PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Matriky

Kód agendy: A414
Název agendy: Matriky
Datum registrace agendy: 31.01.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
133 2000 Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů      
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon) 12 1 b
207 2001 Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejích zákonů      
301 2000 zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
235 1995 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR750 Vedení matričních knih 301/2000 § 3 odst. 1 písm. a)
CR751 Kontrolní metodická činnost 301/2000 § 4, § 4a, § 4b
CR752 Povolení k provádění matričních zápisů, vydávání matričních dokladů a potvrzení o údajích z matričních knih na jiném vhodném místě 301/2000 § 7 odst. 2
CR753 Vedení sbírky listin 301/2000 § 3 odst. 1 písm. b), § 8 odst. 1,2,3
CR754 Uchovávání a aktualizace sbírky listin a druhopisů matričních knih vedených do 31. prosince 1958 301/2000 § 8 odst. 5
CR755 Vydávání potvrzení o údajích ve sbírce listin nebo v druhopisech matričních knih vedených do 31. prosince 1958 301/2000 § 8 odst. 6
CR756 Povolení k nahlédnutí do sbírky listin nebo druhopisů matričních knih vedených do 31. prosince 1958 a činění výpisů z nich 301/2000 § 8 odst. 7
CR757 Provedení zápisu rozhodnutí soudu o prohlášení fyzické osoby za mrtvou do knihy úmrtí 301/2000 § 10 odst. 4
CR758 Povolení k uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě 301/2000 § 12
CR759 Vydávání osvědčení k uzavření církevního sňatku 301/2000 § 13
CR760 Zápisy narození, uzavření manželství a úmrtí 301/2000 §14 - § 22, § 59
CR761 Archivace matričních knih 301/2000 § 23, § 90
CR762 Vydávání matričních dokladů, potvrzení o údajích z matričních knih a doslovných výpisů z matričních knih 301/2000 § 24 - § 27, § 56, § 92
CR763 Ověřování matričních dokladů pro použití v cizině 301/2000 § 28
CR764 Ověřování údajů ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel a z informačního systému občanských průkazů 301/2000 § 33
CR765 Povolení k uzavření manželství zástupcem 301/2000 § 38
CR766 Zápis do zvláštní matriky 301/2000 § 42, § 43, § 94
CR767 Vydávání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství 301/2000 § 45, § 46
CR768 Vydávání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a právní způsobilosti ke vtsupu do registrovaného partnerství, pokud osoba nikdy neměla trvalý pobyt v České republice 301/2000 § 45
CR769 Provádění dodatečných zápisů a dodatečných záznamů do matričních knih 301/2000 § 48, § 49
CR770 Provádění oprav zápisů v matričních knihách 301/2000 § 50, § 58
CR771 Zápis osvojení do matriční knihy 301/2000 § 53
CR772 Výměna matričních dokladů a oznamování úmrtí cizince na území České republiky 301/2000 § 54
CR773 Zajištění obnovení matričních knih a sbírek listin 301/2000 § 55
CR774 Prominutí vyššího ověření cizozemských veřejných listin 301/2000 § 57 odst. 2
CR775 Zápis jména do matričních knih 301/2000 § 18, § 62 - § 64, § 86
CR776 Zápis příjmení do matričních knih 301/2000 § 19, § 69 - § 71
CR777 Změna jména a příjmení 301/2000 § 72 - § 74, § 78
CR778 Povolení změny jména nebo příjmení žadateli, který nikdy neměl trvalý pobyt v České republice 301/2000 § 74 odst. 2
CR779 Oznamovací povinnost 301/2000 § 82
CR780 Zasílání matričních dokladů do ciziny 207/2001 § 26
CR781 Přijímání oznámení o užívání příjmení po rozvodu 207/2001 § 31
CR782 Vydávání potvrzení o oznámení o užívání příjmení po rozvodu 207/2001 § 32
CR783 Poskytování informací Ministerstvem vnitra 235/1995 čl. 3
CR784 Zasílání listin o osobním stavu a výpisů z matrik 235/1995 čl. 4
CR785 Zasílání oznámení o rozhodnutích o povolení změny jména nebo příjmení 235/1995 čl. 6


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje, MHMP, magistráty Brna, Ostravy a Plzně
Matriční úřady
Obce s rozšířenou působností
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra
00063410 Městská část Praha 1[Čas vygenerování tohoto souboru: 01.02.2012 14:00:02.]