PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Provozování loterií a jiných podobných her

Kód agendy: A404
Název agendy: Provozování loterií a jiných podobných her
Datum registrace agendy: 31.01.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00006947
Název OVM: Ministerstvo financí

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
133 2000 Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů 3a    
133 2000 Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů 5 2  
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon) 4 1  
202 1990 Zákon o loteriích a jiných podobných hrách      
280 2009 Daňový řád      
500 2004 Správní řád      
531 1990 Zákon o územních finančních orgánech      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR744 Povolování loteriíí a jiných podobných her "202/1990 6-1 202/1990 18-1 Loterie a tomboly povoluje: a) obecní úřad pro svůj správní obvod, v hlavním městě Praze úřad městské části a v územně členěných statutárních městech úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen ""obecní úřad"") v přenesené působnosti, jde-li o tombolu s herní jistinou do 50 000 Kč a věcnou loterii s herní jistinou do 200 000 Kč, b) ministerstvo v ostatních případech; Povolení k provozování výherních hracích přístrojů vydává na žádost a) obecní úřad pro svůj územní obvod, a to v přenesené působnosti, b) krajský úřad pro svůj správní obvod, má-li být provozovatelem výherního hracího přístroje obec ve svém územním obvodu, c) ministerstvo, je-li výherní hrací přístroj na českou měnu provozován v kasinu a u výherních hracích přístrojů na cizí měnu."
CR745 Projednávání správních deliktů "202/1990 48-1 202/1990 48-2,3 Pokutu do výše a) 150 000 Kč uloží obec právnické osobě, která v jejím správním obvodu provozuje loterii, tombolu nebo výherní hrací přístroj bez povolení, které by byla oprávněna tato obec vydat, nebo je provozuje v rozporu s tímto zákonem, herním plánem nebo s podmínkami, které jí byly v povolení uloženy, b) 300 000 Kč uloží krajský úřad právnické osobě, která v jeho správním obvodu provozuje loterii nebo tombolu bez povolení, které by byl oprávněn tento krajský úřad vydat, nebo je provozuje v rozporu s tímto zákonem, herním plánem nebo s podmínkami, které jí byly v povolení uloženy, c) 500 000 Kč uloží finanční úřad uvedený v § 46 odst. 1 písm. c) právnické osobě, která bez povolení provozuje loterii, tombolu nebo jinou podobnou hru, které by bylo oprávněno vydat ministerstvo, nebo ji provozuje v rozporu s tímto zákonem, herním plánem nebo s podmínkami, které jí byly v povolení uloženy, popřípadě použije část výtěžku z těchto her k jinému než stanovenému účelu nebo poruší ustanovení § 1 odst. 4, d) 50 000 Kč uloží orgán státního dozoru právnické osobě, která porušila povinnosti uvedené v § 47 odst. 2, e) 5000 Kč uloží orgán státního dozoru tomu, kdo ztratí oprávnění vydané podle § 24. Při nesplnění povinnosti oznámit včas ztrátu se pokuta stanoví v maximální výši, f) 50 000 Kč uloží orgán státního dozoru fyzické osobě, která je k provozovateli v pracovněprávním, členském nebo obdobném poměru, a účastníku kursových sázek a sázkových her v kasinu, pokud jednali v rozporu s tímto zákonem nebo povolením k provozování nebo herním plánem, g) 50 000 Kč uloží orgán státního dozoru osobě, která je v povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry uvedena jako osoba odpovědná za dodržování zákazu hry osob mladších 18 let v případě prvního prokazatelného porušení tohoto zákazu, h) 500 000 Kč uloží orgán státního dozoru osobě, která je v povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry uvedena jako osoba odpovědná za dodržování zákazu hry osob mladších 18 let v případě druhého prokazatelného časově odlišného porušení tohoto zákazu; Krajský úřad, který obci vydal podle § 18 odst. 1 písm. b) povolení k provozování výherních hracích přístrojů, je oprávněn uložit obci pokutu za podmínek a ve výši podle odstavce 1 písm. a). Bylo-li vydáno podle § 6 odst. 1 písm. b) povolení v případě, kdy tombolu nebo věcnou loterii provozuje stát nebo kraj je oprávněn uložit pokutu za podmínek a ve výši podle odstavce 1 písm. b) místně příslušný finanční úřad; Pokutu do výše 150 000 Kč lze uložit i fyzické osobě, pokud provozuje loterii nebo jinou podobnou hru. Jde-li o provozování výherního hracího přístroje na českou měnu, uloží pokutu obec, v jejímž územním obvodu byl přístroj provozován. V ostatních případech uloží pokutu finanční úřad uvedený v § 46 odst. 1 písm. c)."
