PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Obecní zřízení (zákon o obcích)

Kód agendy: A343
Název agendy: Obecní zřízení (zákon o obcích)
Datum registrace agendy: 15.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
ČísloRokNázevParagrafOdstavecPísmeno
128 2000 Zákon o obcích      
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon) 20    
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon) 12    
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon) 22    
326 2000 Vyhláška o způsobu označování ulic a ostaních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel      
37 2003 Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev      
Ostatní právní předpisy:
ČísloRokNázev
1181 2006 Usnesení vlády 1181/2006 o postupu ústředních orgánů státní správy, krajských úřadů a magistrátů hlavního města Prahy a územně členěných statutárních měst při realizaci systému dozoru kontroly územních samosprávných celků

B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
KódNázevPopis
CR2482 návrh obce na stanovení obce městem/městysem 128/2000 - 3
CR2483 stanovení obcem městem/městysem 128/2000 - 3
CR2484 vyjádření vlády ke stanovení obce městem 128/2000 - 3-1
CR2485 zaslání informace o stanovení městem/městysem ČÚZK 128/2000 - 3-5
CR2486 schvalování právních předpisů a další povinnosti (evidence, zasílání) 128/2000 - 84-2-h, 128/2000 - 10 128/2000 - 11 128/2000 - 12 128/2000 - 102-2-d
CR2487 zajištění finanční kontroly 128/2000 - 9a 320/2001
CR2488 povinnost projednat opatření týkající se působnosti obce a poskytnout informace 128/2000 - 13 - 1,2,3
CR2489 povinnost vydávat potvrzení a vyhotovovat zprávy pro potřeby FO a PO 128/2000 - 14
CR2490 dohoda o sloučení obcí 128/2000 - 19 128/2000 - 24
CR2491 zrušení/zřízení městského obvodu/části (včetně konání m. referenda) 128/2000 - 20 22/2004
CR2492 úkony obce při oddělení části obce (příprava, referendum, název, předání majetku) 128/2000 - 21 128/2000 - 22-6,7,9 128/2000 - 24 128/2000 - 23 128/2000 - 26
CR2493 rozhodnutí o oddělení obcí 128/2000 - 22
CR2494 souhlas MV s názvem nové obce 128/2000 - 27
CR2495 rozhodování o změně názvu části obce, ulic a veř. prostranství a o označení budov ČP, ČO, ČE 128/2000 - 28 128/2000 - 31-5 128/2000 - 31a 326/2000
CR2496 žádost obce/městské části(obvodu) o znak/vlajku a zaslání informací ČÚZK 128/2000 - 34a-2 128/2000 - 93-1
CR2497 udělení/změna znaku/vlajky 128/2000 - 34a-2 128/2000 -142-2
CR2498 zaslání údajů o změně znaku/vlajky 128-2000 - 34a-2 128/2000 - 142-2
CR2499 výkon samostatné působnosti (Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon. Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102, s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.) 128/2000 - 35
CR2500 zřizování právnických osob obcí 128/2000 - 35a-1
CR2501 zřízení obecní policie 128/2000 - 35a-2 553/1991
CR2502 udělování čestných občanství a cen obce 128/2000 - 36
CR2503 povinnosti obce při správě majetku 128/2000 - 38
CR2504 zveřejnění záměru prodat, směnit nebo darovat majetek 128/2000 - 39
CR2505 opatření listiny doložkou 128/2000 - 41-1
CR2506 žádost obce o přezkoumání hospodaření, projednání závěrečného účtu se zprávou o výsledcích přezkoumání hopodaření a přijetí opatření 128/2000 - 42 128/2000 - 43
CR2507 uzavření smlouvy ke splnění úkolu mezi dvěma nebo více obcemi 128/2000 - 48
CR2508 smlouva o vytvoření svazku obcí a další povinnosti svazku obce 128/2000 - 50 128/2000 -53
CR2509 smlouva o spolupráci obce/svazku obce s obcí jiného státu a členství v mez. sdruženích 128/2000 - 55
CR2510 souhlas MV se smlouvou o spolupráci obce/svazku s obcí jiného státu a čl. v mez. sdruženích 128/2000 - 55-6
CR2511 ukládání pokut PO a FO 128/2000 - 58 128/2000 - 59 500/2004
CR2512 výkon přenesené působnosti ORP 128/2000 - 61-1-c 314/2002 388/2002
