PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Provádění mezinárodních sankcí

Kód agendy: A23
Název agendy: Provádění mezinárodních sankcí
Datum registrace agendy: 26.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00006947
Název OVM: Ministerstvo financí

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon) 4 1  
69 2006 Zákon o provádění mezinárodních sankcí      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR2699 Rozhodování o provedení mezinárodních sankcí, včetně všech souvisejících úkonů "69/2006 12-1 Ministerstvo financí může na základě posouzení, zda majetek má být považován za majetek, na který se vztahují mezinárodní sankce, rozhodnout a) o omezení nebo zákazu nakládání s tímto majetkem, b) o odnětí majetku, který nebyl vydán na výzvu podle § 11 odst. 3, c) o převzetí tohoto majetku do správy státu za účelem jeho správy nebo následného vydání oprávněnému, d) o ustanovení nebo odvolání správce tohoto majetku a případně i o jeho odměně, e) o prodeji tohoto majetku nebo jeho části podle § 13 odst. 3, f) o výjimečném užití majetku, na který se vztahují mezinárodní sankce, nebo jeho části, ve smyslu § 9 nebo za podmínek stanovených v přímo použitelném předpisu Evropských společenství, g) o vydání tohoto majetku ve smyslu § 11 odst. 5, nebo h) že se nejedná o majetek, na který se vztahují mezinárodní sankce, pokud 1. takovou skutečnost vlastník nebo oprávněný držitel prokazatelně doloží, 2. taková skutečnost vyplyne z šetření ministerstva, 3. takový majetek je prokazatelně bezcenný nebo má zcela nepatrnou hodnotu, nebo 4. mezinárodní sankce k němu se vztahující byla zrušena."
CR2700 Výkon kontroly v oblasti působnosti 69/2006 15 -1 Státní orgány, do jejichž působnosti patří výkon kontroly, kontrolují při výkonu své působnosti též plnění povinností podle tohoto zákona; v ostatních případech kontroluje plnění povinností podle tohoto zákona ministerstvo financí. Při zjištění nedostatků, zejména porušení povinnosti podle tohoto zákona, předají státní orgány podklady k sankčnímu řízení ve věcech týkajících se jeho věcné působnosti ministerstvu průmyslu a obchodu, v ostatních věcech ministerstvu financí, a dále s nimi na tomto řízení spolupracují.
CR2701 Projednávání správních deliktů 69/2006 20-6 Správní delikty podle tohoto zákona projednává Ministerstvo průmyslu a obchodu, jestliže uplatnění mezinárodní sankce, která byla nebo mohla být správním deliktem ohrožena, zahrnuje zahraniční obchod s vojenským materiálem nebo režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití. Jinak správní delikt podle tohoto zákona projedná ministerstvo financí.


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006947 Ministerstvo financí
47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu[Čas vygenerování tohoto souboru: 28.03.2012 17:05:14.]