PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Finanční kontrola

Kód agendy: A394
Název agendy: Finanční kontrola
Datum registrace agendy: 22.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00006947
Název OVM: Ministerstvo financí

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon) 4 1  
320 2001 Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)      
500 2004 Správní řád      
531 1990 Zákon o územních finančních orgánech      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR346 Výkon finanční kontroly "320/2001 7 531/1990 2-1-b 531/1990 9-b (1) Ministerstvo financí jako ústřední správní úřad pro finanční kontrolu a) metodicky řídí a koordinuje výkon finanční kontroly ve veřejné správě, b) vykonává funkci centrální harmonizační jednotky se zaměřením na harmonizaci a metodické řízení výkonu finanční kontroly ve veřejné správě. (2) Ministerstvo financí a územní finanční orgány vykonávají veřejnosprávní kontrolu, pokud zvláštní právní předpis12) nestanoví jinak, u a) organizačních složek státu, státních fondů, Regionálních rad regionů soudržnosti a u ostatních státních organizací,7) a to včetně prověřování přiměřenosti a účinnosti systémů finanční kontroly zavedených podle § 3 odst. 1 písm. a) a c), b) poskytovatelů veřejné finanční podpory, s výjimkou územních samosprávných celků, c) žadatelů o veřejnou finanční podporu a u příjemců této podpory a dále u právnických a fyzických osob, které jsou napojeny do systému řízení nebo využívání prostředků Evropské unie podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství. (3) U ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů a u zpravodajských služeb vykonává veřejnosprávní kontrolu pouze Ministerstvo financí; tato veřejnosprávní kontrola se však nevztahuje na hospodaření s majetkem zvláštního charakteru.2a); Územní finanční orgány vykonávají finanční kontrolu; Finanční ředitelství vykonávají působnost podle § 2 odst. 1 písm. b) "
CR347 Přezkum rozhodnutí vydaných ve správním řízení 531/1990 11-c Ministerstvo financí přezkoumává rozhodnutí vydaná finančními ředitelstvími ve správním řízení při výkonu působnosti podle § 2 odst. 1 písm. b)
CR348 Výkon finanční kontroly "320/2001 7 531/1990 2-1-b 531/1990 9-b (1) Ministerstvo financí jako ústřední správní úřad pro finanční kontrolu a) metodicky řídí a koordinuje výkon finanční kontroly ve veřejné správě, b) vykonává funkci centrální harmonizační jednotky se zaměřením na harmonizaci a metodické řízení výkonu finanční kontroly ve veřejné správě. (2) Ministerstvo financí a územní finanční orgány vykonávají veřejnosprávní kontrolu, pokud zvláštní právní předpis12) nestanoví jinak, u a) organizačních složek státu, státních fondů, Regionálních rad regionů soudržnosti a u ostatních státních organizací,7) a to včetně prověřování přiměřenosti a účinnosti systémů finanční kontroly zavedených podle § 3 odst. 1 písm. a) a c), b) poskytovatelů veřejné finanční podpory, s výjimkou územních samosprávných celků, c) žadatelů o veřejnou finanční podporu a u příjemců této podpory a dále u právnických a fyzických osob, které jsou napojeny do systému řízení nebo využívání prostředků Evropské unie podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství. (3) U ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů a u zpravodajských služeb vykonává veřejnosprávní kontrolu pouze Ministerstvo financí; tato veřejnosprávní kontrola se však nevztahuje na hospodaření s majetkem zvláštního charakteru.2a); Územní finanční orgány vykonávají finanční kontrolu; Finanční ředitelství vykonávají působnost podle § 2 odst. 1 písm. b) "


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Finanční ředitelství
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006947 Ministerstvo financí[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.12.2011 10:05:31.]