PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Ochrana veřejného zdraví

Kód agendy: A476
Název agendy: Ochrana veřejného zdraví
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00024341
Název OVM: Ministerstvo zdravotnictví

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
106 2001 Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti      
137 2004 Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných      
148 2006 Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací      
195 2005 Vyhláška MZ kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče      
258 2000 Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů      
35 2004 Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť      
38 2001 Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy      
410 2005 Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých      
432 2003 Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli      
448 2009 Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky      
490 2000 Vyhláška o rozsahu znalostí a dalších podmínkách získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví      
523 2006 Vyhláška o hlukovém mapování      
537 2006 Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem      
561 2006 Vyhláška o seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku      
6 2003 Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb      
84 2001 Vyhláška o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
10/2011/EU 2011 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
135 2004 Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
1935/2004/ES 2004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS
1998/83/ES 1998 Směrnice Rady č. 98/83/ES ze dne 3.11.1998 o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu
2002/253/ES 2002 Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady 2002/253/ES
2002/49/EC 2002 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/49/EC ze dne 25.6.2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí
2003/542/ES 2003 Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady 2003/542/ES
2006/49/ES 2006 Směrnice Evropského parlamentu a rady č. 2006/49/ES ze dne 25.6.2002 o hodnocení a snižování hluku ve venkovním prostředí
2006/7/ES 2006 Směrnice Evropského parlamentu a rady č. 2006/7/ES ze dne 15.2.2006 o řízení jakosti vod ke koupání
2008/426/EC 2008 Rozhodnutí Komise 2008/426/EC
2008/426/ES 2008 Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady 2008/426/ES
2119/98/ES 1998 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES
282/2008/ES 2008 Nařízení Komise (ES) č. 282/2008 ze dne 27. března 2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (ES) č. 2023/2006
321 2011 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 321/2011 ze dne 1. dubna 2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 10/2011, pokud jde o omezení používání bisfenolu A v plastových kojeneckých láhvích
450/2009/ES 2009 Nařízení Komise (ES) č. 450/2009 ze dne 29. května 2009 o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
852/2004/ES 2004 Nařízení Evropské komise č. 852/04/ES o hygieně potravin
882/2004/ES 2004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat
null 0 Mezinárodní zdravotnické předpisy
null 0 Pandemický plán ČR
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1100 MZ řídí a kontroluje, rozhoduje, nařizuje, zajišťuje výkon státní správy v ochraně veřejného zdraví zákon č.258/2000 Sb. - §80/1a-v
CR1101 Krajské úřady předávají a zajišťují MZ potřebné údaje zákon č.258/2000 Sb. - §81c
CR1102 KHS pomáhají MZ při výkonu státní správy zákon č.258/2000 Sb. - §82
CR1103 KHS - monitorování jakosti povrchových vod (udělování zákazu k používání vody ke koupeli) zákon č.258/2000 Sb. - §82a
CR1104 SZÚ a Zdravotní ústavy (vyšetřují dle § 86 ) zákon č.258/2000 Sb. - §86
CR1105 MD - aktualizuje akční plány (na základě údajů ze strategických hlukových map vypracovaných MZ ČR) zákon č.258/2000 Sb. - §81
CR1106 MMR - v oblasti hodnocení a snižování hluku stanoví vyhláškou seznam aglomerací zákon č.258/2000 Sb. - §81a
CR1107 MŽP - v oblasti hodnocení a snižování hluku upraví vyhláškou tiché oblasti ve volné krajině zákon č.258/2000 Sb. - §81b
CR1108 MO - ochrana veřejného zdraví v ozbrojených silách zákon č.258/2000 Sb. - § 83/1
CR1109 MV - ochrana veřejného zdraví v bezpečnostních sborech zákon č.258/2000 Sb. - § 83/2


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Krajské hygienické stanice
Zdravotní ústavy
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra
00024341 Ministerstvo zdravotnictví
00164801 Ministerstvo životního prostředí
60162694 Ministerstvo obrany
66002222 Ministerstvo pro místní rozvoj
66003008 Ministerstvo dopravy
75010330 Státní zdravotní ústav[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]