PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Veřejné rozpočty

Kód agendy: A388
Název agendy: Veřejné rozpočty
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00006947
Název OVM: Ministerstvo financí

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon) 4 1  
218 2000 Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)      
250 2000 Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 22    
250 2000 Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 22 b  
250 2000 Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 22 a  
280 2009 Daňový řád      
320 2001 Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)      
500 2004 Správní řád      
531 1990 Zákon o územních finančních orgánech      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1468 Správa odvodu za porušení rozpočtové kázně "218/2000 44a-8 531/1990 2-1-j Správu odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále vykonávají územní finanční orgány24) podle dańového řádu24a). Porušitel rozpočtové kázně má při správě odvodu za porušení rozpočtové kázně postavení daňového subjektu. Územní finanční orgán poskytuje na vyžádání informace získané při správě odvodu správnímu orgánu, který rozhodl o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, státního fondu nebo Národního fondu, a orgánu oprávněnému ke kontrole těchto poskytnutých prostředků, jakož i ke kontrole použití prostředků státního rozpočtu nebo jiných peněžních prostředků státu, jde-li o informace týkající se správy odvodu za porušení rozpočtové kázně; to platí i pro příslušný orgán Evropské unie a správní orgán, který se podílí na správě těchto prostředků poskytnutých ze zahraničí. Penále, které vzniklo v důsledku porušení rozpočtové kázně před vyměřením, je splatné do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru. Odvod a penále lze vyměřit do 10 let od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k porušení rozpočtové kázně; Územní finanční orgány vykonávají správu odvodů za porušení rozpočtové kázně 531/1990 - 6 - 2 Působnost podle § 2 odst. 1 písm. h), j), k) a m) vykonávají finanční úřady uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu, a to v územních obvodech zde vymezených. 531/1990 - 9 - d Finanční ředitelství v odůvodněných případech provádějí úkony nebo dílčí řízení nebo jiné postupy, které jinak patří do pravomoci jimi řízených finančních úřadů, anebo se mohou na provádění těchto úkonů nebo dílčích řízení nebo jiných postupů podílet,"
CR1469 Rozhodování o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 218/2000 44a-9 531/1990 4a-1-j 250/2000 22-12 Generální finanční ředitelství může z důvodů hodných zvláštního zřetele zcela nebo zčásti prominout odvod za porušení rozpočtové kázně nebo penále za prodlení s ním, s výjimkou odvodu neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků podle § 44 odst. 2 písm. a) a b); Genenrální finanční ředitelství vykonává další činnosti, stanoví-li tak jiný právní předpis; Prominutí nebo částecčé prominutí povinnosti odvodu a penále podle odstavců 4 až 6 může z důvodu hodných zvláštního zřetele povolit orgán, který o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl, na základě písemné žádosti toho, kdo porušil rozpočtovou kázeň.
CR1470 Vedení centrální evidence dotací 218/2000 75b 531/1990 4a-1-j Generální financní reditelství vede centrální evidenci, v níž zpracovává údaje o dotacích, návratných financních výpomocích a dalších obdobných transferech poskytovaných ze státního rozpoctu, státních fondu, státních financních aktiv a Národního fondu (dále jen "centrální evidence dotací"). Jejich poskytovatelé jsou povinni do centrální evidence dotací zaznamenávat údaje o nich a o jejich príjemcích, prípadne tyto údaje do ní prenášet z jiných evidencí, pokud obsahují stanovené údaje. Soucást údaju o príjemci (fyzické osobe) je rodné císlo. Obsah a rozsah údaju zaznamenávaných nebo prenášených do centrální evidence dotací a postupy a lhuty, které pri tomto zaznamenávání a prenášení poskytovatelé plní, stanoví ministerstvo vyhláškou; Genenrální financní reditelství vykonává další cinnosti, stanoví-li tak jiný právní predpis.
CR1471 Kontrola hospodaření s prostředky státu 218/2000 39-2 531/1990 9-f Ministerstvo, finanční ředitelství, správci kapitol a kraje zajišťují kontrolu hospodaření s prostředky státního rozpočtu, prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu, jinými peněžními prostředky státu, prostředky Národního fondu a prostředky poskytnutými z Národního fondu podle zvláštního právního předpisu upravujícího finanční kontrolu22) (dále jen „finanční kontrola“); Finanční ředitelství vykonávají další činnosti, stanoví-li tak jiný právní předpis
CR1472 Rozhodování o uložení odvodu a penále "250/2000 22-7 O uložení odvodu a penále podle odstavců 4 až 6 za porušení rozpočtové kázně rozhoduje v samostatné působnosti a) u obce obecní úřad, b) u městské části hlavního města Prahy úřad městské části, c) u hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy, d) u kraje krajský úřad."
CR1473 Přezkum rozhodnutí o uložení odvodu a penále 250/2000 22-8 250/2000 22-10 Rozhodnutí podle odstavce 7 písm. a) přezkoumává v přenesené působnosti krajský úřad podle zvláštního zákona13), rozhodnutí podle odstavce 7 písm. b) přezkoumává v přenesené působnosti Magistrát hlavního města Prahy podle zvláštního zákona14). Rozhodnutí podle odstavce 7 písm. c) a d) přezkoumává z hlediska dodržování zákonnosti Ministerstvo financí. Správní orgán při přezkoumání rozhodnutí podle odstavce 7 může rozhodnutí pouze zrušit nebo zrušit a vrátit k novému projednání; Odvolacím orgánem proti rozhodnutí podle odstavce 9 písm. a) je krajský úrad v přenesené působnosti, příslušný podle sídla svazku obcí. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí podle odstavce 9 písm. b) je Ministerstvo financí.
CR1474 Projednávání správních deliktů "250/2000 22b-4,5 (4) Správní delikty podle tohoto zákona, kterých se dopustila obec nebo dobrovolný svazek obcí, jehož členem není hlavní město Praha, v prvním stupni projednává v přenesené působnosti krajský úřad, v jehož správním obvodu se obec nachází nebo v jehož správním obvodu má dobrovolný svazek obcí sídlo. Správní delikty podle tohoto zákona, kterých se dopustila městská část hlavního města Prahy, v prvním stupni projednává v přenesené působnosti Magistrát hlavního města Prahy. (5) Správní delikty podle tohoto zákona, kterých se dopustil kraj, Regionální rada regionu soudržnosti, hlavní město Praha nebo dobrovolný svazek obcí, jehož členem je hlavní město Praha, v prvním stupni projednává Ministerstvo financí."


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Finanční úřady
Finanční ředitelství
Kraje
Obce
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006947 Ministerstvo financí
72080043 Generální finanční ředitelství[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]