PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků

Kód agendy: A389
Název agendy: Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
Datum registrace agendy: 22.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00006947
Název OVM: Ministerstvo financí

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
128 2000 Zákon o obcích      
129 2000 Zákon o krajích      
131 2000 Zákon o hlavním městě Praze      
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon) 4 1  
420 2004 Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí      
531 1990 Zákon o územních finančních orgánech      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR326 Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků 531/1990 2-1-n 531/1990 11-e 420/2004 4-1 Územní finanční orgány z pověření ministerstva přezkoumávají hospodaření krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů soudržnosti a vykonávají dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy; Ministesrvo financí může pověřit územní finanční orgány přezkoumáním hospodaření krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů soudržnosti a výkonem dozoru nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy; Obce a dobrovolné svazky obcí, které jsou podle zvláštního právního předpisu1) oprávněny požádat o přezkoumání krajský úřad, a hlavní město Praha, které je podle zvláštního právního předpisu oprávněno požádat o přezkoumání Ministerstvo financí, tak učiní do 30. června každého kalendářního roku, anebo v téže lhůtě příslušnému úřadu ve smyslu § 5 odst. 3 oznámí, že se rozhodly zadat přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti (dále jen "auditor"). Městské části hlavního města Prahy postupují na základě zvláštního právního předpisu 15) obdobně vůči Magistrátu hlavního města Prahy.
CR327 Státní dozor nad přezkoumáním hospodaření územních samosprávných celků 531/1990 2-1-n 531/1990 11-e 420/2004 20-1 Územní finanční orgány z pověření ministerstva přezkoumávají hospodaření krajů, hlavního města Parhy a regionálních rad regionů soudržnosti a vykonávají dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy; Ministesrvo financí může pověřit územní finanční orgány přezkoumáním hospodaření krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů soudržnosti a výkonem dozoru nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy; Přezkoumání podléhá dozoru státu v případě, že je vykonal krajský úřad nebo Magistrát hlavního města Prahy nebo auditor. Dozor nad přezkoumáním přísluší Ministerstvu financí, které metodicky řídí výkon přezkoumání a koordinuje jej s finanční kontrolou vykonávanou Ministerstvem financí podle zvláštního právního předpisu.27)


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Finanční úřady
Finanční ředitelství
Kraje
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006947 Ministerstvo financí
00064581 Hlavní město Praha
72080043 Generální finanční ředitelství[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.12.2011 10:05:31.]