PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Soudní agenda

Kód agendy: A481
Název agendy: Soudní agenda
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00025429
Název OVM: Ministerstvo spravedlnosti

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
111 2009 Zákon o základních registrech 27    
111 2009 Zákon o základních registrech 24    
111 2009 Zákon o základních registrech 28a    
119 2001 Zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí      
120 2001 Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 55a    
120 2001 Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 55    
120 2001 Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 54    
120 2001 Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 44    
120 2001 Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 29    
120 2001 Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 28    
120 2001 Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 7a    
120 2001 Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 55c    
120 2001 Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 103    
120 2001 Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 104    
120 2001 Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 7 6  
120 2001 Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 44b    
131 2002 Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů      
141 1961 Trestní řád      
150 2002 Soudní řád správní      
154 1994 Zákon o Bezpečnostní informační službě 9    
182 2006 Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)      
216 1994 Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 22    
216 1994 Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 29 2  
216 1994 Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 29 3  
216 1994 Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 31    
216 1994 Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 32    
216 1994 Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 33    
216 1994 Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 34    
216 1994 Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 35    
216 1994 Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 41    
216 1994 Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 42    
216 1994 Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 6 2  
216 1994 Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 9    
216 1994 Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 12 2  
216 1994 Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 20 3  
216 1994 Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 20 2  
216 1994 Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 45    
216 1994 Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 44    
216 1994 Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 43    
218 2003 Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)      
219 2000 Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 36    
219 2000 Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 35    
219 2000 Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 14 5  
219 2000 Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 33    
219 2000 Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 32    
219 2000 Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 31    
219 2000 Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 14 6  
219 2000 Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 37    
219 2000 Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 34    
258 2006 Vyhláška, kterou se stanoví vzor evropského zatýkacího rozkazu a vzor osvědčení o vydání příkazu k zajištění majetku nebo důkazního prostředku      
269 1994 Zákon o rejstříku trestů 4 4  
269 1994 Zákon o rejstříku trestů 4 3  
269 1994 Zákon o rejstříku trestů 10 1  
269 1994 Zákon o rejstříku trestů 12    
269 1994 Zákon o rejstříku trestů 4 2  
279 2003 Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změněn některých zákonů      
279 2006 Vyhláška, kterou se vydávají vzor žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie a vzor pro předávání žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie      
280 2009 Daňový řád 149 až 160    
280 2009 Daňový řád 1 1  
280 2009 Daňový řád 1 2  
280 2009 Daňový řád 2 1  
280 2009 Daňový řád 2 3 a
280 2009 Daňový řád 232    
280 2009 Daňový řád 2 3 b
283 1993 Zákon o státním zastupitelství 12i 1  
289 2005 Zákon o vojenském zpravodajství 9    
300 2008 Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 14 4  
300 2008 Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 16    
311 2007 Vyhláška o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona      
328 1991 Zákon o konkursu a vyrovnání      
358 1992 Zákon o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 35c 3  
358 1992 Zákon o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 114    
358 1992 Zákon o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 113    
36 1997 Zákon o znalcích a tlumočnících 20    
36 1997 Zákon o znalcích a tlumočnících 3    
36 1997 Zákon o znalcích a tlumočnících 7    
37 1967 Vyhláška k provedení zákona o znalcích a tlumočnících 10    
37 1967 Vyhláška k provedení zákona o znalcích a tlumočnících 4    
37 1967 Vyhláška k provedení zákona o znalcích a tlumočnících 1 2  
37 1992 Vyhláška o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy      
40 2009 Trestní zákoník 45    
40 2009 Trestní zákoník 48    
40 2009 Trestní zákoník 39    
40 2009 Trestní zákoník 40    
40 2009 Trestní zákoník 43    
40 2009 Trestní zákoník 44    
40 2009 Trestní zákoník 59    
40 2009 Trestní zákoník 46    
40 2009 Trestní zákoník 47    
40 2009 Trestní zákoník 56    
40 2009 Trestní zákoník 57    
40 2009 Trestní zákoník 58    
458 2009 Vyhláška, kterou se stanoví denní sazba připadacící na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady      
483 2000 Vyhláška, kterou se stanoví případy, v nichž nelze povolit nahlédnustí do spisu, neboť jeho obsah musí zůstat utajen      
484 2000 Vyhláška, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů      
500 2004 Správní řád      
549 1991 Zákon o soudních poplatcích      
555 1992 Zákon o vězeňské službě a justiční stráži ČR 23a 3  
6 2002 Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 2    
6 2002 Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 175a    
6 2002 Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 118-128    
6 2002 Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 174a    
