PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Celnictví

Kód agendy: A392
Název agendy: Celnictví
Datum registrace agendy: 22.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00006947
Název OVM: Ministerstvo financí

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
13 1993 Celní zákon      
144 1982 Vyhláška č. 144/1982 Sb., o Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR)      
185 2004 Zákon o Celní správě České republiky      
191 1999 Zákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů      
199 2004 Vyhláška č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží      
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon)      
228 2005 Zákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů      
280 2009 Daňový řád      
500 2004 Správní řád      
594 2004 Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití      
63 2000 Zákon o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků      
89 1963 Vyhláška č. 89/1963 Sb., o Celní úmluvě o karnetech E. C. S. pro obchodní vzorky a o Celní úmluvě o karnetu A. T. A. pro dovozní celní záznam zboží      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
1186/2009/EHS 2009 Nařízení Rady (EHS) ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla 
2913/92/EHS 1992 Nařízení Rady (EHS) ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní zákoník Společenství 
450/2008/ES 2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR328 Správa cel v rozsahu a způsobem stanoveným právním předpisem upravujícím správu daní, včetně vedení celního řízení a výkonu kontroly a dohledu v oblasti celnictví 185/2004 3-5-d 185/2004 4-5-f 185/2004 5-3-f Generální ředitelství cel dále spravuje cla v rozsahu a způsobem stanoveným právním předpisem upravujícím správu daní,19) pokud zvláštní právní předpis20) nestanoví jinak, a převádí cla podle právních předpisů Evropských společenstv; Celní ředitelství dále spravuje cla v rozsahu a způsobem stanoveným právním předpisem upravujícím správu daní,19) pokud zvláštní právní předpis20) nestanoví jinak; Celní úřad spravuje cla v rozsahu a způsobem stanoveným právním předpisem upravujícím správu daní,19) pokud zvláštní právní předpis20) nestanoví jinak; 280/2009 - Správce daně: § 39-51 v rámci daňového řízení doručuje; §80-84 provádí místní šetření; § 85-88 provádí daňovou kontrolu; § 101 -107 v rámci daňového řízení vydává rozhodnutí; § 108-124 vede opravná řízení; § 125- 131 vede registrační řízení ;§ 132-133 vede řízení o závazném posouzení; § 134 vede daňové řízení; § 135-148 vede nalézací řízení; § 149 - 153 vede evidenci daní; § 163-166 vybírá daně; § 167- 174 zajšťuje daně; § 175-232 vymáhá daně; § 247-251 ukládá pokuty a penále
CR329 Zabezpečení sběru a zpracování údajů o zboží, kterému bylo přiděleno celně schválené určení 185/2004 3-4-f Generální ředitelství cel zabezpečuje sběr a zpracování údajů o zboží, kterému bylo přiděleno celně schválené určení,14) o vybraných výrobcích, u kterých vznikla daňová povinnost ke spotřební dani, a o obchodu uvnitř Společenství
CR330 Přezkum rozhodnutí vydaných podřízeným orgánem ve správním řízení nebo podle daňového řádu 185/2004 3-5-e 185/2004 4-5-i 185/2004 3-7 Generální ředitelství cel dále přezkoumává podle zvláštních právních předpisů21) rozhodnutí vydaná celními ředitelstvími; Celní ředitelství dále přezkoumává podle zvláštních právních předpisů21) rozhodnutí vydaná celními úřady ve svém územním obvodu; Rozhodnutí, které vydalo Generální ředitelství cel ve správním řízení, přezkoumává podle zvláštních právních předpisů21) Ministerstvo financí.
CR331 Vedení evidencí a statistik a správa dalších informačních systémů nezbytných pro plnění úkolů 185/2004 3-4-g 185/2004 4-4-f 185/2004 5-4-h Generální ředitelství cel vede centrální evidenci o kontrolovaném zboží,15) nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak,16) další evidence a statistiky nezbytné pro plnění úkolů celní správy, včetně evidencí a statistik potřebných pro zajištění převodů cla a daní, a spravuje další informační systémy nezbytné pro plnění svých úkolů; Celní ředitelství vede evidence a statistiky a spravuje další informační systémy nezbytné pro plnění svých úkolů; Celní úřad dále vede evidenci o kontrolovaném zboží15) a vede další evidence a statistiky a spravuje informační systémy nezbytné pro plnění svých úkolů
CR332 Zabezpečení laboratorního zkoumání a analýzy vzorků zboží pro celní a daňové účely 185/2004 3-4-j 185/2004 4-4-e Generální ředitelství cel zabezpečuje laboratorní zkoumání a analýzu vzorků zboží pro celní a daňové účely; Celní ředitelství zabezpečuje ve své územní působnosti laboratorní zkoumání a analýzu vzorků zboží pro celní a daňové účely
