PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Cenová regulace a kontrola

Kód agendy: A397
Název agendy: Cenová regulace a kontrola
Datum registrace agendy: 22.12.2011
Datum změny agendy: 13.02.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00006947
Název OVM: Ministerstvo financí

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
128 2000 Zákon o obcích      
129 2000 Zákon o krajích 67 1 a
131 2000 Zákon o hlavním městě Praze      
185 2004 Zákon o Celní správě České republiky      
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon) 4 1  
200 1990 Zákon o přestupcích      
265 1991 Zákon o působnosti orgánů ČR v oblasti cen      
500 2004 Správní řád      
523 1990 Zákon o cenách      
531 1990 Zákon o územních finančních orgánech      
552 1991 Zákon o státní kontrole      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
2006/2004/ES 2004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR993 Provádění cenové kontroly 531/1990 2-1-e 265/1991 3-1 265/1991 3-3 265/1991 3-5 265/1991 4-2 265/1991 4a-2 Územní finanční orgány vykonávají cenovou kontrolu a ukládají pokuty; Finanční ředitelství 3) provádí cenovou kontrolu právnických a fyzických osob, které mají sídlo v obvodu jeho působnosti, pokud ministerstvo nestanoví jinak; Státní energetická inspekce provádí kontrolu dodržování cenových předpisů v oblasti podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů; Celní ředitelství a celní úřady3a) provádějí kontrolu dodržování cenových předpisů u cigaret a za jejich porušení ukládají pokuty podle zvláštního právního předpisu2); Krajský úřad provádí cenovou kontrolu. Krajský úřad ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení cenových předpisů; Obecní úřad provádí cenovou kontrolu. Obecní úřad ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení cenových předpisů.
CR994 Ukládání pokut za porušení cenových předpisů 531/1990 2-1-e 265/1991 3-2 265/1991 3-4 265/1991 3-5 265/1991 4-2 265/1991 4a-2 Územní finanční orgány vykonávají cenovou kontrolu a ukládají pokuty; Finanční ředitelství na základě cenových kontrol ukládá za porušení cenových předpisů pokuty.2); Státní energetická inspekce ukládá za porušení cenových předpisů v oblasti podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů pokuty podle zvláštního právního předpisu2); Celní ředitelství a celní úřady3a) provádějí kontrolu dodržování cenových předpisů u cigaret a za jejich porušení ukládají pokuty podle zvláštního právního předpisu2); Krajský úřad provádí cenovou kontrolu. Krajský úřad ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení cenových předpisů; Obecní úřad provádí cenovou kontrolu. Obecní úřad ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení cenových předpisů.
CR995 Uplatňování, regulace a kontrola cen výrobků, výkonů, prací a služeb 265/1991 2-1 Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") vykonává působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen výrobků, výkonů, prací a služeb (dále jen "zboží, cen dalšího majetku a majetkových práv"), pokud tento zákon nestanoví jinak.
CR996 Uplatňování a regulace cen v oblasti zdravotnictví "265/1991 2a (1) Ministerstvo zdravotnictví vykonává působnost při uplatňování a regulaci cen u zdravotních výkonů, léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely, stomatologických výrobků a zdravotnických prostředků. (2) Státní ústav pro kontrolu léčiv vydává rozhodnutí o stanovení maximálních cen léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely podle cenových předpisů a provádí cenovou kontrolu u léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků a stomatologických výrobků."
CR997 Stanovení tarifů v mezinárodní dopravě 265/1991 2b-1 Ministerstvo dopravy a spojů stanoví rozhodnutím ceny a podmínky jejich uplatnění (tarify) v mezinárodní dopravě.
CR998 Uplatňování, regulace a kontrola cen v oblasti poštovních služeb 265/1991 2b-2 Český telekomunikační úřad vykonává působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen poštovních služeb do zahraničí a služeb souvisejících s poskytováním poštovních služeb do zahraničí a zahraničních poštovních služeb.1) Ministerstvo financí nevykonává působnost při uplatňování, regulaci, sjednávání a kontrole cen v oblasti elektronických komunikací.
CR999 Uplatňování, regulace, sjednávání a kontrola cen v oblasti energetiky "265/1991 2c Energetický regulační úřad a) vykonává působnost při uplatňování, regulaci, sjednávání a kontrole cen v oblasti energetiky, b) vydává právní předpisy pro regulaci, sjednávání a kontrolu cen v oblasti energetiky, c) vydává rozhodnutí o regulaci cen včetně pravidel pro klíčování nákladů, výnosů a hospodářského výsledku regulovaných a neregulovaných činností."
CR1000 Uplatňování, regulace a kontrola cen u cigaret "265/1991 2d Celní úřad Kolín a) vykonává působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen u cigaret, b) vydává rozhodnutí o regulaci cen u cigaret."
CR1001 Stanovení maximálních cen "265/1991 4-1 265/1991 4a-1 Kraj v rozsahu a za podmínek stanovených v rozhodnutí ministerstva může nařízením kraje a) stanovit maximální ceny, pokud nejsou stanoveny ministerstvem, b) stanovit maximální ceny nižší, než jsou maximální ceny stanovené ministerstvem; Obec v rozsahu a za podmínek stanovených v rozhodnutí ministerstva může nařízením obce a) stanovit maximální ceny, pokud nejsou stanoveny ministerstvem, b) stanovit maximální ceny nižší, než jsou maximální ceny stanovené ministerstvem, c) stanovit maximální ceny vyšší, než jsou maximální ceny stanovené ministerstvem, nebo určit případy, na které se maximální ceny stanovené ministerstvem nevztahují."
CR1002 Projednávání správních deliktů 526/1990 17-5 Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednávají cenové kontrolní orgány.
CR1003 Přezkoumávání rozhodnutí finančních ředitelství v oblasti cenové regulace a kontroly 531/1990 11-c Ministerstvo přezkoumává rozhodnutí vydaná finančními ředitelstvími ve správním řízení při výkonu působnosti podle § 2 odst. 1 písm. e)
CR1004 Přezkum rozhodnutí vydaných obecními úřady 129/2000 67-1-a Krajský úřad vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu a radě nebo zvláštnímu orgánu. Krajský úřad přezkoumává rozhodnutí vydaná orgány obce v řízení podle zvláštních zákonů,22a) pokud není zákonem tato působnost svěřena zvláštnímu orgánu nebo zákon nestanoví jinak


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Celní úřady
Celní ředitelství
Finanční ředitelství
Kraje
Obce
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006947 Ministerstvo financí
00023817 Státní ústav pro kontrolu léčiv
00024341 Ministerstvo zdravotnictví
61387584 Státní energetická inspekce
66003008 Ministerstvo dopravy
70106975 Český telekomunikační úřad
70894451 Energetický regulační úřad[Čas vygenerování tohoto souboru: 15.02.2012 18:11:04.]