PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Agenda Ministerstva spravedlnosti

Kód agendy: A482
Název agendy: Agenda Ministerstva spravedlnosti
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00025429
Název OVM: Ministerstvo spravedlnosti

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
111 2009 Zákon o základních registrech 54    
111 2009 Zákon o základních registrech 53    
119 1990 Zákon o soudní rehabilitaci 24 1  
120 2001 Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 10    
120 2001 Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 7    
120 2001 Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 117    
120 2001 Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 9    
137 2006 Zákon o veřejných zakázkách      
141 1961 Trestní řád 327 1  
141 1961 Trestní řád 366 2  
141 1961 Trestní řád 266 1  
159 2006 Zákon o střetu zájmů 14    
159 2006 Zákon o střetu zájmů 13    
182 2006 Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 52 4  
183 2006 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 16 2 c
186 2011 Zákon o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů      
194 2009 Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání informačního systému datových schránek      
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon) 11    
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon) 27    
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon) 11 5  
209 1997 Zákon o poskytování peněžité pomoci obětem trestní činnosti 9    
218 2000 Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 7    
219 2000 Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích      
23 1994 Vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů      
257 2000 Zákon o probační a mediační službě 3    
262 2006 Zákoník práce 137    
269 1994 Zákon o rejstříku trestů 1    
283 1993 Zákon o státním zastupitelství 10    
283 1993 Zákon o státním zastupitelství 17    
283 1993 Zákon o státním zastupitelství 18    
283 1993 Zákon o státním zastupitelství 19    
283 1993 Zákon o státním zastupitelství 9    
286 2007 Vyhláška č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotací      
289 2002 Nařízení vlády č. 289/2002 Sb. v platném znění      
300 2008 Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 20 1 j
300 2008 Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 23 2  
300 2008 Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 1    
312 2006 Zákon o insolvenčních správcích 6    
312 2006 Zákon o insolvenčních správcích 16    
320 2001 Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 8    
320 2001 Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 3    
344 1992 Zákon o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 22 5  
358 1992 Zákon o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 45    
358 1992 Zákon o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 8    
358 1992 Zákon o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 7    
36 1997 Zákon o znalcích a tlumočnících 3 1  
36 1997 Zákon o znalcích a tlumočnících 20    
361 2003 Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 169-194    
361 2003 Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 133    
365 2000 Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 5 2  
37 1967 Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů      
469 2006 Vyhláška o informačním systému o datových prvcích      
496 2004 Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách      
499 2004 Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 63 1 a
500 2004 Správní řád      
507 2004 Nařízení vlády č. 507/2004 Sb.      
552 1991 Zákon o státní kontrole 2    
552 1991 Zákon o státní kontrole 3    
553 1992 Úmluva o předávání odsouzených osob 5    
555 1992 Zákon o vězeňské službě a justiční stráži ČR 1    
560 2006 Vyhláška 560/2006 Sb, o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku      
6 2002 Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 60    
6 2002 Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 61    
6 2002 Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 102    
6 2002 Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 63    
6 2002 Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 62    
6 2002 Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 105    
6 2002 Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 104    
6 2002 Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 103    
82 1998 Zákon o odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem      
85 1996 Zákon o advokacii 52b    
85 1996 Zákon o advokacii 52c    
85 1996 Zákon o advokacii 50    
85 1996 Zákon o advokacii 51    
85 1996 Zákon o advokacii 52    
85 1996 Zákon o advokacii 52a    
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
1 1996 Smlouva o právní pomoci v občanských věcech mezi Českou republikou a Rumunskem (Bukurešť, 11. 7. 1994)
102 1983 Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Řeckou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních (Athény, 22. 10. 1980)
106 1978 Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o poskytování právní pomoci a o právních vztazích v občanských, rodinných a trestních věcech (Ulánbátar, 15. 10. 1976)
1071 2007 Usnesení vlády č. 1071 ze dne 19.9.2007
123 2002 Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech (Kyjev, 28. 5. 2001) ve znění Protokolu (Praha, 14. 9. 2007)
133 2003 Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o právní pomoci a právních vztazích v občanských a trestních věcech (Taškent, 18. 1. 2002)
17 1984 Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních (Alžír, 4. 2. 1981)
207 1964 Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních (Bělehrad, 20. 1. 1964)
209 1993 Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech (Praha, 29. 10. 1992)
254 2003 Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 4. 8. 2003 o zrušení přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti publ. pod č. 254/2003 Sb.
