PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Ochrana jakosti a množství povrchových a podzemních vod, ochrana přirozené akumulace vod a vyhodnocení monitoringu vod

Kód agendy: A1145
Název agendy: Ochrana jakosti a množství povrchových a podzemních vod, ochrana přirozené akumulace vod a vyhodnocení monitoringu vod
Datum registrace agendy: 27.06.2012
Platnost od: 25.06.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00164801
Název OVM: Ministerstvo životního prostředí

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
137 1999 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů      
254 2001 Zákon o vodách a o změně některých zákonů(vodní zákon)      
450 2005 Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků      
49 2011 Vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod      
5 2011 Vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod      
98 2011 Vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR7336 Ochrana jakosti a množství podzemních vod a ochrana přirozené akumulace vod Příprava prováděcích předpisů k zákonu č. 254/2001 Sb. Stanovení ukazatelů znečištění podzemních vod, stanovení prahových hodnot pro vybrané ukazatele, stanovení minimálních hladin podzemních vod, povolování vypouštění odpadníích vod do vod podzemních a stanovení příslušných emisních standardů, stanovení ochranných pásem vodních zdrojů, vymezení chráněných oblastí na základě požadavků evropské legislativy
CR7337 Ochrana jakosti a množství povrchových vod Příprava prováděcích předpisů k zákonu č. 254/2001 Sb., nakládání se závadnými látkami a havárie na vodách, vymezení chráněných oblastí na základě požadavků evropské legislativy, zachování minimálních zůstatkových průtoků a minimální hladiny podzemních vod.
CR7338 Stav povrchových a podzemních vod (monitoring vod) Příprava prováděcích předpisů k zákonu č. 254/2001 Sb., Rámcového programu monitoringu a souvisejících metodických pokynů; příprava podkladů pro návrh programů monitoringu povrchových a podzemních vod, spolupráce s odbornými subjekty provádějícími monitoring (ČHMÚ, Povodí, s.p.), hydromorfologie vodních toků


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00164801 Ministerstvo životního prostředí[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.06.2012 10:10:23.]