PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Památková péče

Kód agendy: A434
Název agendy: Památková péče
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00023671
Název OVM: Ministerstvo kultury

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
108 2003 Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu      
111 1991 Nařízení vlády České republiky o prohlášení Břevnovského kláštera za národní kulturní památku      
112 1991 Nařízení vlády o zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky      
127 1995 Nařízení vlády o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovanými soubory lidové architektury za památkové rezervace      
132 2001 Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky      
147 1999 Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky      
157 2002 Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny      
170 2008 Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky      
171 1998 Nařízení vlády č. 171/1998 Sb., o vymezení některých národních kulturních památek a o změně a doplnění některých právních předpisů      
18 2004 Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)      
182 1996 Nařízení vlády podmínkách ochrany národní kulturní památky sídla Parlamentu České republiky      
183 2006 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)      
184 2006 Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)      
187 2007 Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy      
20 1987 Zákon o státní památkové péči      
208 1996 Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny      
249 1995 Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny      
250 1995 Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny      
262 1995 Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky      
337 2002 Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky      
404 1992 Nařízení vlády o změně prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky      
413 2004 Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných obcích a jejich částech za památkové zóny a určení podmínek jejich ochrany      
420 2008 Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón      
422 2005 Nařízení vlády o prohlášení Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd u Liberce a některých movitých kulturních památek za národní kulturní památky a o změně některých dalších předpisů      
443 1992 Nařízení vlády o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace      
475 1992 Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území bojiště bitvy u Slavkova za památkovou zónu      
476 1992 Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny, ve znění vyhlášky Ministerstva kultury č. 251/1995 Sb.      
484 1992 Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení Lednicko-valtického areálu na jižní Moravě za památkovou zónu      
50 2010 Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky      
54 1989 Nařízení vlády o prohlášení území historických jader měst Kolína, Plzně, Brna, Lipníku nad Bečvou a Příboru za památkové rezervace      
55 1989 Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky      
66 1988 Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči      
66 1971 Nařízení vlády o památkové rezervaci v hlavním městě Praze      
94 1958 Vyhláška ministra zahraničních o Úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokolu k ní      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
10 1993 Vyhláška hlavního města Prahy ze dne 28. 9. 1993 č. 10/1993 Sb. HMP o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany
15 1991 Vyhláška hlavního města Prahy ze dne 16. 5. 1991 č. 15/1991 Sb. HMP o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany
159 1991 Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví
71 2007 Druhý Protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954
73 2000 Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy (Sbírka mezinárodních smluv)
99 2000 Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy
null 1990 Vyhláška Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové ze dne 17. 10. 1990 o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje
null 1990 Vyhláška Středočeského krajského národního výboru v Praze ze dne 28. 9. 1990 o prohlášení památkových zón v obcích Středočeského kraje
null 1990 Vyhláška Jihomoravského krajského národního výboru v Brně ze dne 20. 11. 1990 o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny
null 1990 Vyhláška Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích ze dne 19. 11. 1990 o prohlášení památkových zón ve městech a obcích Jihočeského kraje
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1335 Prohlašování kulturních památek 20/1987 3