3 1978 Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních (Sofie, 25. 11. 1976)
40 1981 Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, o uznání a výkonu justičních rozhodnutí a o vydávání s Dodatkovým protokolem (Tunis, 12. 4. 1979)
42 1989 Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních (Varšava, 21. 12. 1987)
44 1983 Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních (Praha, 24. 6. 1981)
508 1990 Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních (Praha, 6. 12. 1985)
59 1986 Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Belgickým královstvím o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a obchodních (Praha, 15. 10. 1984)
6 1989 Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských (Madrid, 4. 5. 1987)
63 1990 Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních (Bratislava, 28. 3. 1989)
76 1990 Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních (Praha, 19. 1. 1989)
8 1986 Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních (Damašek, 18. 4. 1984)
80 1981 Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních (Praha, 18. 4. 1980)
83 1985 Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských, rodinných a obchodních (Paříž, 10. 5. 1984)
9 1963 Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o vzájemném právním styku ve věcech občanskoprávních, o listinách a o právních informacích se Závěrečným protokolem (Praha, 10. 11. 1961)
93 1989 Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních (Pchjongjang, 11. 9. 1988)
95 1983 Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních (Moskva, 12. 8. 1982)
96 1983 Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních (Nikósie, 23. 4. 1982)
97 1960 Smlouva mezi Československou republikou a Albánskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních (Praha, 16. 1. 1959)
98 1984 Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních (Praha, 12. 10. 1982)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1998 Vydávání povolení Správní agenda: zjišťování referenčních údajů nezbytných pro vydání a změnu povolení, pro pozastavení, zánik a zrušení práva vykonávat činnost insolvenčního správce.312/2006 § 6 (LO)
CR1999 Vedení seznamu insolvenčních správců Agenda vedení seznamu insolvenčních správců, žádosti o zřízení datových schránek, nahlašování změn referenčních údajů. 312/2006 §16 (LO)
CR2000 Aktualizace údajů o IS resortu spravedlnosti, které jsou vedeny v IS o ISVS 365/2000 5-2 (OI)
CR2001 Aktualizace údajů o datových prvcích IS resortu spravedlnosti, které jsou vedeny v ISDP 365/2000 5-2 469/2006 Sb. - vyhláška (OI)
CR2002 Aktualizace údajů o Ministerstvu spravedlnosti v Seznamu orgánů veřejné moci 300/2008 20-1j (OI)
CR2003 Správa uživatelů Ministerstva spravedlnosti Eklep 816/2007 - usnesení vlády (OI)
CR2004 Ohlašování agend 111/2009 53-54 (OI, PO)
CR2005 Správa uživatelů vzdáleného přístupu resortu justice - Katastr nemovitostí 344/1992 22 - 5 (OI)
CR2006 Provádění konverze z moci úřední 300/2008 23-2 (OSU)
CR2007 veřejnosprávní kontrola zaměřená na hospodaření s finančními a hmotnými prostředky České republiky zákon č.. 552/1991 § 2, § 3; zákon č. 320/2001 §3, § 8 (SOFK)
CR2008 Prošetřování podnětů k podání stížnosti pro porušení zákona a podávání stížnosti pro porušení zákona 141/1961 266 141/1961 266a-1 141/1961 267-1 23/1994 30-47 (OD)
CR2009 Konání řízení o udělení milosti a zamítání bezdůvodných žádostí 141/1961 366-2 141/1961 367 (OD)
CR2010 Jmenování znalců a tlumočníků 36/1967 3-1 36/1967 4 36/1967 5-1 (OD)
CR2011 Odvolání znalců a tlumočníků 36/1967 20 (OD)
CR2012 Státní správa soudů 2/1969 11 6/2002 123 6/2002 164 a násl. (OD)
CR2013 Státní správa státních zastupitelství 2/1969 11 283/1993 16b-2 (OD)
CR2014 Státní dohled nad notářskou činností 358/1992 45 a násl. (OD)
CR2015 Státní dohled nad činností exekutorů 120/2001 7 120/2001 117 (OD)
