PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Místní poplatky

Kód agendy: A42
Název agendy: Místní poplatky
Datum registrace agendy: 13.02.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00006947
Název OVM: Ministerstvo financí

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
129 2000 Zákon o krajích      
133 2000 Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů 5    
133 2000 Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů 8    
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon) 4 1  
280 2009 Daňový řád      
565 1990 Zákon o místních poplatcích      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR991 Výkon správy místních poplatků "565/1990 14-3 Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad; 565/1990 1 Obce mohou vybírat tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“) a) poplatek ze psů, b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, c) poplatek za užívání veřejného prostranství, d) poplatek ze vstupného, e) poplatek z ubytovací kapacity, f) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, g) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, h) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, i) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace. "
CR992 Přezkum rozhodnutí vydaných orgány obce v řízení podle zvláštního zákona 129/2000 67-1-a Krajský úřad vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu a radě nebo zvláštnímu orgánu. Krajský úřad přezkoumává rozhodnutí vydaná orgány obce v řízení podle zvláštních zákonů,22a) pokud není zákonem tato působnost svěřena zvláštnímu orgánu nebo zákon nestanoví jinak


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Obce
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
(žádná data)[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]