PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Stavební spoření

Kód agendy: A22
Název agendy: Stavební spoření
Datum registrace agendy: 23.11.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00006947
Název OVM: Ministerstvo financí

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon) 4 1  
21 1992 Zákon o bankách      
500 2004 Správní řád      
552 1991 Zákon o státní kontrole      
6 1993 Zákon o České národní bance      
96 1993 Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR182 Státní kontrola nad poskytováním státní podpory 96/1993 15-1 Státní kontrolu dodržování podmínek pro poskytování státní podpory, stanovených tímto zákonem, provádí ministerstvo podle zvláštního právního předpisu upravujícího státní kontrolu. K tomuto účelu ministerstvo provozuje informační systém.
CR183 Výkon státní správy na úseku státní kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory 96/1993 15a -1,2,3 96/1993 16,16a,16b V rámci státní kontroly a v návaznosti na ní vykonává ministerstvo státní správu, např. projednává protiprávní jednání stavební spořitelny, ukládá stavební spořitelně vrátit státní podporu
CR184 Posuzování žádosti o roční zálohu státní podpory podle § 11 96/1993 11 - 6 Při posuzování žádosti, jejího doplnění nebo opravy je ministerstvo oprávněno požádat Ministerstvo vnitra o porovnání údajů informačního systému s údaji vedenými v informačních systémech
CR185 Státní dohled nad stavebními spořitelnami 96/1993 2-2 Při své činnosti podléhá stavební spořitelna bankovnímu dohledu podle zvláštního zákona,4) pokud tento zákon nestanoví jinak.
CR186 Poskytování státní podpory 96/1993 11-4 Ministerstvo poukáže stavební spořitelně částku ročních záloh státní podpory do dvou měsíců od doručení žádosti.
CR187 Provoz informačního systému "96/1993 9a-1 Pro účely a) kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory, b) zpracování žádosti o roční zálohy státní podpory, doplnění a opravy této žádosti, c) vracení státní podpory stavebními spořitelnami ministerstvu, d) změny údajů o účastnících, je provozován informační systém podle zvláštního právního předpisu upravujícího informační systémy veřejné správy,10a) jehož správcem je ministerstvo (dále jen ""informační systém"")."


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006947 Ministerstvo financí[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]