PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Agenda cizinecké problematiky a ochrany hranic

Kód agendy: A116
Název agendy: Agenda cizinecké problematiky a ochrany hranic
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
200 1990 Zákon o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 1    
216 2002 Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic) 2    
216 2002 Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic) 1    
221 2003 Zákon o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů 1 1 d
273 2008 Zákon o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů 66    
273 2008 Zákon o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů 63    
273 2008 Zákon o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů 27    
273 2008 Zákon o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů 48    
273 2008 Zákon o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů 2    
325 1999 Zákon o azylu a o změně zákona č. 283/1999 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu) 1 1 d
326 1999 Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 167    
326 1999 Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 164    
326 1999 Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 163    
329 1999 Zákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1999 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech) 3 3  
49 1997 Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 85 4  
49 1997 Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 94    
49 1997 Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 85a 5  
49 1997 Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 68 3  
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
1/2004 Sb.m.s. 2002 Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích ze dne 2. července 2002, vyhlášená pod č. 1/2004 Sb.m.s.
102/2005 Sb.m.s. 2004 Dohoda mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda) ze dne 12.listopadu 2004, vyhlášená pod č. 102/2005 Sb.m.s.
105/2001 Sb.m.s. 2001 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 105/2001 Sb.m.s., o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Mezinárodní org. pro migraci o provádění programu asistence dobrovol. návratů neúspěšných žadatelů o azyl v ČR a cizinců, kteří jsou povinni vycestovat z území ČR. (Dohoda o poskyt. asist. služeb mezi IOM a ŘSCP).
131/2002 Sb.m.s. 2002 Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech ze dne 19. září 2000, vyhlášená pod č. 91/2002 Sb.m.s., ve znění sdělení č. 131/2002 Sb.m.s.
2003/110/ES 2003 Směrnice Rady 2003/110/ES ze dne 25. listopadu 2003 o pomoci při tranzitu za účelem vyhoštění leteckou cestou
205/1998 Sb.m.s. 1998 Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích ze dne 29. října 1992, vyhlášená pod č. 234/1993 Sb.m.s., ve znění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou ze dne 18. srpna 1997, vyhlášené pod č. 205/1998 Sb.m.s.
2252/2004/ES 2004 Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 o normách pro bezpečnost a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy, v platném znění
26/2005 Sb.m.s. 2004 Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic ze dne 27. ledna 2004, vyhlášená pod č. 26/2005 Sb.m.s., ve znění sdělení č. 76/2005 Sb.m.s.
343/2003/ES 2003 Nařízení Rady (ES) č. 343/2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posouzení žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států
394 2007 Usnesení vlády České republiky č. 394 ze dne 18. dubna 2007 k Národnímu plánu řízení ochrany státních hranic České republiky
562/2006/ES 2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravující přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)
62/2007 Sb.m.s. 2006 Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech ze dne 21. června 2006, vyhlášená pod č. 62/2007 Sb.m.s.
65/2006 Sb.m.s. 2005 Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959, ze dne 14. července 2005, vyhlášená pod č. 65/2006 Sb.m.s.
810/2009/ES 2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 o kodexu společenství o vízech (vízový kodex)
96/2002 Sb.m.s. 1999 Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v hraničních otázkách ze dne 25. května 1999, vyhlášená pod č. 96/2002 Sb.m.s.
98/700/SVV 1998 Společná akce Rady EU 98/700/JHA ze dne 3. prosince 1998 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o zřízení evropského systému archivace vyobrazení (FADO)
null 2008 Národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními činy (schválen Bezpečnostní radou státu usnesením č. 15 ze dne 5. dubna 2008)
null 0 Dohoda o spolupráci mezi Státní správou pro cestovní ruch Čínské lidové republiky a Evropským společenstvím o vízech a souvisejících otázkách týkajících se skupin turistů z ČLR (ADS)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR2454 Ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti § 2 z.č. 273/2008 Sb., obecně realizace zákonných úkolů PČR v oblasti ochrany bezpečnosti osob, majetku, vnitřního pořádku a bezpečnosti státu
CR2455 Realizace mezinárodních závazků a předpisů EU upravujících přeshraniční pohyb osob § 163/1 písm. a) z.č. 326/1999 Sb., realizace mezinárodních dohod mezi ČR a státy EU - Schengenského prostoru (readmisní dohody o předávání a přebírání osob), kterými je ČR vázána, zpracování (podání, povolení) žádosti o průvoz leteckou cestou, viz Směrnice rady 2003/110/ES ze dne 25.11.2003; kontrola správné aplikace schengeského acquis ve vymezených oblastech.
