PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Agenda zpravodajských služeb ČR

Kód agendy: A1142
Název agendy: Agenda zpravodajských služeb ČR
Datum registrace agendy: 22.06.2012
Platnost od: 11.06.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
153 1994 o zpravodajských službách České republiky      
154 1994 o Bezpečnostní informační službě      
289 2005 Zákon o vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR7220 Evidence vedené Úřadem pro zahraniční styky a informace. Evidence vedené Úřadem pro zahraniční styky a informace.
CR7221 Evidence vedené Vojenským zpravodajstvím. Evidence vedené Vojenským zpravodajstvím.
CR7222 Kontrola činnosti Vojenského zpravodajství. Kontrola činnosti Vojenského zpravodajství.
CR7223 Evidenční ochrana. Poskytnutí údajů je zpravodajská služba oprávněna požadovat v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu ve své působnosti nebo pro provádění opatření k evidenční ochraně údajů vedených v registrech, informačních systémech a evidencích.
CR7202 Ředitele Bezpečnostní informační služby jmenuje, po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu příslušném ve věcech bezpečnosti, vláda. Z výkonu své funkce je ředitel Bezpečnostní informační služby odpovědný vládě, která ho též odvolává. Ředitele Bezpečnostní informační služby jmenuje, po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu příslušném ve věcech bezpečnosti, vláda. Z výkonu své funkce je ředitel Bezpečnostní informační služby odpovědný vládě, která ho též odvolává.
CR7203 Ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace jmenuje a odvolává ministr vnitra se souhlasem vlády. Z výkonu své funkce je ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace odpovědný ministru vnitra. Ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace jmenuje a odvolává ministr vnitra se souhlasem vlády. Z výkonu své funkce je ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace odpovědný ministru vnitra.
CR7204 Ředitele Vojenského zpravodajství jmenuje, po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu příslušném ve věcech bezpečnosti, ministr obrany se souhlasem vlády. Z výkonu své funkce je ředitel Vojenského zpravodajství odpovědný ministru obrany, který ho též se souhlasem vlády odvolává. Ředitele Vojenského zpravodajství jmenuje, po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu příslušném ve věcech bezpečnosti, ministr obrany se souhlasem vlády. Z výkonu své funkce je ředitel Vojenského zpravodajství odpovědný ministru obrany, který ho též se souhlasem vlády odvolává.
CR7198 Působnost BIS Bezpečnostní informační služba zabezpečuje informace o záměrech a činnostech namířených proti demokratickým základům, svrchovanosti a územní celistvosti České republiky,o zpravodajských službách cizí moci, o činnostech ohrožujících státní a služební tajemství, o činnostech, jejichž důsledky mohou ohrozit bezpečnost nebo významné ekonomické zájmy České republiky, týkající se organizovaného zločinu a terorismu.
CR7205 Působnost ÚZSI Úřad pro zahraniční styky a informace zabezpečuje informace mající původ v zahraničí, důležité pro bezpečnost a ochranu zahraničně politických a ekonomických zájmů České republiky.
CR7199 Působnost Vojenského zpravodajství Vojenské zpravodajství zabezpečuje informace mající původ v zahraničí, důležité pro obranu a bezpečnost České republiky, o zpravodajských službách cizí moci v oblasti obrany, o záměrech a činnostech namířených proti zabezpečování obrany České republiky, o záměrech a činnostech ohrožujících utajované skutečnosti v oblasti obrany České republiky.
CR7206 Zpravodajské služby plní další úkoly, pokud tak stanoví zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána. Zpravodajské služby plní další úkoly, pokud tak stanoví zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána.
CR7207 Vymezení vnitřní organizace zpravodajských služeb a bližší vymezení jejich činnosti upraví statuty. Statuty zpravodajských služeb schvaluje vláda. Vymezení vnitřní organizace zpravodajských služeb a bližší vymezení jejich činnosti upraví statuty. Statuty zpravodajských služeb schvaluje vláda.
CR7208 Za činnost zpravodajských služeb odpovídá a koordinuje ji vláda. Za činnost zpravodajských služeb odpovídá a koordinuje ji vláda.
CR7209 Podávání zpráv zpravodajskými službami a ukládání úkolů zpravodajským službám. Podávání zpráv zpravodajskými službami a ukládání úkolů zpravodajským službám.
CR7210 Spolupráce zpravodajských služeb. Spolupráce zpravodajských služeb.
CR7200 Poskytování informací zpravodajským službám. V rámci své působnosti mohou zpravodajské služby žádat od orgánů veřejné správy nezbytnou pomoc a informace uchovávané těmito orgány v souvislosti s plněním úkolů státní správy.
CR7211 Kontrola zpravodajských služeb a informace Poslanecké sněmovně Parlamentu o činnosti zpravodajských služeb. Kontrola zpravodajských služeb a informace Poslanecké sněmovně Parlamentu o činnosti zpravodajských služeb.
CR7218 Zpravodajské prostředky Úřadu pro zahraniční styky a informace. Zpravodajské prostředky Úřadu pro zahraniční styky a informace.
CR7201 Opatření k utajení činnosti Jestliže je to nutné k utajení jejich činnosti, mohou zpravodajské služby a jejich příslušníci používat zvláštní způsoby vykazování údajů při hospodaření s prostředky státního rozpočtu včetně devizového hospodaření a vykazování údajů pro účely státní sociální podpory. Tento zvláštní způsob vykazování údajů stanoví vláda.
CR7212 Činnost a oprávnění Úřadu pro zahraniční styky a informace Činnost a oprávnění Úřadu pro zahraniční styky a informace
CR7213 Evidence vedené Bezpečnostní informační službou. Evidence vedené Bezpečnostní informační službou.
CR7214 Náhrada škody. Náhrada škody.
CR7215 Kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby vykonává Poslanecká sněmovna, která k tomuto účelu zřizuje zvláštní kontrolní orgán. Kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby vykonává Poslanecká sněmovna, která k tomuto účelu zřizuje zvláštní kontrolní orgán.
CR7219 Bezpečnostní informační služba provádí výcvik a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů služebních vozidel Bezpečnostní informační služby, vede jejich evidence a schvaluje technickou způsobilost služebních vozidel. Bezpečnostní informační služba provádí výcvik a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů služebních vozidel Bezpečnostní informační služby, vede jejich evidence a schvaluje technickou způsobilost služebních vozidel.
CR7216 Zpravodajské prostředky Bezpečnostní informační služby. Zpravodajské prostředky Bezpečnostní informační služby.
CR7217 Zpravodajské prostředky Vojenského zpravodajství. Zpravodajské prostředky Vojenského zpravodajství.


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Policie České republiky
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006572 Kancelář Poslanecké sněmovny
00006599 Úřad vlády České republiky
00007064 Ministerstvo vnitra
00215651 Vrchní soud v Praze
47608676 Bezpečnostní informační služba
48136000 Kancelář prezidenta republiky
60162694 Ministerstvo obrany
72554495 Generální inspekce bezpečnostních sborů[Čas vygenerování tohoto souboru: 25.06.2012 12:01:08.]