6 2002 Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 164-174    
629 2004 Zákon o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie      
7 2002 Zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů      
97 1963 Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním 37 až 68c    
99 1963 Občanský soudní řád      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
1206/2001/ES 2001 Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech
1346/2000/ES 2000 Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení
1393/2007/ES 2007 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1348/2000
1896/2006/ES 2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu
197 2008 Vyhláška, kterou se vydává vzor formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu
2003/48/SVV 2002 Rozhodnutí Rady 2003/48/SVV ze dne 19. prosince 2002 o provádění zvláštních opatření v oblasti policejní a soudní spolupráci v boji proti terorismu v souladu s článkem 4, Společného postoje 2001/931/SZBP
2201/2003/ES 2003 Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č.1347/2000
2580/2001/ES 2001 Nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu
4/2009/ES 2009 Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností
44/2001/ES 2001 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech
593/2008/ES 2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I)
662/2009/ES 2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 662/2009 ze dne 13. července 2009, kterým se zřizuje postup pro sjednávání a uzavírání dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi ve zvláště vymezených věcech v oblasti práva rozhodného ve smluvních a mimosmluvních závazkových vztazích
664/2009/ES 2009 Nařízení Rady (ES) č. 664/2009 ze dne 7. července 2009, kterým se zřizuje postup pro sjednávání a uzavírání dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi o příslušnosti, uznávání a výkonu rozsudků a rozhodnutí ve věcech manželských, věcech rodičovské zodpovědnosti a věcech vyživovacích povinností a o právu rozhodném ve věcech vyživovacích povinností
805/2004/ES 2004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky
861/2007/ES 2007 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích
864/2007/ES 2007 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II)
null 0 Úmluva o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Luganská úmluva)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1958 Rozhodování soudu (soudce) v přípravném řízení 141/1961 8-3 141/1961 26 141/1961 39-2, 4 141/1961 68, 69, 71, 73, 73b-1 141/1961 77a 141/1961 82, 83, 84 141/1961 87-1 141/1961 88-4 141/1961 158e 141/1961 146 141/1961 437-2 218/2003 279/2003
CR1959 Trestní řízení před soudem, včetně řízení podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže, vykonávacího řízení a jiných řízení ve styku s cizinou 141/1961 180 až 244 141/1961 251 141/1961 265h 141/1961 277 až 289 141/1961 290 až 314k 141/1961 315 až 362 141/1961 363 až 365 141/1961 368 až 370 141/1961 383 až 434, 437 až 441, 444 až 448 141/1961 449 až 460zk 218/2003 279/2003
CR1960 Civilní soudní řízení 99/1963 182/2006 159 až 164
CR1961 Činnost soudního komisaře v dědickém řízení 99/1963 38 99/1963 175a až 175e
CR1962 Výkon rozhodnutí, nařízení exekuce a jiná rozhodování soudu v exekuci (exekuční řízení) 99/1963 251 až 351a 119/2001 120/2001
CR1963 Insolvenční řízení 182/2006 99/1963
CR1964 Konkursní a vyrovnávací řízení 328/1991 182/2006 432-1 99/1963
CR1965 Soudní řízení správní 150/2002 99/1963
CR1966 Odvolací řízení v civilních věcech 99/1963 201 až 226 120/2001 55c
CR1967 Odvolací řízení v trestních věcech 141/1961 141 až 150 141/1961 245 až 265
CR1968 Dovolací řízení v civilních věcech 99/1963 236 až 243d
CR1969 Dovolací řízení v trestních věcech 141/1963 265a až 265s
CR1970 Řízeni o stížnosti pro porušení zákona 141/1961 266 až 276
CR1971 Řízení o přezkumu rozhodnutí příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu 141/1961 314l až 314n
CR1972 Řízení o přezkumu rozhodnutí o přípustnosti vydání 141/1961 397-3, 4
CR1973 Řízení o kasační stížnosti 150/2002 102 až 110
CR1974 Řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů (kárné řízení) 7/2002
CR1975 Podání karné žaloby 7/2002 8-2c,d,e,f,g 7/2002 8-3d,e 7/2002 8-4b,c
CR1976 Řízení o kompetenčních sporech 131/2002
CR1977 Řízení o zápisu údajů o jiném odsouzení do evidence Rejstříku trestů 269/1994 4-2, 3, 4
CR1978 Řízení o návrhu na určení lhůty 6/2002 174a
CR1979 Řízení o jiných návrzích, ostatní rozhodování civilních věcech a jiná činnost soudu 99/1963 11-3 99/1963 12-3 99/1963 15b, 16 99/1963 104a-2 až 6 99/1963 352
CR1980 Řízení o jiných návrzích a ostatní rozhodování v trestních věcech 141/1961 10-2 141/1961 24, 25 141/1961 31
CR1981 Řízení o jiných návrzích a rozhodování ve věcech správního soudnictví 150/2002 8, 9
CR1982 Povolování použítí zpravodajské techniky 154/1994 9 289/2005 9
CR1983 Editace údajů do ROS a RPP 111/2009 24, 25, 26-1i, 27, 28a 182/2006 101, 420 328/1991 13-5
CR1984 Vydávání Sbírky rozhodnutí 6/2002 24 150/2002 22
CR1985 Nahlížení do soudního (exekučního, rozhodčího, státního notářství) spisu a pořizování výpisů a opisu ze spisu 99/1963 40b 99/1963 44 141/1961 65 120/2001 94 až 96 216/1994 29-3 37/1992 8
CR1986 Rekonstrukce soudního (exekučního) spisu 99/1963 40b 120/2001 97 37/1992 26
CR1987 Dohled nad činností soudních exekutorů 120/2001 7-6 120/2001 7a
CR1988 Vystupy z insolvenčního rejstříku 182/2006 419-4
CR1989 Součinnost s ISDS 300/2008 14-4 300/2008 16
CR1990 Státní správa soudů 6/2001 118 až 128 150/2002 26 až 29
CR1991 Vyřizování stížností podle zákona o soudech a soudcích 6/2001 164 až 174
CR1992 Úschova spisů státního notářství 358/1992 113 a 114
CR1993 Úschova rozhodčích spisů 216/1994 29-2
CR1994 Exekutorský archiv (úschova exekučních spisů, registrů, razítek, průkazů a pečetidla soudních exekutorů) 120/2001 103 a 104
CR1995 Správa poplatků a jiných justičních pohledávek, včetně jejich vymáhání 99/1963 280/2009 549/1991 13 219/2000
CR1996 Jmenování a odvolávání znalců a tlumočníků 36/1967 3-1 36/1967 20 37/1967 1-2 37/1967 3 37/1967 10
CR1997 Vedení seznamu znalců a tlumočníků 36/1967 7-2 37/1967 4 37/1967 10


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Krajské soudy
Notáři
Okresní soudy
Vrchní soudy
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
48510190 Nejvyšší soud ČR
75003716 Nejvyšší správní soud[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]