CR2456 Hraniční kontroly § 163/1 písm. l) z.č. 326/1999 Sb.; kontroly na mezinárodních letištích se zřízenými hraničními přechody po linii ochrany vnější hranice schengenského prostoru na veřejných a neveřejných mezinárodních letištích s vnější hranicí a na vojenských neveřejných mezinárodních letištích letištích s vnější hranicí
CR2457 Ochrana státních hranic § 1 z.č. 216/2002 - řízení ochrany vnější hranice schengenského prostoru v ČR, agenda hraničně zmocněneckého aparátu a vydávání IAŘ, vč. zajišťování činnosti hlavního hraničního zmocněnce, zajišťování koordinačního analytického centra v rámci PČR a plnění úkolů na úseku ochrany SH, spolupráce se zahraničními subjekty pri otázkách ochrany SH, řízení a koordinace činnost policie v případě dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních SH
CR2458 kontrola pobytového režimu cizinců § 163/1 písm. k), q), t) z.č. 326/1999 Sb.; kontrola náležitostí a dodržování zákonných podmínek pro povolení pobytu cizinců na území ČR
CR2459 Evidence cizinců v informačních systémech, správa policejního Cizineckého informačního systému, jeho editace a poskytování informací § 158 a § 163/1 písm. b), c) a e) z.č. 326/1999 Sb. Provoz a správa Cizineckého informačního systému (CIS) a dalších informačních systémů v rozsahu zákonné působnosti (§ 158 z.č. 326/1999 Sb.), rozhodování o postoupení záznamů ze systému CIS do Schengenského informačního systému (SIS), případně výmazu těchto záznamů ze systému SIS prosřednictvím systému CIS, vedení celostátní manuální evidence cizinců, nepřetržitý výdej informací požadovaným nebo dohodnutým způsobem pro potřeby PČR, MV a dalších oprávněných OVM, vč. povolení on-line vytěžování těchto informací; harmonizace informačních systémů ŘSCP se systémem SIS, vývoj a budování Národního vízového informačního systému (NS VIS), správa kodovníku státních příslušností pro útvary policie, plnění úkolů souvisejících s problematikou VIS, konzultací VISION a systému SIS z pohledu cizinecké problematiky, databáze cizinců, kteří byli zjištěni při neoprávněném pobytu na území ČR, včetně databáze osob, které byly zjištěny při využívání neregulérních cestovních dokladů při nelegální migraci na území ČR.
CR2460 Vstup, pobyt, vycestování a správní řízení o pobytu cizinců § 163/1 písm. f) z.č. 326/1999 Sb., správní řízení a přezkumné řízení (z.č. 500/2004 Sb.), pokud tak stanoví právní předpisy, rozhoduje o udělení krátkodobého víza na hraničním přechodu, dále § 122 a § 163/1 písm. t) z.č. 326/1999 Sb., rozhodování o odepření vstupu cizince na území ČR a o zrušení platnosti víza, realizace nezbytných úkonů s cílem zajistit, aby cizinec bez zbytečného odkladu vycestoval zpět do zahraničí (§ 163/1 písm. o) z.č. 326/1999 Sb.), § 163/1 písm. p) z.č. 326/1999 Sb., rozhodování o přestupcích a správních deliktech (§ 156 až § 157a z.č. 326/1999 Sb.), prověřování, zda se cizinec nedopustil obcházení zákona, s cílem získat oprávnění k pobytu (§ 163/1 písm. w) z.č. 326/1999 Sb.), zajišťování dopravy a střežení cizince, kterému byl odepřen vstup na území, pokud jeho zdravotní stav vyžaduje bezodkladný převoz do zdravotnického zařízení (§ 10 z.č. 326/1999 Sb.), § 104 odstavce 3 a 4 z.č. 326/1999 Sb.
