PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Kód agendy: A386
Název agendy: Opatření proti legalizaci výnosu z trestné činnosti
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00006947
Název OVM: Ministerstvo financí

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon) 4 1  
253 2008 Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
1781 2006 Nařízení EP a Rady o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1475 Zpracování informací 253/2008 31-1 Ministerstvo financí soustřeďuje a analyzuje údaje získané při své činnosti podle tohoto zákona. Je oprávněno vést údaje získané při plnění úkolů podle tohoto zákona v informačním systému za podmínek, které stanoví zákon o ochraně osobních údajů. K tomu účelu je oprávněno sdružovat informace a informační systémy sloužící k rozdílným účelům.
CR1476 Spolupráce se zahraničními orgány a mezinárodními organizacemi 253/2008 33-1 V rozsahu stanoveném mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána, nebo na základě vzájemnosti Ministerstvo financí spolupracuje se zahraničními orgány a mezinárodními organizacemi se stejnou věcnou působností, zejména při předávání a získávání údajů sloužících k dosažení účelu stanoveného tímto zákonem.
CR1477 Povolování výjimek 253/2008 34-1 Ministerstvo financí na základě žádosti rozhodne, že povinná osoba, která některou z činností uvedených v § 2 odst. 1 vykonává pouze příležitostně nebo ve velmi omezené míře a takovým způsobem, že je vyloučeno nebo značně omezeno její zneužití k legalizaci výnosu z trestné činnosti nebo financování terorismu, nebude v souvislosti s touto činností považována za povinnou osobu podle tohoto zákona.
CR1478 Výkon správního dozoru "253/2008 35-1 253/2008 35-2 Dozorčím úřadem pro správní dozor nad plněním povinností stanovených tímto zákonem povinnými osobami je ministerstvo, které současně kontroluje, zda nedochází k legalizaci výnosu z trestné činnosti nebo financování terorismu povinnými osobami. Kontrolu plnění povinností stanovených tímto zákonem dále provádí a) Česká národní banka u povinných osob, vůči nimž vykonává dohled21), b) správní úřady s působností nad dodržováním zákona o loteriích a jiných podobných hrách u držitelů povolení k provozování sázkových her uvedených v § 2 odst. 1 písm. c), c) Česká obchodní inspekce u povinných osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. j) a k); Ministerstvo financí dále vykonává kontrolu plnění povinností podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství, kterým se stanoví povinnost doprovázet převody peněžních prostředků informacemi o plátci20)"


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Finanční úřady
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006947 Ministerstvo financí
00020869 Česká obchodní inspekce
48136450 Česká národní banka[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]