PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Kód agendy: A4
Název agendy: Rejstřík veřejných výzkumných institucí
Datum registrace agendy: 16.11.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00022985
Název OVM: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
341 2005 Zákon o veřejných výzkumných institucích 6 1  
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR38 Zápis prohlášení konkursu v. v. i. Zápis prohlášení konkursu na majetek v. v. i., jména, příjmení konkursního nebo vyrovnacího správce a místo jeho trvalého pobytu na území České republiky, nebo bydliště v cizině a místo pobytu na území České republiky .
CR39 Zápis o zrušení konkursu v. v. i. Zápis o zrušení konkursu a den, ke kterému byl konkurs zrušen.
CR40 Zápis zamítnutí konkursu v. v. i. Zápis zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.
CR41 Zápis o zahájení řízení o vyrovnání Zápis o zahájení řízení o vyrovnání, jméno, popřípadě jména, příjmení konkursního nebo vyrovnacího správce a místo jeho trvalého pobytu na území České republiky, nebo bydliště v cizině a místo pobytu na území České republiky.
CR42 Zápis povolení, skončení nebo zrušení vyrovnání Zápis povolení vyrovnání, skončení vyrovnání a zrušení vyrovnání a den, ke kterému bylo vyrovnání povoleno, skončeno nebo zrušeno.
CR43 Zápis o nařízení exekuce na majetek v. v. i. Zápis o nařízení exekuce na majetek v. v. i., jména, příjmení exekutora a místo jeho pobytu na území České republiky, nebo bydliště v cizině a místo jeho pobytu na území České republiky.
CR44 Zápis změn zapsaných skutečností Zápis změn zapsaných skutečností nebo jejich výmaz.
CR45 Výmaz v. v. i. z rejstříku Výmaz v. v. i. z rejstříku na základě návrhu zřizovatele
CR46 Zveřejnění zápisů v Obchodním věstníku Zveřejnění zápisů do rejstříku v. v. i. v Obchodním věstníku.
CR47 Výzva v. v. i. k doplnění listin Výzva v. v. i. k doplnění eventuálně chybějících zákonem stanovených listin ve sbírce listin.
CR48 Výzva v. v. i. ke zjednání nápravy neshod Výzva v. v. i. ke zjednání nápravy, zjistí-li MŠMT neshodu mezi skutečným právním stavem a stavem zápisů v rejstříku v. v. i. Nezjedná-li tato v. v. i. ve lhůtě stanovené MŠMT nápravu, může soud na návrh MŠMT, je-li takový postup v zájmu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů třetích osob, rozhodnout o zrušení a likvidaci této v. v. i.
CR49 Oznámení zápisu změn do rejstříku v. v. i. úřadům Oznámení zápisu změn nebo výmaz dosud zapsaných skutečností příslušnému finančnímu úřadu dle zákona č. 531/1990 Sb., orgánu vykonávajícímu státní statistickou službu dle zákona č. 89/1995 Sb., a orgánu, který vydal živnostenské oprávnění nebo jiné podnikatelské oprávnění.
CR50 Zveřejnění rejstříku v. v. i. v dálkovém režimu Zveřejnění údajů z rejstříku včetně sbírky listin v elektronické podobě na Portálu veřejné správy.
CR51 Vydávání výpisů z rejstříku v. v. i. Vydávání úředně ověřených výpisů z rejstříku v. v. i.
CR21 Správa rvvi Výkon funkce správce rejstříku veřejných výzkumných institucí
CR22 Zápis údajů do rvvi Zápis zákonem stanovených údajů o veřejných výzkumných institucích.(v. v. i). Při řízení o zápisu v. v. i. do rejstříku, jakož i při řízení o zápisu změn nebo výmazu dosud zapsaných skutečností se postupuje podle správního řádu č. 500/2004 Sb., nestanoví-li zákon č. 341/2005 Sb. jinak.