CR2461 Správní řízení ve věci zajištění a vyhoštění cizinců § 27 z.č. 273/2008 Sb., § 163/1e; § 163/1x; § 163/1h; § 163/1k; 163/2a; §163/2b z.č. 326/1999 Sb., rozhodování o úhradě nákladů spojených se správním vyhoštěním cizince dle § 27 z.č. 273/2008 Sb. a vymáhání jejich úhrady, eskortní činnosti v souvislosti s vyhošťováním cizinců, zabezpečování cestovních a přepravních dokladů, udělování výjezdních příkazů pro cizince zajištěné nebo vyhošťované z území České republiky,
CR2462 Projednávání přestupků a správních deliktů cizinců § 163/1 písm. s) z.č. 326/1999 Sb.
CR2463 Trestná činnost související s pobytem cizinců realizace úkolů v rámci trestního řízení, zejména v rámci přípravného řízení (z.č. 141/1961 Sb.) na úseku odhalování, objasňování a dokumentace trestné činnosti související s nedovoleným překračováním SH nebo přepravou osob přes území, či porušováním režimu pobytu cizinců na území ČR, odhalování přeshraniční trestné činnosti.
CR2464 kontrola a ověřování cestovních dokladů cizinců § 63 z.č. 273/2008 Sb., § 163/1 písm. v) z.č. 326/1999 Sb., specializovaná odborná činnost na úseku posuzování pravosti cestovních a jiných dokladů, razítek a víz v souvislosti s povolováním pobytu cizinců na území ČR a schengenského prostoru, zpracovávání odborné dokumentace ke vzorům cestovních dokladů (§ 108 a § 163/1v z.č. 326/1999 Sb.), § 87z a § 87aa; § 117 z.č. 326/1999 Sb., zajišťování úkolů v rámci implementace norem pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních dokladech a certifikace veřejných dokladů s biometrickými údaji, ověřování autencity (platnosti a pravosti), integrity(neporušitelnosti) a identifikace (totožnosti) držitelů cestovních dokladů cizinců
CR2465 Ochrana civilní letecké dopravy a zajišťování leteckých průvozů cizinců § 163/1 písm. g), h), i), z) a § 163/3 z.č. 326/1999 Sb.; zajišťování ochrany civilní letecké dopravy před protiprávními činy ve vymezeném rozsahu (z.č. 49/1997 Sb., dodatek "A" k českému znění Přílohy č. 17 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví-Národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví ČR před protiprávními činy).
CR2466 činnosti v Zařízení pro zajištění cizinců a v příjímacím středisku cizinců § 163/2 písm. b) a e) z.č. 326/1999 Sb., umístění cizince do zařízení, zajišťování vnitřní a vnější ostrahy zařízení a plnění dalších úkolů vyplývajících z rozhodnutí o umístění cizince do zařízení (eskorty a doprovody)
CR2467 Analytická, řídící, kontrolní a metodická činnost § 163/1 písm. a) a d) z.č. 326/1999 Sb., analytická, řídící, kontrolní, metodická a koordinační činnost po linii výkonu služby cizinecké policie a při bezpečnostních opatřeních, která mají celostátní význam nebo vyžadují spolupráci s policiejními orgány sousedních států, vyhodnocování poznatků z výkonu získané kontrolní činností, periodickými hlášeními a dalšími informacemi, analyzování trendů a změn v oblasti migrace a jevů s ní souvisejících; zpracovávání podkladů pro analytické a rozborové materiály v oblasti migrace, pro pravidelné zprávy o bezpečnostní situaci a informace o migraci předkládané vládě ČR, sledování vztahů a dopadů právních předpisů na činnost v oblasti cizinecké problematiky, posuzování soulad platných a připravovaných IAŘ s právními předpisy a IAŘ vyšší právní síly, zpracovávání odborných a právní stanovisek k materiálům právní povahy pro útvary policie, MV a další OVM
CR2468 Editace údajů do registru obyvatel § 19/2 zákona č. 111/2009 Sb.


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Krajská ředitelství policie
Policie České republiky - cizinecká policie
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]