PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Daňové řízení vykonávané územními finančními orgány

Kód agendy: A385
Název agendy: Daňové řízení vykonávané územními finančními orgány
Datum registrace agendy: 22.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00006947
Název OVM: Ministerstvo financí

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
119 2001 Zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí      
12 1993 Vyhláška MF, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí      
146 1993 Vyhláška MF, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů      
191 2004 Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek      
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon) 4 1  
207 1993 Vyhláška MF o osvobození od daně z převodu nemovitoszí při převodech některých nemovitostí na obce a okresní úřady      
235 2004 Zákon o dani z přidané hodnoty      
238 1993 Nařízení vlády, kterým se pro účely zákona o daních z příjmů stanoví zařízení na výrobu biologicky rozložitelných látek      
243 2000 Zákon o rozpočtovém určení daní 6    
253 2000 Zákon o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů      
280 2009 Daňový řád      
337 1992 Zákon o správě daní a poplatků 264    
338 1992 Zákon o dani z nemovitostí      
353 2003 Zákon o spotřebních daních 140 1,2  
412 2008 Vyhláška MZE o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků      
531 1990 Zákon o územních finančních orgánech      
586 1992 Zákon o daních z příjmů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
904/2010/EU 2010 Nařízení Rady (EU) o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR322 Přezkum rozhodnutí vydaných ve správním řízení 531/1990 4a-1-f 531/1990 9-c 531/1990 11-c Generální finanční ředitelství přezkoumává rozhodnutí finančních ředitelství vydaná ve správním řízení, nestanoví-li zákon č. 531/1990 Sb. jinak; Finanční ředitelství přezkoumávají rozhodnutí finančních úřadů vydaná ve správním řízení; Ministerstvo financí přezkoumává rozhodnutí Generálního finančního ředitelství vydaná ve správním řízení; přezkoumává rozhodnutí vydaná finančními ředitelstvími ve správním řízení při výkonu působnosti podle § 2 odst. 1 písm. b) a e) zákona č. 531/1990 Sb.; přezkoumává rozhodnutí vydaná finančními ředitelstvími v rámci přezkoumávání rozhodnutí
CR323 Zpracování údajů získaných při výkonu působnosti územních finančních orgánů 531/1990 4a-1-i 531/1990 9-e 531/1990 11-h Generální finanční ředitelství zpracovává údaje získané při výkonu působnosti územních finančních orgánů a vede centrální evidence, registry a statistiky nezbytné pro plnění úkolů územních finančních orgánů, a to bez ohledu na původní účel shromažďování údajů, a poskytuje tyto údaje Ministerstvu financí; Finanční ředitelství zpracovávají údaje získané při výkonu působnosti územních finančních orgánů ve svém územním obvodu, a to bez ohledu na původní účel
CR324 Převádění výnosů daní, které vybírají a vymáhají a které nejsou příjmem státního rozpočtu 531/1990 2-1-g Územní finanční orgány převádějí výnosy daní, které vybírají a vymáhají a které nejsou příjmem státního rozpočtu;
CR325 Poskytování mezinárodní pomoci při správě daní a při vymáhání některých finančních pohledávek 531/1990 2-1-f Územní finanční orgány z pověření ministerstva poskytují mezinárodní pomoc při správě daní a při vymáhání některých finančních pohledávek
CR319 Daňové řízení, včetně vyhledávací činnosti 531/1990 2-1-a Územní finanční orgány vykonávají daňové řízení ( správu daní), včetně vyhledávací činnosti; 280/2009 - Správce daně: §39-51 v rámci daňového řízení doručuje; §80-84 provádí místní šetření; § 85-88 provádí daňovou kontrolu; § 101 -107 v rámci daňového řízení vydává rozhodnutí;§ 108-124 vede opravná řízení; § 125- 131 vede registrační řízení;§ 132-133 vede řízení o závazném posouzení; § 134 vede daňové řízení; § 135-148 vede nalézací řízení;§ 149 - 153 vede evidenci daní; § 163-166 vybírá daně; § 167- 174 zajšťuje daně; § 175-232 vymáhá daně; § 247-251 ukládá pokuty a penále;
CR320 Řízení o přestupcích a jiných správních deliktech v oboru působnosti 531/1990 2-1-c Územní finanční orgány provádějí řízení o přestupcích a jiných správních deliktech v oboru své působnosti
CR321 Výběr a vymáhání peněžitých plnění 531/1990 2-1-l Územní finanční orgány vybírají a vymáhají peněžitá plnění, která podle zákona č. 531/1990 Sb. nebo jiného právního předpisu uložily


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Finanční úřady
Finanční ředitelství
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006947 Ministerstvo financí
72080043 Generální finanční ředitelství[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.12.2011 10:05:31.]