CR23 Zápis v. v. i. do rejstříku Prvozápis v. v. i. do rejstříku, tj. datum vzniku v. v. i.
CR24 Zápis změn zřizovací listiny v. v. i. Zápis změn zřizovací listiny v. v. i.; které navrhuje zřizovatel.
CR25 Zápis názvu a sídla v. v. i. Zápis názvu, sídla v. v. i. a jejich změny; změnu názvu ohlašuje zřizovatel.
CR26 Zápis identifikačního čísla v. v. i. Přidělení IČO pro v. v. i., poskytnuté správcem základního registru osob dle zákona č. 111/2009 Sb.
CR27 Zápis zřizovatele v. v. i. Zápis označení a sídla organizační složky státu vykonávající funkci zřizovatele nebo, je-li zřizovatelem územní samosprávný celek, jeho název a identifikační číslo
CR28 Zápis osoby pověřené řízením v. v. i. Zápis jména, příjmení osoby pověřené řízením v. v. i. a místo jejího trvalého pobytu na území České republiky, nebo bydliště v cizině a místo pobytu na území České republiky, den udělení nebo den odnětí tohoto pověření.
CR29 Zápis ředitele v. v. i. Zápis jména, příjmení ředitele a místo jeho trvalého pobytu na území České republiky, nebo bydliště v cizině a místo pobytu na území České republiky, den zahájení a ukončení výkonu funkce ředitele.
CR30 Zápis předmětu hlavní činnosti v. v. i. Zápis předmětu hlavní činnosti (druh činnosti ve výzkumu), k jehož provádění byla v. v. i. zřízena.
CR31 Zápis předmětu další nebo jiné činnosti v. v. i. Zápis předmětu další nebo jiné činnosti, byla-li stanovena v zřizovací listině, resp. doložena.
CR32 Zápis zrušení v. v. i. Zápis zrušení v. v. i., jeho právní důvod a den, ke kterému byla v. v. i. zrušena.
CR33 Zápis zrušení v. v. i. s likvidací Při zrušení v. v. i. s likvidací zápis vstupu do likvidace a jméno, příjmení likvidátora a místo jeho trvalého pobytu na území České republiky, nebo bydliště v cizině a místo pobytu na území České republiky.
CR34 Zápis ukončení likvidace v. v. i. Zápis ukončení likvidace a den, ke kterému byla likvidace ukončena.
CR35 Zápis sloučení v. v. i. Zápis sloučení v. v. i. s tím, že u každé zanikající v. v. i. se zapíše, že zanikla sloučením, a název, sídlo a identifikační číslo nástupnické v. v. i. a u nástupnické v. v. i. se zapíše, že na ni přešel majetek a závazky zanikající v. v. i., a název, sídlo a identifikační číslo zanikající v. v. i. nebo zanikajících v. v. i.
CR36 Zápis splynutí v. v. i. Zápis splynutí v. v. i. s tím, že u zanikajících v. v. i. se zapíše, že zanikly splynutím, a název, sídlo a identifikační číslo nástupnické v. v. i., která vznikla splynutím, a u nástupnické v. v. i. se zapíše, že na ni přešel majetek a závazky zanikajících v. v. i., a názvy, sídla a identifikační čísla zanikajících v. v. i.
CR37 Zápis rozdělení v. v. i. Zápis rozdělení v. v. i. s tím, že u zanikající v. v. i. se zapíše, že zanikla rozdělením, a názvy, sídla a identifikační čísla nástupnických v. v. i. a u každé nástupnické v. v. i., která vznikla rozdělením, se zapíše, že vznikla rozdělením, že na ni přešel majetek a závazky zanikající v. v. i. uvedené v rozhodnutí zřizovatele o rozdělení, název, sídlo a identifikační číslo zanikající v. v. i., jakož i názvy, sídla a identifikační čísla ostatních nástupnických v. v. i., které vznikly rozdělením.


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00022985 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]