CR746 Výběr a vymáhání peněžitých plnění "531/1990 2-1-l Územní finanční orgány vybírají a vymáhají peněžitá plnění, která podle zákona č. 531/1990 Sb. nebo jiného právního předpisu uložily "
CR747 Přezkum rozhodnutí vydaných ve správním řízení 500/2004 178-2 531/1990 9-c 531/1990 11-c Nelze-li nadřízený správní orgán určit podle odstavce 1, určí se podle tohoto odstavce. Nadřízeným správním orgánem orgánu obce se rozumí krajský úřad. Nadřízeným správním orgánem orgánu kraje se rozumí v řízení vedeném v samostatné působnosti Ministerstvo vnitra, v řízení vedeném v přenesené působnosti věcně příslušný ústředí správní úřad, popřípadě ústřední správní úřad, jehož obor působnosti je rozhodované věci nejbližší. Nadřízeným správním orgánem jiné veřejnoprávní korporace se rozumí správní orgán pověřený výkonem dozoru a nadřízeným správním orgánem právnické nebo fyzické osoby pověřené výkonem veřejné správy se rozumí orgán, který podle zvláštního zákona rozhoduje o odvolání; není-li takový orgán stanoven, je tímto orgánem orgán, který tyto osoby výkonem veřejné správy na základě zákona pověřil. Nadřízeným správním orgánem ústředního správního úřadu se rozumí ministr, nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu. Nadřízeným správním orgánem ministra nebo vedoucího jiného ústředního správního úřadu se rozumí vedoucí příslušného ústředního správního úřadu; Finanční ředitelství přezkoumávají rozhodnutí finančních úřadů vydaná ve správním řízení; Ministerstvo přezkoumává rozhodnutí vydaná finančními ředitelstvími v rámci přezkoumávání rozhodnutí finančních úřadů vydaných při výkonu působnosti podle § 2 odst. 1 písm. h)
CR748 Výkon státního dozoru v oblasti loterií a jiných podobných her "202/1990 46-1 531/1990 2-1-h 531/1990 6-2 Státní dozor nad dodržováním tohoto zákona provozovateli loterií a jiných podobných her vykonávají: a) obce v případech, kdy vydávají povolení k provozování loterií a jiných podobných her, b) krajské úřady v případech, kdy vydávají povolení k provozování loterií a jiných podobných her, c) příslušné finanční úřady4a) a finanční úřady, v jejichž územním obvodu se nacházejí jednotlivé provozovny, v případech, kdy povolení k provozování loterií a jiných podobných her vydává ministerstvo. V případech, kdy provozování loterií a jiných podobných her povoluje ministerstvo a sídlo provozovatele nebo jeho provozovna se nachází na území hlavního města Prahy, vykonává státní dozor Finanční úřad pro Prahu 1. Je-li sídlo provozovatele nebo jeho provozovna na území města Brna, vykonává státní dozor Finanční úřad Brno I, d) ministerstvo; Územní finanční orgány vykonávají dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami; Působnost podle § 2 odst. 1 písm. h), j), k) a m) vykonávají finanční úřady uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu, a v územních obvodech zde vymezených."
CR749 Potvrzení vyúčtování předložených provozovateli "202/1990 13 202/1990 28-1 Loterní komise nebo loterní zástupce zajistí nejpozději do 60 dnů po skončení lhůty pro vyzvednutí výher vyúčtování loterie nebo tomboly, zároveň zajistí i vyúčtování akce, k jejímuž zabezpečení byla loterie nebo tombola povolena. V případě, že k tomuto dni nebyla ještě z části výtěžku uhrazena všechna vydání, k jejichž krytí byla loterie nebo tombola povolena, sestaví se další vyúčtování, nejdéle ve lhůtě stanovené orgánem, který loterii povolil. Provozovatel je povinen předložit zprávu o vyúčtování orgánu státního dozoru a v opise orgánu, který loterii povolil; Provozovatel musí každoročně do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku předložit příslušnému finančnímu úřadu4a) vyúčtování z provozování kursových sázek za předchozí kalendářní rok. Provozovatelé se sídlem na území hlavního města Prahy předkládají vyúčtování Finančnímu úřadu pro Prahu 1 a provozovatelé se sídlem na území města Brna Finančnímu úřadu Brno I. 202/1990 20 - 1 Provozovatel je povinen do dvou měsíců po uplynutí doby, na kterou bylo povolení vydáno, podat vyúčtování provozu jednotlivých výherních hracích přístrojů a předložit je orgánu, který povolení vydal, a příslušnému finančnímu úřadu. Pokud povolení vydalo ministerstvo, předloží toto vyúčtování orgánu vykonávajícímu státní dozor podle § 46 nad provozem výherního hracího přístroje. "


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Finanční úřady
Finanční ředitelství
Kraje
Obce
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006947 Ministerstvo financí[Čas vygenerování tohoto souboru: 01.02.2012 14:00:02.]