PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Správa státních hranic

Kód agendy: A409
Název agendy: Správa státních hranic
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon) 12 1 j
312 2001 Zákon o státních hranicích      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
181 1996 Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích
246 1997 Smlouva mezi ČR a SR o společných státních hranicích
266 1997 Smlouva mezi ČR a SRN o společných státních hranicích
33 2011 Smlouva mezi ČR a SR, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi ČR a SR o společných státních hranicích
83 2004 Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se doplňuje Smlouva mezi ČSSR a RR o státních hranicích
95 1975 Smlouva mezi ČSSR a RR o společných státních hranicích
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1479 Vytyčování, vyznačování, zaměřování a údržba vyznačení průběhu SH Vytyčování, vyznačování, zaměřování a údržba vyznačení průbehu SH, s výjimkou zeměmeřických cinností na SH, prováděných podle zvláštního právního předpisu
CR1480 Údržba hraničního pruhu a volných kruhových ploch Údržba hraničního pruhu a volných kruhových ploch bez trvalého porostu k zabezpečení zřetelnosti průběhu SH
CR1481 Spravování hraničního dokumentárního díla Spravování hraničního dokumentárního díla - tvorba a aktualizace hraničních dokumentů z jednotlivých úseků SH
CR1482 Činnost hraničních komisí Činnost hraničních komisí - organizace a řízení jednotlivých komisí k plnění závazků vyplývajích pro ČR z mezinárodních smluv o SH
CR1483 Koordinace činnosti státních orgánů Koordinace činnosti státních orgánů - ve věcech týkajících se správy SH
CR1484 Vyjadřování se ke stavbám Vyjadřování se ke stavbám, stavebním, technickým a jiným opatřením na sH a v jejich bezprostřední blízkosti
CR1485 Náhrada za majetkové újmy Náhrada za majetkové újmy nebo za omezení využívání nemovitosti, vzniklé s výkonem správy SH
CR1486 Vykupování pozemků Vykupování pozemků, které mají být na základě mezinárodní smlouvy o změnách průbehu SH předány sousedním státům
CR1487 Vydávání průkazu podle mezinárodních smluv Vydávání průkazů podle mezinárodních smluv členům a expertům hraničních komisí
CR1488 Evidence osob Evidence osob, kterým byl vydán průkaz k výkonu činností na SH podle zákona 312/2001 Sb.
CR1489 Umisťování zařízení upozorňujících na průbeh SH Umisťování zařízení upozorňujících na průbeh SH, jejich znovuosazování, popř. odstraňování


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Vodoprávní úřady krajských úřadů a stavební úřady obecních úřadů s rozšířenou působností
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra
00020478 Ministerstvo zemědělství
00025712 Český úřad zeměměřický a katastrální
00164801 Ministerstvo životního prostředí
45769851 Ministerstvo zahraničních věcí
45797072 Pozemkový fond České republiky
66002222 Ministerstvo pro místní rozvoj
69797111 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]