CR1336 Prohlašování národních kulturních památek 20/1987 4
CR1337 Vymezování památkových rezervací 20/1987 5
CR1338 Vymezování památkových zón 20/1987 6
CR1339 Vydávání plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón 20/1987 6a
CR1340 Vedení seznamu kulturních památek 20/1987 7
CR1341 Povinnost oznámit každou změnu vlastnictví kulturní památky nabo její přemístění 20/1987 7-4
CR1342 Zrušení prohlášení věci za kulturní památku 20/1987 8
CR1343 Vydávání rozhodnutí o opatření v případě neplnění povinností vlastníkem kulturní památky 20/1987 10
CR1344 Vydávání rozhodnutí o opatření v případě neplnění povinností vlastníkem národní kulturní památky 20/1987 10
CR1345 Omezování/zakazování činnosti ohrožující kulturní památku 20/1987 11-2
CR1346 Omezování/zakazování činnosti ohrožující národní kulturní památku 20/1987 11-2
CR1347 Vydávání závazných stanovisek dle §149 správního řádu do řízení jiných správních orgánů, které se dotýkají kulturních památek, památkových rezervací a památkových zón 20/1987 11-3
CR1348 Vydávání závazných stanovisek dle §149 správního řádu do řízení jiných správních orgánů, které se dotýkají národních kulturních památek, památkových rezervací a památkových zón 20/1987 11-3
CR1349 Rozhodování o žádosti vlastníka o způsobu odstranění závad na kulturní památce 20/1987 12-1
CR1350 Rozhodování o žádosti vlastníka o způsobu odstranění závad na národní kulturní památce 20/1987 12-1
CR1351 Oznámení o změně užívání kulturní památky 20/1987 12-2
CR1352 Oznámení o změně užívání národní kulturní památky 20/1987 12-2
CR1353 Výkon přednostního práva státu na koupi movité kulturní památky, národní kulturní památky 20/1987 13
CR1354 Vydávání závazných stanovisek dle §149 správního řádu k obnově kulturních památek 20/1987 14-1
CR1355 Vydávání závazných stanovisek dle §149 správního řádu k obnově národních kulturních památek 20/1987 14-1
CR1356 Vydávání rozhodnutí k obnově kulturních památek 20/1987 14-1
CR1357 Vydávání rozhodnutí k obnově národních kulturních památek 20/1987 14-1
CR1358 Vydávání závazných stanovisek dle §149 správního řádu k nemovitostem, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové zóně, rezervaci nebo v ochranném pásmu 20/1987 14-2
CR1359 Vydávání rozhodnutí k nemovitostem, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové zóně, rezervaci nebo v ochranném pásmu 20/1987 14-2
CR1360 Zpracování písemného vyjádření odbornou organizací státní památkové péče 20/1987 14-6
CR1361 Povolení k restaurování kulturní památky 20/1987 14a-3
CR1362 Vedení Seznamu osob s povolením k restaurování 20/1987 14a-8
CR1363 Zrušení povolení k restaurování kulturní památky 20/1987 14a-10
CR1364 Pozastavení restaurátorské činnosti 20/1987 14a-11
CR1365 Vedení společného řízení o udělení povolení k restaurování a uznání odborné kvalifikace státních příslušníků EU 20/1987 14a-14 20/1987 14b-1 20/1987 14c
CR1366 Přijetí oznámení o záměru provést restaurování v rámci svobody poskytování služeb (EU) 20/1987 14b-2
CR1367 Vedení evidence osob oprávněných k restaurování 20/1987 14b-4
CR1368 Rozhodování o provedení opatření nezbytných k zabezpečení kulturní památky 20/1987 15-1
CR1369 Rozhodování o provedení opatření nezbytných k zabezpečení národní kulturní památky 20/1987 15-1
CR1370 Rozhodování o způsobu nakládání s movitou kulturní památkou, s movitou národní kulturní památkou 20/1987 15-2
CR1371 Podání návrhu na vyvlastnění kulturní památky 20/1987 15-3
CR1372 Podání návrhu na vyvlastnění národní kulturní památky 20/1987 15-3
CR1373 Provádění nutných opatření k ochraně bezprostředně ohrožené kulturní památky 20/1987 15-4
CR1374 Provádění nutných opatření k ochraně bezprostředně ohrožené národní kulturní památky 20/1987 15-4
CR1375 Poskytování příspěvků na zachování a obnovu kulturní památky, národní kulturní památky 20/1987 16-1
CR1376 Vymezování ochranného pásma nemovité kulturní památky nebo jejího prostředí 20/1987 17-1
CR1377 Vyvlastnění nemovitostí nezbytných k vytvoření ochranného pásma 20/1987 17-2
CR1378 Vymezování ochranného pásma nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny nebo jejích prostředí 20/1987 17-3
CR1379 Změna ochranného pásma nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny 20/1987 17-5 20/1987 17-6
CR1380 Změna ochranného pásma nemovité kulturní památky 20/1987 17-6
CR1381 Zrušení ochranného pásma nemovité národní kulturní památky, nemovité kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny 20/1987 17-6
CR1382 Souhlas k přemístění národní kulturní památky nebo nemovité kulturní památky 20/1987 18-1
CR1383 Souhlas k trvalému přemístění movité kulturní památky z veřejně přístupného místa 20/1987 18-2
CR1384 Rozhodnutí o podmínkách přenechání kulturní památky nebo národní kulturní památky k dočasnému užívání 20/1987 19-2