CR2513 výkon přenesené působnosti OPOÚ 128/2000 - 61-b 128/2000 - 64 314/2002 388/2002
CR2514 výkon přenesené působnosti OÚ 128/2000 - 61-1-a 314/2002 388/2002
CR2515 výkon přenesené působnosti magistráty a městskými částmi(obvody) 128/2000 - 139-1,2,3,4
CR2516 obdržení příspěvku na výkon státní správy 128/2000 - 62
CR2517 uzavření veřejnoprávní smlouvy obce 128/2000 - 63 128/2000 - 66c
CR2518 rozhodnutí KÚ o převedení výkonu přenesené působnosti obce a příspěvku na výkon SS na jiný POÚ 128/2000 - 65
CR2519 uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi ORP 128/2000 - 66a 128/2000 - 66c
CR2520 udělení souhlasu MV se smlouvou ORP 128/2000 - 66a-1
CR2521 rozhodnutí MV o výkonu přenesené působnosti a příspěvku na výkon SS 128/2000 - 66b
CR2522 poskytnutí odměny a dalších náhrad za výkon funkce člena ZO 128/2000 - 71,72,73,75,77,78, 79 37/2003 262/2006
CR2523 stanovení počtu členů zastupitelstva 128/2000 - 68
CR2524 složení slibu a činnost člena zastupitelstva obce 128/2000 - 69,82,83
CR2525 vyhrazené pravomoci a rozhodování o majetkoprávních úkonech zastupitelstva obce 128/2000 - 84,85,86,90 128/2000 - 16-2-f,g
CR2526 rozhodnutí o rozpuštění ZO Ministerstvem vnitra 128/2000 - 89 500/2004
CR2527 oznámení o poklesu členů ZO 128/2000 - 90
CR2528 svolání ustavujícího zasedání ZO Ministerstvem vnitra 128/2000 - 91-2
CR2529 jednání zastupitelstva obce (svolání, informování, předkl. návrhů, zápis, jednací řád) 128/2000 - 91-1 128/2000 - 92 až 95
CR2530 jmenování a činnost správce obce MV 128/2000 - 98-1,2,3
CR2531 jednání rady obce (zápis, jednací řád) 128/2000 - 101-3 128/2000 - 101-4
CR2532 činnost a vyhrazené pravomoci RO 128/2000 - 16-2-f,g 128/2000 - 99 až 102
CR2533 činnost a vyhrazené pravomoci starosty 128/2000 - 103, 105 až 107
CR2534 činnost obecního úřadu 128/2000 - 109-3 128/2000 - 16-2-g
CR2535 činnost tajemníka obecního úřadu 128/2000 - 110
CR2536 zřizování a činnost výborů zastupitelstva obce 128/2000 - 117 - 121
CR2537 zřizování a činnost komisí rady obce 128/2000 - 122
CR2538 dozorová kompetence MV nad OZV (výzva, správní rozhodnutí o pozastavení účinnosti, rozklad, návrh Ústavnímu soudu na zrušení OZV, zrušení rozhodnutí 128/2000 - 123-1,2,3,4 128/2000 - 128-1-a,d UV 1181/2006
CR2539 zjednání nápravy zastupitelstvem obce ve věci obecně závazné vyhlášky, podání rozkladu, zveřejnění rozhodnutí ÚS 128/2000 - 123-1,2,3,4 128/2000 - 84-2-h 128/2000 - 12-6 128/2000 - 1
CR2540 dozorová kompetence MV nad usnesením, rozhodnutím nebo jiným opatřením orgánu obce v samostatné působnosti (výzva, správní rozhodnutí o pozastavení účinnosti, návrh soudu na zrušení, zrušení rozhodnutí) 128/2000 - 124-1,2,4 UV 1181/2006
CR2541 zjednání nápravy příslušným orgánem obce ve věci usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti, podání rozkladu, zveřejnění rozhodnutí 128/2000 - 124-1,2,3 128/2000 - 128-1 UV 1181/2006
CR2542 dozorové kompetence KÚ vůči nazřízení obce (výzva, správní rozhodnutí o pozastavení účinnosti, rozklad, návrh ÚS na zrušení, zrušení rozhodnutí) 128/2000 - 125-1,2,3,4 UV 1181/2006
CR2543 zjednání nápravy příslušným orgánem obce ve věci nařízení obce, zveřejnění rozhodnutí, zaslání 128/2000 - 125-1,2,4 128/2000 - 128-1,3 UV 1181/2006
CR2544 dozorové kompetence KÚ vůči usnesením, rozhodnutím nebo jiným opatřením orgánu obce v přenesené působnosti (výzva, zrušení správního rozhodnutí) 128/2000 - 126-1,2 128/2000 - 127-1 128/2000 - 128-1 UV 1181/2006
CR2545 zjednání nápravy obcí ve věci usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v přenesené působnosti, zveřejnění rozhodnutí, zaslání 128/2000 - 126-1 128/2000 - 128-1,3 UV 1181/2006
CR2546 dozorová kompetence magistrátů vůči usnesení, rozhodnutí nebo jinému opatření orgánů městských částí/obvodů (správní rozhodnutí o pozastavení, podání návrhu soudu, zrušení/přenesená/) 128/2000 - 127-1,2,3,4 127a UV 1181/2006
