PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Rozhodování o mezinárodní ochraně (postavení uprchlíků)

Kód agendy: A350
Název agendy: Rozhodování o mezinárodní ochraně (postavení uprchlíků)
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
111 2009 Zákon o základních registrech      
150 2002 Soudní řád správní      
200 1990 Zákon o přestupcích      
325 1999 Zákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů      
415 2006 Vyhláška, kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu      
435 2004 Zákon o zaměstnanosti      
500 2004 Správní řád      
88 2011 Vyhláška o technických podmínkách a postupu při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince pro účely vydání průlkazu o povolení k pobytu      
97 1974 Zákon o archivnictví      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
1030/2002/ES 2002 Nařízení Rady (ES) č. 1030/2002, který se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, ve znění nařízení Rady (ES) č. 380/2008
2001/55/ES 2001 Směrnice Rady 2001/55/ES o minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob a o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi členskými státy při vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím těchto osob a s následky z toho plynoucími
2003/109/ES 2003 Směrnice Rady 2003/109/ES o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty
2003/86/ES 2003 Směrnice Rady 2003/86/ES o právu na sloučení rodiny
2003/9/ES 2003 Směrnice Rady 2003/9/ES, kterou se stanoví minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl
2004/83/ES 2004 Směrnice Rady 2004/83/ES, o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany
2005/85/ES 2005 Směrnice Rady 2005/85/ES o minimálních normách pro řízení v členských státech o přiznání a odnímání postavení uprchlíka
2252/2004/ES 2004 Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 o normách pro bezpečnost a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy, v platném znění
2725/2000/ES 2000 Nařízení Rady (ES) č. 2725/2000 o zřízení systému "Eurodac" pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy
343/2003/ES 2003 Nařízení Rady (ES) č. 343/2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posouzení žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států
810/2009/ES 2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 o kodexu společenství o vízech (vízový kodex)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1032 325/1999 § 8 - řízení o udělení mezinárdní ochrany, řízení o odnětí azylu nebo doplňkové ochrany, řízení o povolení vstupu na území osobám, které učinily prohlášení o mezinárodní ochraně, řízení o povinnosti setrvat v přijímacím středisku a řízení o prodloužení doplňkové ochrany, - řízení k určení členského státu EU příslušného k posuzování žádosti o udělení mezinárodní ochrany
CR1033 325/1999 § 42, 42a, 43, 50a, 53a, 78d Poskytování finančních příspěvků
CR1034 325/1999 § 80 Zřizování a provoz azylových zařízení
CR1035 325/1999 § 57, 58 Vydávání průkazů žadatele o udělení mezinárodní ochrany, rozhodování o jeho neplatnosti
CR1036 325/1999 § 59, 60 Vydávání, rušení platnosti průkazů o povolení k pobytu
CR1037 325/1999 § 61, 64a, 65 Vydávání cestovních dokladů (cizineckých pasů) a cestovních průkazů totožnosti
CR1038 325/1999 § 70 Realizace státního integračního programu v oblasti získávání znalosti českého jazyka (spolupráce s MŠMT)
CR1039 325/1999 § 78b Vydávání a rušení víz k pobytu nad 90 dnů za účelem strpení pobytu na území, vydávání výjezdních příkazů
CR1040 325/1999 § 71 Vedení evidencí
CR1041 325/1991 § 84 Poskytování příspěvků obci na úhradu nákladu obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území
CR1042 325/1991 § 93, 93a, 93b Řízení o přestupcích


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]