CR1385 Udělení souhlasu s vývozem kulturní památky nebo národní kulturní památky do zahraničí 20/1987 20-1
CR1386 Povolení provádění archeologického výzkumu 20/1987 21-2 20/1987 21-3
CR1387 Uzavření dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologického výzkumu 20/1987 21-2
CR1388 Povinnost oznámit zahájení archeologického výzkumu a podání zprávy o jeho výsledcích 20/1987 21-4
CR1389 Povinnost oznámit zahájení archeologického výzkumu na uzemí prohlášeném za kulturní památku, národní kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu a podání zprávy o výsledcích výzkumu 20/1987 21-4
CR1390 Odejmutí povolení k provádění archeologických výzkumů 20/1987 21-5
CR1391 Vedení společného řízení o udělení povolení k provádění archeologických výzkumů a uznání odborné kvalifikace státních příslušníků EU 20/1987 21-6 20/1987 21-7 20/1987 21a-1 20/1987 21b
CR1392 Přijetí oznámení o záměru provést archeologický výzkum v rámci svobody poskytování služeb (EU) 20/1987 21a-2 20/1987 21a-3
CR1393 Vedení evidence uchazečů, kterým bylo uděleno povolení k provádění archeologických výzkumů 20/1987 21a-4
CR1394 Vedení evidence osob oprávněných k výzkumu 20/1987 21a-4
CR1395 Rozhodnutí o povinnosti strpět provedení archeologického výzkumu a o podmínkách za nichž archeologický výzkum může být proveden 20/1987 22-1
CR1396 Oznámení provádět stavební činnost nebo jinou činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů, na území s archeologickými nálezy 20/1987 22-2
CR1397 Poskytnutí odměny nálezci archeologického nálezu 20/1987 23-4
CR1398 Rozhodování o náhradě nutných nákladů, které vznikly nálezci v souvislosti s archeologickým nálezem 20/1987 23-4
CR1399 Vydání plánu území s archeologickými nálezy 20/1987 23b
CR1400 Rozhodování o náhradě za majetkovou újmu ve vazbě na provádění archeologických výzkumů nebo na ochranu archeologických nálezů 20/1987 24-3
CR1401 Řízení odborné organizace státní památkové péče 20/1987 25-2 20/1987 26-2-j
CR1402 Usměrňování kulturně-výchovného využívání kulturních památek a národních kulturních památek 20/1987 26-2-e
CR1403 Uplatňování stanovisek k politice územního rozvoje 20/1987 26-2-c
CR1404 Uplatňování stanovisek k územně-plánovací dokumentaci 20/1987 26-2-c 20/1987 28-2-c 20/1987 29-2-c
CR1405 Dozor nad zabezpečováním komplexní péče o kulturní památky a nad dodržováním rozhodnutí orgánů státní památkové péče 20/1987 27-2-a 20/1987 27-2-b
CR1406 Provádění rozboru stavu státní památkové péče 20/1987 27-2-c
CR1407 Navrhování opatření k odstranění zjištěných nedostatků, popř. uložení pokuty 20/1987 27-4
CR1408 Kontrola dodržování souhlasu s vývozem kulturní památky nebo národní kulturní památky do zahraničí 20/1987 27a-1-a
CR1409 Kontrola u věcí, které vykazují znaky kulturní památky, zda se jejich trvalý převoz do ČR provádí se souhlasem příslušného orgánu státu z něhož mají být dovezeny 20/1987 27a-1-b
CR1410 Podávání podnětů pro přijetí opatření k nápravě nebo návrhy na zahájení sankčního řízení v případě zjištění nedostatků 20/1987 27a-2
CR1411 Metodické řízení výkonu státní památkové péče v kraji 20/1987 28-1
CR1412 Dozor při obnově národních kulturních památek 20/1987 28-2-f
CR1413 Dozor při obnově kulturních památek, při zásazích v památkových rezervacích, památkových zónách nebo v památkových ochranných pásmech a dozor nad dodržováním zákona o státní památkové péči 20/1987 29-2-g 20/1987 29-2-h
CR1414 Zřízení komise státní památkové péče 20/1987 31-1
CR1415 Jmenování konzervátora státní památkové péče 20/1987 31-2
CR1416 Pověření zpravodaje státní památkové péče 20/1987 31-4
CR1417 Vydávání osvědčení k plnění úkolu státní památkové péče 20/1987 34-1
CR1418 Ukládání sankcí právnickým osobám a fyzickým podnikajícím osobám za porušení povinností podle zákona o státní památkové péči 20/1987 35-1 20/1987 35-2
CR1419 Zákaz restaurování nebo provádění archeologických výzkumů právnické osobě nebo fyzické podnikající osobě (EU) 20/1987 35-3 20/1987 35-4
CR1420 Ukládání sankcí fyzickým osobám za porušení povinností podle zákona o státní památkové péči v přestupkovém řízení 20/1987 39-1 20/1987 39-2
CR1421 Zákaz restaurování nebo provádění archeologických výzkumů fyzické osobě (EU) v přestupkovém řízení 20/1987 39-3 20/1987 39-4
CR1422 Vydávání prováděcích předpisů k zákonu o státní památkové péči 20/1987 45


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Celní úřady
Kraje
Obce
Obce s rozšířenou působností
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006947 Ministerstvo financí
00022985 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
00023671 Ministerstvo kultury
60165171 Akademie věd České republiky
66002222 Ministerstvo pro místní rozvoj
67985912 Archeologický ústav AV ČR
75032333 Národní památkový ústav[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]