PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Dočasná ochrana

Kód agendy: A351
Název agendy: Dočasná ochrana
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
111 2009 Zákon o základních registrech      
150 2002 Soudní řád správní      
200 1990 Zákon o přestupcích      
221 2003 Zákon o dočasné ochraně cizinců      
435 2004 Zákon o zaměstnanosti      
500 2004 Správní řád      
97 1974 Zákon o archivnictví      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
2001/55/ES 2001 Směrnice Rady 2001/55/ES o minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob a o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi členskými státy při vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím těchto osob a s následky z toho plynoucími
2003/109/ES 2003 Směrnice Rady 2003/109/ES o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty
2003/86/ES 2003 Směrnice Rady 2003/86/ES o právu na sloučení rodiny
2003/9/ES 2003 Směrnice Rady 2003/9/ES, kterou se stanoví minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl
2004/83/ES 2004 Směrnice Rady 2004/83/ES, o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany
2005/85/ES 2005 Směrnice Rady 2005/85/ES o minimálních normách pro řízení v členských státech o přiznání a odnímání postavení uprchlíka
2725/2000/ES 2000 Nařízení Rady (ES) č. 2725/2000 o zřízení systému "Eurodac" pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy
343/2003/ES 2003 Nařízení Rady (ES) č. 343/2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posouzení žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států
810/2009/ES 2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 o kodexu společenství o vízech (vízový kodex)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1043 221/2003 § 1 - řízení o udělení a odnětí oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území - určení členského státu Evropské unie příslušného k posouzení žádosti o udelení mezinárodní ochrany
CR1044 221/2003 § 31 Poskytování finančních příspěvků
CR1045 221/2003 § 40, 41 Zřizování a provoz humanitárních středisek
CR1046 221/2003 § 35 Vydávání průkazů cizince požívajícího dočasné ochrany
CR1047 221/2003 § 51, 52, 53 Rozhodování o sloučení rodiny
CR1048 221/2003 § 49 Vedení evidencí
CR1049 221/2003 § 58a Vydávání a rušení víz k pobytu nad 90 dnů za účelem strpení pobytu na území, vydávání výjezdních příkazů
CR1050 221/2003 § 45 Poskytování příspěvků obci na úhradu nákladu obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území
CR1051 221/2003 § 55 Řízení o přestupcích


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]