CR333 Kontrola osvědčení o úlovku a rozhodování o jeho ověření 185/2004 4-5-h Celní ředitelství dále kontroluje osvědčení o úlovku a rozhoduje o jeho ověření při dovozu nebo zpětném vývozu produktů mořského rybolovu46)
CR334 Vydávání osvědčení o způsobilosti dopravních prostředků a její následné ověřování 185/2004 5-3-s Celní úřad vydává osvědčení o způsobilosti dopravních prostředků, s výjimkou drážních vozidel pro dopravu zboží pod celní závěrou, a ověřuje tuto způsobilost i po vydání osvědčení
CR335 Kontrola hmotnosti a rozměrů vozidel a užití zpoplatněné komunikace 185/2004 5-4-j Celní úřad dále kontroluje největší povolenou hmotnost silničního vozidla, největší povolenou hmotnost na nápravu a skupinu náprav vozidla, další hmotnostní poměry vozidla a největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav a užití zpoplatněné komunikace
CR336 Vymáhání uložených pokut a předepsaných nákladů řízení 185/2004 5-3-r Celní úřad vymáhá pokuty, které uložil, a předepsané náklady řízení, které nebyly zaplaceny ve lhůtě splatnosti
CR337 Zřizování svobodného skladu nebo svobodného pásma "185/2004 3 - 4 - e Generální ředitelství cel rozhoduje o zřízení svobodného pásma nebo svobodného skladu, "
CR338 Udělování povolení být ručitelem a vydávat celní doklady 185/2004 3 - 5 - a Generální ředitelství cel rozhoduje o udělení povolení být ručitelem a vydávat celní doklady a doklady o ručení podle mezinárodní smlouvy
CR339 Provádění dohledu nad osobami, dopravními prostředky a kontejnery "185/2004 3 - 6 - c 185/2004 4 - 6 - d Generální ředitelství cel a celní ředitelství v rámci plnění mezinárodních smluv provádí způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem22)dohled nad osobami, o kterých existují závažné důvody pro domněnku, že porušily celní předpisy druhé smluvní strany, a nad dopravními prostředky a kontejnery, o kterých existují závažné důvody pro domněnku, že byly, jsou nebo mohou být použity v rozporu s celními předpisy druhé smluvní strany, provádí dohled nad pohybem zboží, o kterém je známo, že by mohlo způsobit podstatné porušení celních předpisů druhé smluvní strany, a nad místem, o kterém je známo, že je spojeno s porušováním celních předpisů druhé smluvní strany, "
CR340 Plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv o spolupráci a pomoci v celních věcech a s celními orgány 185/2004 3 - 6 - d 185/2004 4 - 6 b Generální ředitelství cel a celní ředitelství po dohodě s celními orgány jiných států přijímá nezbytná opatření umožňující, aby se s vědomím a pod kontrolou celních orgánů nezákonné nebo podezřelé dodávky se zbožím, například s omamnými nebo psychotropními látkami, prekurzory, pomocnými látkami nebo látkami je nahrazujícími, dostaly na místo určení v neporušené formě nebo úplně nebo částečně zaměněné, a plní další úkoly vyplývající z mezinárodních smluv o spolupráci a pomoci v celních věcech s celními orgány smluvních států a mezinárodními organizacemi a z dalších mezinárodních smluv
CR341 Vydávání informací o původu zboží "185/2004 4 - 5 - a Celní ředitelství vydává na základě žádosti závazné informace o původu zboží24)a tyto závazné informace zrušuje, pokud byly vydány na základě nepřesných, neúplných nebo nepravdivých údajů, "
CR342 Vydávání stanovisek k osobám pro provozování mezinárodní přepravy zboží 185/2004 4 - 5 - b Celní ředitelství vydává stanoviska k osobám, které hodlají provozovat mezinárodní přepravu zboží na podkladu karnetu TIR a rozhoduje o vyloučení osob z tohoto systému, stanoví-li tak mezinárodní smlouva
CR343 Provádění následné kontroly po propuštění zboží "185/2004 4 - 5 - d 185/2004 5 - 4 - d Celní ředitelství a celní úřady provádí následnou kontrolu po propuštění zboží25)a analýzy rizik pro potřebu svou a celních úřadů ve svém územním obvodu, "
CR344 Udělování povolení provozovat celní sklad 185/2004 5 - 3 - j Celní úřad rozhoduje o udělení povolení provozovat celní sklad,29)o odnětí tohoto povolení a o změnách v osobě skladovatele30)nebo ukladatele
CR345 Určování celní hodnoty 185/2004 5 - 3 - k Celní úřad rozhoduje o určení celní hodnoty


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Celní úřady
Celní ředitelství
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006947 Ministerstvo financí
71214011 Generální ředitelství cel[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.12.2011 10:05:31.]