CR2016 Státní dohled nad činností advokátů a advokátních koncipientů 85/1996 50, 51, 52, 52a, 52b, 52c (OD)
CR2017 Veřejné zakázky § 2, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (OINV)
CR2018 Hospodaření s majetkem státu § 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (OINV)
CR2019 Financování reprodukce majetku § 1 vyhlášky 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování (OINV)
CR2020 zastupování České republiky v řízeních před mezinárodními orgány na porušení lidských práv § 11 odst. 5 zákona č. 2/1969 Sb. zastupování České republiky při vyřizování stížností na porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a jejích Protokolů a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a koordinace provádění rozhodnutí příslušných mezinárodních orgánů (KVZ)
CR2021 Zajištění odborné správy dokumentů vzniklých z činnosti Ministerstva spravedlnosti 499/2004 Sb. § 63 odst. 1 písm. a - příjem, evidence, oběh, vyřizování, vyhotovování, odesílání, ukládání a vyřazování dokumentů ve skartačním řízení (OP, spisová služba)
CR2022 Dotační řízení 218/2000 Sb. § 7 dotační řízení v oblasti probačních a mediačních programů a v oblasti protidrogové politiky (OP)
CR2023 mimosoudní vyřizování žádostí o náhradu škody dle zákona, jednání ve sporech před soudem o tuto náhradu § 6 odst. 2, § 14, § 15, z.č. 82/1998.; § 21a OSŘ (ODŠK)
CR2024 posuzování žádostí o peněžitou pomoc obětem trestné činnosti, jednání ve sporech o peněžitou pomoc před soudem § 9 odst. 1 z.č. 209/1997 Sb. (ODŠK)
CR2025 mimosoudní projednávání nároků na odškodnění soudně rehabilitovaných osob a jednání za žalovaný stát ve sporech o náhradu škody § 24 odst. 1 z.č. 119/1990 Sb. (ODŠK)
CR2026 výkon státní správy u staveb Vězeňské služby s celostátní působností vydává rozhodnutí a opatření v režimu stavebního zákona, provádí správní řízení. (Stav. úřad)
CR2027 ústřední orgán pro mezinárodní spolupráci v trestních věcech 141/1961 § 327 - 1 § 375 až 460zp 553/1992 § 5 (MOT)
CR2028 ustanovování soudců (výběr kandidátů), jmenování ved. funkcionářů z.č. 6/2002 Sb. § 60-63, § 102-105 (OJ)
CR2029 jmenování státních zástupců, jmenování a odvolávání vedoucích funkcionářů z.č. 283/1993 Sb., § 9 - 10, 17 - 19 (OJ)
CR2030 jmenování a odvolávání notářů z.č. 358/1992 Sb., § 7, 8 (OJ)
CR2031 výběrové řízení, jmenování a odvolávání soudních exekutorů z.č. 120/2001 Sb., § 9 - 10 (OJ)
CR2032 jmenování a odvolávání vedoucích organizačních složek - generálního ředitele Vězeňské služby, ředitele Rejstříku trestů, ředitele Probační a mediační služby, ředitele Justiční akademie z.č. 555/1992 Sb., § 1 z.č. 269/94, § 1/2 z.č. 257/2000, § 3/1 z.č. 6/2002, § 130/3 (OJ)
CR2033 řízení ve věcech služebního poměru, odvolací a přezkumné řízení z.č. 361/2003 Sb. , § 169 - 194 (OJ)
CR2034 vkládání dat do informačního systému o platech za resort justice z.č. 262/2006 Sb., 137 (OJ)
CR2035 vkládání dat do informačního systému o služebním příjmu za příslušníky ozbrojených sborů (Vězeňská služba ČR) z.č. 361/2003 Sb., 133 (OJ)
CR2036 vedení registru podaných oznámení podle zákona o střetu zájmů z.č. 159/2006 Sb., 13, 14 (OJ)
CR2037 vedení správního řízení (při realizaci oprávnění ministra spravedlnosti v personální oblasti) z.č. 500/2004 Sb. (OJ)
CR2038 ústřední orgán pro mezinárodní justiční spolupráci v civilních věcech 133/2000 8-1; 133/2000 8-9; ustanovení příslušných mezinárodních smluv uvedených v části II: zjištění adresy, popř. státního občanství lustrací v evidenci obyvatel pro účely mezinárodní justiční spolupráce v civilních věcech, Poskytování údajů z ISEO: Zjišťování adres a státního občanství (MOC)
CR2039 editace údajů v ROS a RPP §27, odst. 1 ZoZR; §52, odst. 4 ZoZR 161/2011 (LO, OJ)


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Krajské soudy
Soudy prvního stupně
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00025429 Ministerstvo spravedlnosti[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]