběrem a využívání dat o stacionárních a mobilních zdrojích znečišťování ovzduší.
CR7229 Souhrnná provozní evidence (ISPOP) Provozovatelé zvláště velkých, velkých a středních zdrojů zpracovávají souhrnnou provozní evidenci a předávají ji za uplynulý kalendářní rok příslušných orgánům ochrany ovzduší prostřednictvím ISPOP v oblasti ŽP. Seznam údajů SPE obsahuje identifikaci provozovatele a provozovny, údaje o technologickém provozu, údaje o palivech, surovinách nebo odpadech, údaje o zařízení k omezování emisí, údaje o komínech a emisích a údaje o měření nebo jiném způsobu zjišťování množství emisí znečišťujících látek. Řešení problémů se sběrem dat, stanovování rozsahu a formy dat.
CR7230 Poplatky za znečišťování ovzduší Provozovatelé zvláště velkých, velkých, středních a malých zdrojů platí poplatky za znečišťování ovzduší, o jejichž výši rozhoduje krajský úřad, obecní úřad s rozšířenou působností nebo obecní úřad. Poplatky, jejichž výše nedosahuje 500 Kč, se nevyměří. Poplatkovým obdobím je kalendářní rok, v němž je stacionární zdroj provozován. Poplatky za zvláště velké, velké a střední stacionární zdroje se platí za znečišťující látky nebo stanovené skupiny znečišťujících látek, pro které má zdroj znečišťování stanoven emisní limit nebo technické a další podmínky provozu, které emisní limity nahrazují. Roční výše sazeb poplatků a způsob jejich výpočtů jsou uvedeny v příloze č. 1 k zákonu 86/2002 Sb. Vypočtený poplatek se zaokrouhluje na celé 100 Kč. Roční výši poplatku pro malý stacionární zdroj vyměří obecní úřady pevnou částkou v rozmezí uvedeném v příloze č. 1 k zákonu 86/2002 Sb., a to úměrně k velikosti stacionárního zdroje a době jeho provozu v poplatkovém období, případně podle druhu a spotřeby paliva.
CR7231 Autorizace k dohledu nad provozem spalovny odpadů Rozhodnutí o autorizaci se vydává fyzickým a právnickým osobám na podkladě jejich žádosti, autorizace podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb. Kontrola výkonu autorizované činnosti.
CR7232 Autorizace k měření emisí a imisí a stanovení koncentrace pachových látek Rozhodnutí o autorizaci se vydává fyzickým a právnickým osobám na podkladě jejich žádosti, autorizace podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb. Kontrola výkonu autorizované činnosti.
CR7233 Autorizace měření účinnosti, množství vypouštěných látek a kontrole spalinových cest Rozhodnutí o autorizaci se vydává fyzickým a právnickým osobám na podkladě jejich žádosti, autorizace podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb. Kontrola výkonu autorizované činnosti.
CR7234 Autorizace k ověřování množství emisí skleníkových plynů Rozhodnutí o autorizaci se vydává fyzickým a právnickým osobám na podkladě jejich žádosti, autorizace podle § 15 odst. 1 písm. e) zákona č. 86/2002 Sb. Kontrola výkonu autorizované činnosti.
CR7235 Vydávání a rušení certifikátů Vydávání a rušení certifikátů pro nakládání s regulovanými látkami a F-plyny.
CR7236 Vydávání a rušení pověření k výkonu činnosti hodnotícího a atestačního subjektu. Pověření k organizaci certifikačních zkoušek pro zacházení s regulovanými látkami a F-plyny.
CR7237 Vydávání stanovisek a povolení orgánů ochrany ovzduší Vydávání stanovisek a povolení orgánů ochrany ovzduší k politice územního rozvoje, územně plánovací dokumentaci, umisťování a povolování staveb, povolení k uvedení zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů do zkušebního a trvalého provozu, zavedení nových výrob a technologií s dopadem na ovzduší, spalování a spoluspalování odpadu, ke změnám používaných paliv, surovin nebo druhu odpadu aj. dle § 17 zákona č. 86/2002 Sb.
CR7238 Ukládání pokut Ukládání pokut dle § 40 zákona č. 86/2002 Sb.


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Obce
Obce s rozšířenou působností
Stavební úřady
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00020869 Česká obchodní inspekce
00164801 Ministerstvo životního prostředí
41693205 Česká inspekce životního prostředí[Čas vygenerování tohoto souboru: 25.06.2012 12:01:08.]