PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Působnost ČIŽP v ochraně lesa

Kód agendy: A1135
Název agendy: Působnost ČIŽP v ochraně lesa
Datum registrace agendy: 27.06.2012
Platnost od: 28.06.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00164801
Název OVM: Ministerstvo životního prostředí

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
282 1991 o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR7354 dozor na dodržování ustanovení právních předpisů a rozhodnutí, týkajících se funkcí lesů jako složky životního prostředí, právnickými a fyzickými osobami § 2
CR7355 zjišťování nedostatků a škod na funkcích lesa jako složce životního prostředí, jejich příčin a osob zodpovědných za jejich vznik nebo trvání § 3 odst.1
CR7356 vyžadování odstranění a nápravy zjištěných nedostatků, jejich příčin a škodlivých následků a ukládání opatření k jejich odstranění a nápravě § 3 odst. 2
CR7357 provádění kontroly uložených opatření § 3 odst. 3
CR7358 v případě hrozící škody oprávnění k nařízení omezení, popřípadě zastavení výroby nebo jiné činnosti až do doby odstranění nedostatků a jejich příčin § 3 odst. 4
CR7359 uložení pokuty právnickým nebo fyzickým osobám, které svým jednáním nebo opomenutím ohrozí nebo poškodí životní prostředí v lesích § 4, §5
CR7360 informování orgánů státní správy lesního hospodářství o zahájení řízení o uložení pokuty § 6 odst. 1
CR7361 odvolání proti rozhodnutí inspekce o uložení pokuty § 6 odst. 2
CR7363 inspektoři jsou lesní stráží § 7 odst. 4
CR7362 oprávnění k uložení blokové pokuty za přestupek proti pořádku ve státní správě na úseku lesního hospodářství, na úseku ochrany životního prostředí a za porušení jiných povinností v lesním hospodářství § 8


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00164801 Ministerstvo životního prostředí
41693205 Česká inspekce životního prostředí[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.06.2012 10:10:23.]