CR2547 zjednání nápravy usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu městského obvodu nebo městské části, zveřejnění rozhodnutí soudu, zveřejnění rozhodnutí, zaslání 128/2000 - 127-1,3 128/2000 - 128-2,4 UV 1181/2006
CR2548 informování městského obvodu nebo městské části o zrušení usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu městského obvodu v přenesené působnosti magistrátem 128/2000 - 127a UV 1181/2006
CR2549 kontrola samostatné působnosti obcí prováděná MV (proces, protokol včetně návrhu opatření, námitky, správní rozhodnutí o pokutě za nesoučinnost) 128/2000 - 129-1 128/2000 - 129a-6 128/2000 - 129b-1,4 128/2000 - 129c-1,2 280/2009 500/2004 UV 1181/2006
CR2550 pravomoci a povinnosti obce při kontrole samostatné a přenesené působnosti (námitky, návrh a přijetí opatření, informace o splnění úkolu, informace veřejnosti) 128/2000 - 129a-6,8 128/2000 - 129b-1,4 UV 1181/2006
CR2551 kontrola přenesené působnosti obcí prováděná KÚ (proces, protokol, uložení opatření/podání zprávy, námitky, správní rozhodnutí o pokutě za nesoučinnost) 128/2000 - 129-1 128/2000 - 129a-6 128/2000 - 129b-1,3,4 128/2000 - 129c-1,2 280/2009 500/2004 UV 1181/2006
CR2552 kontrola samostané a přenesené půs. městských obvodů/částí provedená magistrátem (proces, protokol, uložení opatření/podání zprávy, námitky, správní rozhodnutí pokutě za nesoučinnost 128/2000 - 129-2 128/2000 - 129c-1,2 280/2009 500/2004 UV 1181/2006
CR2553 vydání statutu územně členěného statutárního města 128/2000 - 130 128/2000 - 131 - 134
CR2554 jmenování a činnost správce městského obvodu nebo městské části 128/2000 - 136 128/2000 - 98
CR2555 zasedání zastupitelsva městského obvodu/městské části; nedodržení ust. ust.§ 91 odst. 1 (zveřejnění informace) 128/2000 - 137-1 128/2000 - 91-1 128/2000 - 93-1
CR2556 přezkum rozhodnutí orgánů městských obvodů a městských částí vydaných ve správním řízení 128/2000 - 139-5 500/2004
CR2557 jmenování a odvolání tajemníka magistrátu 128/2000 - 140-2
CR2558 udělení souhlasu ředitele krajského úřadu se jmenováním tajemníka magistrátu 128/2000 - 140-2 129/2000 - 69-2-a
CR2559 zřízení funkce tajemníka úřadu městského obvodu nebo tajemníka úřadu městské části 128/2000 - 140-3
CR2560 udělení souhlasu tajemníka magistrátu se jmenováním tajemníka úřadu městského obvodu nebo tajemníka úřadu městské části 128/2000 - 140-3
CR2561 vyjádření statutárního města k udělení znaku/vlajky 128/2000 - 142-2
CR2562 vybírání a vymáhání pokut 128/2000 - 147-3 280/2009
CR2563 přezkoumání rozhodnutí orgánů měst Brno, Ostrava a Plzeň vydaných ve správním řízení krajským úřadem 128/2000 - 147-4 500/2004 129/2000 - 29-1
CR2564 oznámení skutečností nasvědčujících vyloučení zaměstnance obce zařazeného do obecního úřadu z projednávání a rozhodování věci ve správním řízení 128/2000 - 148 500/2004
CR2565 výkon správních rozhodnutí vydaných obcí 128/2000 - 149 500/2004
CR2566 legislativní a koncepční činnost a koordinační role v oblasti výkonu působnosti územních samosprávných celků 2/1969 - 12-3 2/1969 - 20 2/1969 - 22
CR2567 vyřizování podání vůči obcím v samostatné působnosti 2/1993-17 500/2004-37, 42 175 128/2000
CR2568 poskytování metodické pomoci v oblasti samostatné působnosti 2/1969-12/3, 20, 22 128/2000
CR2569 poskytování metodické pomoci v oblasti přenesené působnosti 128/2000 - 61-3


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Obce
Obce s pověřeným obecním úřadem
Obce s rozšířenou působností
Statutární města
Všechny státní orgány
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVMNázev
00006572 Kancelář Poslanecké sněmovny
00006599 Úřad vlády České republiky
00007064 Ministerstvo vnitra

[Čas vygenerování tohoto souboru: 15.03.2012 22:11:50.]